NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 27. 6. 2020

Od 27. 6. 2020 platí nové Všeobecné obchodní podmínky, které si můžete přečíst ZDE.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 26. 6. 2020

Anytime

(dále jen „VOP“)

Tyto VOP společnosti D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČ: 07584466, Krocínova 333/3, Praha 1, Staré Město, 110 00, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským u soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, (dále též „Pronajímatel“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a zájemcem o pronájem vozidla (dále též „Klient“).

I. Definice a výklad pojmů

V těchto VOP a jejich Přílohách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže:

Aktivace – připojení Klienta ke Službě Anytime, založení Uživatelského účtu Klienta pro přístup k funkcím Softwaru Anytime, včetně podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájmu Vozidla.

Autorizace – provádění úkonů stanovených v pokynech Softwaru Anytime za účelem identifikace Klienta prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, které Klient zná a uchovává v tajnosti za účelem použití Softwaru Anytime a Služby Anytime.

Autorizační kód – jedinečná posloupnost znaků zaslaných Pronajímatelem Klientovi ve formě SMS zprávy na Kontaktní číslo používané pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. Autorizační kód má povahu přístupového hesla; v kombinaci s Přihlašovacím jménem je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta, které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu je Klient.

Bonusový účet – virtuální účet, který není bankovním účtem, neumožňuje provádění finančních transakcí a používá se výhradně pro evidenci naspořených bonusových bodů Klienta, vyjádřený v českých korunách.

Cena – je částka v Kč, kterou má Klient zaplatit Pronajímateli za Služby Anytime poskytované v souvislosti s pronájmem Vozidla (nájemné) a užíváním Software Anytime. Cena je součtem příslušných Sazeb, popř. dalších částek a poplatků dle Smlouvy a těchto VOP.

Čekání – režim užívání Vozidla, při kterém je motor Vozidla vypnut, volič automatické převodovky je v režimu „P“, dveře, víko kufru a okna jsou zavřené. Používá se v případech stanovených VOP za účelem ponechání vybraného Vozidla Klientovi během Doby nájmu. Pohyb Vozidla v režimu Čekání není povolen.

Dopravní nehoda – dopravní nehoda, tj. událost, k níž došlo v Době nájmu Vozidla za účasti Vozidla, a která měla za následek vznik újmy na zdraví, úmrtí, poškození Vozidla, věcí, staveb nebo vznik jiné hmotné škody.

Doba nájmu – časové období od okamžiku zahájení nájmu (stisknutím v Mobilní aplikaci tlačítka „Zahájit pronájem“) do ukončení nájmu v souladu se Smlouvou a těchto VOP.

Doklad totožnosti – doklady potvrzující totožnost osob:

(1)    pro státní příslušníky České republiky a členských států Evropské unie:

a) občanský průkaz státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)

b) pas státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)

c) potvrzení o občanském průkazu,

(2)    pro cizí státní příslušníky (mimo příslušníků členských států Evropské unie):

a) cestovní pas, a (nebo)

b) průkaz o povolení k pobytu cizince v České republice,

(3)    pro osoby bez státní příslušnosti - průkaz totožnosti osoby bez státní příslušnosti.

Havarijní inspektor – osoba určená Pronajímatelem, jehož funkce zahrnují mimo jiné: stanovení výše způsobené škody, určení viníka Dopravní nehody a/nebo určení jiné osoby, jejíž jednání mělo přímý či nepřímý vztah ke vzniku poškození Vozidla.

Klientská služba – informační středisko Pronajímatele poskytující informační podporu Klientovi, mimo jiné při jeho účasti na Dopravní nehodě a provádějící koordinaci doprovodných činností nájmu Vozidla. Na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci odpovídá pojmům „Klientská služba“ rovněž pojmy „Technická podpora“, „Služba technické podpory“, „Technická podpora 24/7“. Aktuální telefonní číslo Klientské služby je k dispozici na Webových stránkách.

Klient - fyzická osoba, s níž je uzavřena Smlouva.

Kontaktní číslo– číslo mobilního telefonu registrované na jméno Klienta nebo které Klient využívá z jiných právních důvodů v souladu s Právními předpisy a požadavky mobilních operátorů, které Klient sdělí Pronajímateli při registraci v Mobilní aplikaci nebo na Webových stránkách a které slouží jako Přihlašovací jméno, jakož i pro komunikaci Pronajímatele s Klientem v případech stanovených VOP, Smlouvou a (nebo) Právními předpisy a zaslání SMS zpráv Pronajímateli a Klientovi.

Mobilní aplikace - elektronická aplikace Anytime Carsharing CZ pro Mobilní zařízení umožňující použití Služby Anytime, včetně: Registrace Klienta ve Službě Anytime, zaslání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, započetí a ukončení Doby nájmu Vozidla, převodu Vozidla do režimu „Cekání“ a dalších činností popsaných v těchto VOP. Za účelem instalace Mobilní aplikace na Mobilní zařízení Klient samostatně provádí potřebné operace s použitím služeb www.itunes.apple.com nebo www.play.google.com na síti Internet.

Mobilní zařízeni – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě operačního systému iOS nebo Android.

Odtah Vozidla – opatření k zajištění řízení o správním deliktu prováděné formou nucené přepravy Vozidla pro dočasné odstavení na speciálním parkovišti nebo ploše, včetně použití jiného vozidla (odtahového vozidla), v důsledku zadržení a (nebo) zákazu provozu Vozidla úředními osobami v souladu s Právními předpisy.

Osobní údaje – informace týkající se Klienta, které může Pronajímatel zaznamenat na elektronickém, papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména), (2) datum, měsíc a rok narození, (3) místo narození, (4) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (5) číslo průkazu totožnosti, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, (6) informace o trvalém pobytu (bydlišti) a místě skutečného pobytu, (7) číslo řidičského průkazu, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, rozsah řidičského oprávnění, (8) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, (9) informace o existenci (absenci) zdravotních kontraindikací k řízení motorového vozidla, (10) fotografie, (11) údaje o geolokaci (navigační údaje), (12) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a (nebo) dohod o používání Služby Anytime. Normativní dokumenty Pronajímatele včetně těchto VOP, Informace o zpracování osobních údajů, Přílohy k VOP a další dokumenty mohou stanovit též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.

Pojistná pravidla – pojistné podmínky závazné pro Klienta v souladu s Právními předpisy, včetně pravidel stanovených (1) zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a (2) pojistnými pravidly stanovenými pojišťovnou, u níž je Vozidlo pojištěno, a (3) jinými právními předpisy upravujícími odvětví pojištění na území České republiky a VOP.

Pokuty – pevné finanční částky nebo částky stanovené v procentech z částky nesplněného nebo nenáležitě splněného závazku uvedené v českých korunách v Příloze č. 2 těchto VOP, které je Klient povinen uhradit Pronajímateli v případě porušení a (nebo) nenáležitého plnění svých závazků vyplývajících z těchto VOP.

Povolená zóna – území České republiky, na kterém je povoleno použití Vozidla v souladu s VOP, s výjimkou území uvedených v Teritoriálním omezení při používání Vozidla (Příloha č. 4 těchto VOP) a (nebo) území, na něž je vstup zakázán nebo omezen Právními předpisy nebo vlastníky/provozovateli.

Pravidla – Pravidla pro používání Služby Anytime, které tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP.

Pronajímatel – společnost s ručením omezeným D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČO: 07584466, právnická osoba založená v souladu s právním řádem České republiky se sídlem: Krocínova 333/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, společnost je zapsána Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, a stejně tak její právní nástupce a (nebo) postupník.

Předpis pro určení běžného opotřebení – dokument použitý při určování povahy a rozsahu poškození Vozidla a jeho porovnání oproti běžnému opotřebení, který je Přílohou č. 3 VOP.

Přihlašovací jméno – Kontaktní číslo Klienta zadávané Klientem pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci ve spojení s Autorizačním kódem, které je obdobou vlastnoručního podpisu Klienta, a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména je Klient.

PSP – Pravidla silničního provozu v souladu s Právními předpisy, která platí pro Klienta jako účastníka silničního provozu v průběhu Doby nájmu, včetně pravidel stanovených (1) zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a (nebo) (2) vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a (nebo) (3) jinými právními předpisy České republiky a právními předpisy zemí, v nich Klient Vozidlo užívá.

Push-notifikace – sdělení zobrazované na obrazovce Mobilního zařízení Klienta zaregistrovaného v informačním systému Pronajímatele, přenesené ze serveru Pronajímatele do Mobilní aplikace instalované na Mobilním zařízení Klienta.

Rezervace – služba poskytovaná Klientovi spočívající v omezení užívání Vozidla jinými Klienty od okamžiku Rezervace do začátku Doby nájmu nebo do okamžiku zrušení nájmu Vozidla Klientem, pokud Klient nezahájí nájem během doby platnosti Žádosti o pronájem Vozidla.

Registrace – registrování Klienta v souladu s pokyny ve VOP a jejich Přílohami za účelem užívání Služby Anytime.

Sazby – sazby odměny Pronajímatele účtované Pronajímatelem Klientovi uvedené na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci a používané v rámci jednotlivých akcí. Podrobné informace o podmínkách použití jednotlivých Sazeb stanoví Příloha č.5.

Služba Anytime -  poskytnutí Vozidla do dočasného užívání prostřednictvím Software Anytime.

Smlouva – soubor dokumentů, jejichž znění je schváleno rozhodnutím Pronajímatele a všechny jejich přílohy, které jsou nedílnými součástmi Smlouvy, jakož i veškeré změny a (nebo) dodatky těchto dokumentů. Součástí Smlouvy, mimo jiného, jsou Podmínky pro užívání Software Anytime, tyto VOP a jejich přílohy, Sazby a jiné normativní dokumenty Pronajímatele, s nimiž se Klient má povinnost seznámit prostřednictvím Software Anytime. Uzavřením Smlouvy získává Klient přístup do Mobilní aplikace a může uzavírat dílčí nájemní smlouvy způsobem stanoveným ve Smlouvě, a na jejích základě užívat příslušné Vozidlo.

SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo Klienta. SMS zprávy mohou být zasílány Pronajímatelem v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování Klienta o provedení transakcí s použitím bankovních karet připojených k Uživatelskému účtu Klienta.

Software Anytime – soubor softwarových nástrojů (včetně Webových stránek a Mobilní aplikace) zajišťujících provoz Služby Anytime.

Strany – Pronajímatel a Klient.

Systém pokut – informace o Pokutách uplatňovaných Pronajímatelem vůči Klientovi za porušení a (nebo) nenáležité plnění jednotlivých požadavků Smlouvy a VOP Klientem, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto VOP a (nebo) na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci (buď na stejné adrese, nebo na různých adresách v rámci Webových stránek nebo Mobilní aplikace) a tvoří nedílnou součást těchto VOP.

Teritoriální omezení při používání Vozidla – omezení, která stanoví požadavky a územní omezení používání Vozidla v souladu s Přílohou č. 4 VOP.

Uživatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci, do něhož Klient vstupuje zadáním Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, který je znám pouze jemu, v souladu s podmínkami Webových stránek nebo Mobilní aplikace. Uživatelský účet obsahuje soubor informací o Klientovi, včetně Osobních údajů, a slouží pro správu služeb Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klienta.

Vozidlo – vozidlo poskytnuté Klientovi pro dočasné držení a užívání v souladu s podmínkami těchto VOP.

Webové stránky – internetové stránky Pronajímatele, dostupné na adrese http://anytimecar.cz.

Zákon o přestupcích – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění – má význam stanovený v čl. 11.2 VOP.

Žádost o pronájem Vozidla – úkon stanovený VOP (jejich přílohami), uskutečněný Klientem pomocí Mobilní aplikace za účelem převzetí Vozidla do dočasného užívání.

 

Výklad pojmů

a) pokud kontext nevyžaduje jinak, slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

b) odkaz na určitý paragraf, odstavec, článek, přílohu je interpretován jako odkaz na takto uvedený paragraf, odstavec, článek, přílohu těchto VOP;

c) odkaz na (i) změnu nebo na změněné ustanovení VOP zahrnuje doplnění, změnu, postoupení, novelizaci, revizi, přijetí nového znění a (ii) na VOP je vykládán jako odkaz na VOP, které mohou být čas od času změněny a doplněny;

d) nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neovlivňují výklad těchto VOP;

e) jakýkoli odkaz na „Právní řád“ znamená odkaz na Ústavu České republiky, kterýkoli zákon (včetně ústavního) přijatý za účelem jejího plnění, na jakoukoli mezinárodní smlouvu, která je pro Českou republiku závazná, na rozhodnutí Prezidenta České republiky, nařízení vlády České republiky, vyhlášky ústředního a (nebo) místního orgánu nebo úřední osoby, jakož i na jiné právní předpisy a rozhodnutí státních orgánů, které se vztahují na nedefinovaný okruh osob na území České republiky;

f) jakýkoli odkaz na ustanovení Právního řádu je odkazem na ustanovení, které může být čas od času změněno a doplněno nebo se přijímá v novém znění;

g) odkaz na „osobu“ zahrnuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnoprávní korporaci, právnickou osobu založenou státem nebo státní orgán, jakékoli sdružení, svěřenecký fond nebo společnost (bez ohledu na to, zda byla vytvořena jako samostatná právnická osoba) nebo dvě a více z výše uvedených osob a odkazy na „osobu“ zahrnují její právní nástupce a povolené postupníky;

h) u výrazů „včetně“ a „zahrnuje“ se má za to, že po nich následuje výraz „mimo jiné“ v případě jeho absence;

i) jakýkoli odkaz na „cizince“ zahrnuje odkaz na státní příslušníky ze zemí mimo Evropské unie, včetně cizince se dvěma nebo více státními příslušnostmi (s výjimkou občanství České republiky nebo členského státu Evropské unie) a na osoby bez státní příslušnosti.

 

II. Předmět Služby Anytime

2.1. Pronajímatel se zavazuje způsobem, který je stanoven v těchto VOP, poskytovat Klientovi na jeho žádost Vozidlo do dočasného užívání na základě jeho Rezervace a Klient se zavazuje používat Vozidlo v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto VOP a jejich příloh, hradit včas Cenu za Služby Anytime a řádně plnit ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP. Z povahy Služby Anytime je vyloučeno její poskytování právnickým osobám.

2.2. Žádost o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, začátek a ukončení Doby nájmu Vozidla, jakož i další úkony vyplývající z těchto VOP, se provádí pomocí operací uvedených ve:

Smlouvě

těchto VOP

Podmínkách pro užívání Software Anytime

na Webových stránkách a (nebo)

v Mobilní aplikaci a (nebo)

prostřednictvím Informačního střediska Pronajímatele (v případech výslovně uvedených v těchto VOP).

2.3. Na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci se uvádí seznam Vozidel, z něhož Klient samostatně vybírá Vozidla k užívání v rámci Smlouvy. Posouzení stavu Vozidla při jeho převzetí do pronájmu provádí Klient samostatně v souladu s postupem stanoveným v Pravidlech. V případě, že Klient není spokojen s Vozidlem, může Pronajímatel nabídnout k pronájmu jiné Vozidlo, které splňuje požadavky Klienta, pokud má takové Vozidlo k dispozici.

2.4. Klient právo používat současně nejvýše 1 (jedno) volné Vozidlo.

2.5. Vozidlo se poskytuje k pronájmu Klientovi při splnění všech následujících podmínek:

Uživatelský účet Klienta není zablokován a

jsou splněny podmínky použití Vozidla v souladu s článkem 3 Pravidel a ostatní podmínky Smlouvy a těchto VOP, a

jsou splněny požadavky ke Klientovi v souladu s článkem 1 Pravidel a ostatní podmínky Smlouvy a těchto VOP, a

Klient splňuje ostatní požadavky Smlouvy a těchto VOP platné pro Klienta nebo způsob použití Vozidla.

2.6. V otázkách neupravených Smlouvou nebo těmito VOP se vztahy mezi Pronajímatelem a Klientem řídí Právními předpisy.

2.7. Vozidla smí být použita pouze v Povolené zóně. Použití Vozidel v rozporu s tímto požadavkem není přípustné.

2.8. Omezení stanovená tímto článkem může Pronajímatel rozšířit, zúžit nebo zrušit, a to buď zcela, nebo částečně (mimo jiné i v rámci jednotlivých akcí). Příslušné oznámení o změnách se zveřejňuje v Mobilní aplikaci a platí po dobu zveřejnění, není-li v oznámení uvedena jiná lhůta. V případě, že Klient se změnami nesouhlasí, má možnost Smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění oznámení.

 

III. Uzavření Smlouvy

3.1. Smlouva mezi Pronajímatelem a budoucím Klientem se uzavírá provedením všech níže uvedených kroků:

a) ze strany Klienta – zasláním Dokladu totožnosti, řidičského průkazu, vlastní fotografie (selfie) s Dokladem totožnosti, a jiných dokladů a informací ve formě stanovené Pronajímatelem, přistoupením k podmínkám uvedeným ve VOP v souladu s postupem zde stanoveným, tj. vyplněním Osobních údajů v Mobilní aplikaci a potvrzením přijetí VOP.

b) ze strany Pronajímatele – potvrzením uzavření Smlouvy Aktivací Klienta ve Službě Anytime a zasláním aktuální verze VOP na e-mail Klienta uvedený v Uživatelském účtu.

3.2. Bez ohledu na formu, kterou si Klient zvolil k uzavření Smlouvy (elektronické podepsání, jiné způsoby, které připouští Pronajímatel), je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Pronajímatel potvrdí Aktivací Uživatelského účtu Klienta uzavření Smlouvy s konkrétním Klientem po ověření, zda Klient vyhovuje požadavkům stanoveným VOP (a jejich přílohami), a po ověření předložených dokumentů.

3.3. V případě, že osoba získala přístup k funkcím Software Anytime, aniž by splnila požadavky, uvedené v tomto článku, musí okamžitě oznámit tuto skutečnost Pronajímateli a zavazuje se nepoužívat možnosti, které takový přístup poskytne. V opačném případě budou všechny operace provedené jménem této osoby s použitím Software Anytime považovány za operace provedené přímo touto osobou a osoba, která získala neoprávněný přístup, se vystavuje postihu dle Právních předpisů.

3.4. Po uzavření Smlouvy má Klient možnost způsobem stanoveným v těchto VOP a Pravidlech uzavírat jednotlivé dílčí nájemní smlouvy a na jejich základě používat příslušné Vozidlo v rámci jakékoliv Povolené zóny, s výjimkou případů blokace Uživatelského účtu Klienta v souladu se Smlouvou.  Současně Klient souhlasí s tím, že určité podmínky (včetně Sazeb, Teritoriálních omezení při používání Vozidla, požadavků na Klienta, práv a povinností Stran) se mohou lišit v různých Povolených zónách.

3.5. Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje že:

3.5.1. Je v plném rozsahu seznámen s podmínkami Smlouvy, VOP a jejich příloh, včetně Sazeb, Teritoriálními omezeními při použití Vozidla, pravomocemi Havarijního inspektora, Předpisem pro určení běžného opotřebení, Systémem pokut a s dokumenty, požadavky a pravidly spojenými s plněním této Smlouvy (včetně dokumentů třetích osob);

3.5.2. rozumí významu a smyslu dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP;

3.5.3. souhlasí s obsahem dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP a zavazuje se plnit požadavky stanovené těmito dokumenty;

3.5.4. poskytl platné údaje (včetně Osobních údajů) za účelem uzavření a plnění Smlouvy;

3.5.5. splňuje požadavky pro Klienta stanovené VOP a Smlouvou a souhlasí s tím, že nesmí používat Vozidlo v případě, že již nebude splňovat tyto požadavky;

3.5.6. byl seznámen s podmínkami zpracování svých Osobních údajů Pronajímatelem v souladu se Smlouvou a Právními předpisy, jak jsou uvedeny na Webových stránkách;

3.5.7. je srozuměn s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu (1) umístit ve Vozidle technické prostředky umožňující sledování polohy Vozidla a možné porušení Smlouvy (kouřový senzor, GPS maják), a (2) nahrávat hovory během komunikace s Klientskou službou, a (3) používat v nezbytném rozsahu údaje získané při určení geografické polohy v Mobilní aplikaci;

3.5.8. souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu samostatně za pomocí Havarijního inspektora a/nebo za účasti třetích stran, včetně (i) příslušných organizací majících odpovídající oprávnění, a (nebo) (ii) servisních středisek (stanic technické kontroly) provádět posouzení: (1) oprávněnosti uložení sankcí ze strany příslušných státních orgánů České republiky za porušení PSP nebo jiných ustanovení Právního řádu; (2) škody způsobené Pronajímateli a její výše; (3) škody způsobené na Vozidle a její výše; (4) nákladů na opravu a údržbu a jejich výše; (5) ostatních nákladů a jejich výše;

3.5.9. akceptuje výsledky posouzení provedené v souladu s bodem 3.5.8 VOP, jakož i náklady na opravy. Klient má právo vyjádřit se k výsledkům posouzení.

3.6. Klient se zavazuje dodržovat při použití Vozidla požadavky Právního řádu, včetně PSP, a podmínky Smlouvy, VOP a jejích příloh a používat Vozidlo s péčí řádného hospodáře.

3.7. Postup pro používání Vozidla, požadavky na Klienta a další podmínky pro užívání Vozidla jsou uvedeny ve Smlouvě, VOP a v jejich přílohách, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podmínky akcí se zveřejňují na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci a jsou nedílnou součástí Smlouvy po dobu jejich platnosti.

3.8.Tyto VOP jsou Klientovi k dispozici:

3.8.1. v elektronické podobě:

umístěním souboru na Webových stránkách. Klientovi bude při uzavření smlouvy zaslán odkaz na oddíl Webových stránek, kde si VOP může stáhnout do svého zařízení.

umístěním souboru v Mobilní aplikaci.

e-mailem – ve formě souboru pdf., s textem VOP.

3.8.2. v papírové podobě – v sídle Pronajímatele; v případě uzavření Smlouvy v papírové podobě je Klientovi předána kopie VOP.

 

IV. Ochrana spotřebitele

4.1. Všem Klientům sděluje Pronajímatel následující informace:

totožnost a kontaktní údaje Pronajímatele jsou uvedeny v úvodní části těchto VOP, stejně tak i v rámci Webových stránek.

označení Služeb Anytime a jejich popis je uveden v rámci Webových stránek a v Mobilní aplikaci.

Sazby jsou uvedeny v Sazebníku, který je umístěn na Webových stránkách a (nebo) Mobilní aplikaci. Sazby za Služby Anytime a Cena zahrnují daň z přidané hodnoty a v souvislosti s nimi Klient neplatí žádné další daně ani poplatky.

způsob platby je popsán v čl. VIII těchto VOP.

náklady na poskytnutí Služby Anytime jsou součástí Ceny a žádné další náklady se neúčtují, Klient ale nese náklady svého internetového připojení a telefonické nebo SMS komunikace.

v případě rozporu poskytnuté Služby Anytime se Smlouvou má Klient práva z vadného plnění uvedená v bodě 4.2 tohoto článku.

údaje o trvání závazku ze Smlouvy a možnostech jeho ukončení jsou uvedeny v bodě 4.3 tohoto článku a čl. XI těchto VOP.

se stížnostmi se lze obrátit na Českou obchodní inspekci v rámci její působnosti:

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel se na výše uvedenou adresu může obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů a může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva může být uzavřena pouze v českém nebo anglickém jazyce.

technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou popsány v čl. III těchto VOP.

Před potvrzením registrace Uživatelského účtu Klienta má Klient možnost zadané údaje zkontrolovat a odstranit případné chyby.

Ve vztahu ke Klientovi je Pronajímatel vázán interním kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kodex chování je dostupný na Webových stránkách.

4.2. Práva z vadného plnění Služby Anytime může Klient uplatnit dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

4.3. Vozidla jsou k dispozici k okamžitému užití po uzavření každé dílčí nájemní smlouvy, což je hlavním rysem Služby Anytime. Uzavřením dílčí nájemní Smlouvy Klient požaduje tuto okamžitou dostupnost vozidla, proto bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od dílčí nájemní Smlouvy, jak je uvedeno v § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření dle čl. XI těchto VOP. Ani v případě zrušení Smlouvy v rámci této 14 denní lhůty nemá Klient právo na vrácení Ceny zaplacené za pronájem během této lhůty v souladu s § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient může odstoupit od jakéhokoli předplaceného balíčku do 14 dnů od jeho nákupu, avšak v případě, že se v tomto období uskuteční jakýkoliv pronájem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pronajímatel bude mít nárok ponechat si poměrnou část Ceny zaplacené za takový balíček v rozsahu odpovídajícím již uskutečněným pronájmům a vrátit Klientovi pouze zbývající částku. Odstoupení může být provedeno ve formě a metodami komunikace uvedenými v čl. XI VOP. Lze také použít standardní formulář pro odstoupení na adrese: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/49369/55685/604560/priloha001.docx.

 

V. Oznámení

5.1. Jakékoli informace týkající se Smlouvy budou sděleny Klientovi jedním z následujících způsobů:

zasláním písemných oznámení na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu, nebo

zasláním SMS na Kontaktní číslo uvedené Klientem, nebo

odesláním Push-notifikací v Mobilní aplikaci, nebo

prostřednictvím pokynů telefonicky voláním na Kontaktní číslo, nebo

zasláním písemnosti na poštovní adresu nebo adresy Klienta.

5.2. Klient je srozuměn s tím, že Pronajímatel má právo volat a zasílat na Kontaktní číslo Klienta Push-notifikace, hlasové a SMS zprávy informativní povahy, které obsahují informace o výši běžných a promeškaných pohledávkách vzniklých při plnění této Smlouvy Klientem, další informace týkající se služeb poskytovaných Klientovi a informace o případných změnách podmínek Smlouvy a těchto VOP (včetně Sazeb).

5.3. Pokud se Klient nachází mimo území České republiky nebo používá telefonní číslo mobilního operátora, který není registrován v České republice, jako Kontaktní číslo a za účelem přijetí SMS služby a (nebo) Autorizačních kódů, pak se kvůli zvláštnostem provozování systémů mobilních operátorů zvyšuje riziko pozdního přijetí nebo nedoručení SMS zpráv od Pronajímatele Klientovi. Klient je o tomto riziku informován, plně si jej uvědomuje a bere v úvahu při cestě do zahraničí a při uvádění svého čísla mobilního telefonu Pronajímateli jako Kontaktního čísla a za účelem přijetí SMS zpráv a (nebo) Autorizačních kódů.

 

VI. Software Anytime

6.1. Klient bere na vědomí, že Software Anytime se neustále vylepšuje, a proto čas od času může dojít k technickým obtížím při jeho správném fungování.  

6.2. Software Anytime se poskytuje „jak je“. Pronajímatel neposkytuje žádné záruky, že Software Anytime bude bezchybný, funkční nebo plnění dostupný, nebo, že splní požadavky nebo očekávání Klienta. Klient používá Software Anytime na vlastní riziko. Pronajímatel nepřebírá zodpovědnost za nesoulad Softwaru Anytime s jakýmkoli očekáváním Klienta.

6.3. Pronajímatel není zodpovědný za funkčnost zařízení, které Klient používá při práci se Softwarem Anytime.

6.4. Klient je srozuměn s tím, že pro účely Smlouvy a pro zajištění bezpečnosti uživatele Softwaru Anytime a pronajatých Vozidel musí Mobilní aplikace používat údaje o geolokaci Klienta (navigační údaje) a zavazuje se zajistit poskytování příslušných údajů.

6.5. Klient souhlasí s tím, že údaje Software Anytime (včetně navigačních systémů) ve spojení s údaji o operacích z Uživatelského účtu Klienta jsou dostatečné pro identifikaci osoby Klienta, ke které je přiřazen příslušný Uživatelský účet Klienta, a to v časovém okamžiku stanoveném Softwarem Anytime (včetně Doby nájmu, použití určitých Sazeb, sledování pohybu atd.).

6.6. Klient dále bere na vědomí, že v případě využití Služby Anytime mimo území České republiky budou jeho Osobní údaje využity i příslušným zástupcem Pronajímatele v dané zemi za účelem poskytovaní Služby Anytime. Bližší informace ohledně zpracování vašich Osobních údajů a jejich využití najdete na Webových stránkách.

6.7. Podrobnosti užívání Software Anytime stanoví Podmínky pro užívání Software Anytime.

 

VII. Práva a povinnosti Stran

7.1. Práva Klienta (při nezablokovaném Uživatelském účtu Klienta):

7.1.1. vyžadovat, aby Pronajímatel plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy a z těchto VOP;

7.1.2. používat pronajaté Vozidlo v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP a požadavky Právního řádu;

7.1.3. zarezervovat, pronajmout od Pronajímatele jakékoli volné Vozidlo (označené jako volné na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci) umístěné v nejlépe přístupném místě pro Klienta, způsobem, který je stanoven v těchto VOP;

7.1.4. doplňovat pohonné hmoty do Vozidla v případech a způsobem stanoveným v Pravidlech.

7.2. Povinnosti Klienta:

7.2.1. předložit Pronajímateli při uzavírání Smlouvy řidičský průkaz, Doklad totožnosti, další doklady (včetně případů, kdy je toto stanoveno podmínkami využití určité zvýhodněné Sazby / balíčku) a informace, které je potřeba vyplnit při Registraci Klienta. Dokumenty musí být čitelné, bez odrazu světla, se všemi zřetelně čitelnými údaji;

7.2.2. převzít v souladu se Smlouvou a VOP a šetrně používat Vozidlo v přísném souladu s jeho určením, cílem, požadavky a podmínkami stanovenými ve Smlouvě, VOP a jejich přílohách, pokynech a doporučeních Pronajímatele, Pojistných pravidlech uvedených v pojistce/pojistné smlouvě umístěné na Webových stránkách, přijímat včas opatření k předcházení a zabránění poškození Vozidla a vzniku škod na majetku třetích osob;

7.2.3. řídit Vozidlo výlučně osobně. Přenechání řízení Vozidla třetím osobám je zakázáno;

7.2.4. zajistit uzamčení Vozidla, zkontrolovat přítomnost a zajistit bezpečnost dokladů nacházejících se ve Vozidle nebo na Vozidle (palivová karta, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, SPZ Vozidla, osvědčení o registraci Vozidla, dálniční známka, a případné další dokumenty), zkontrolovat přítomnost povinné výbavy (autolékárnička, jejíž minimální obsah léků a zdravotnických prostředků je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, náhradní kolo, ledaže Vozidlo je vybaveno koly umožňujícími nouzové dojetí po defektu, sadou pro bezdemontážní nouzovou opravu defektu (opravná sada), gumových koberečků na místě řidiče a spolujezdce, speciálního zařízení instalovaného v interiéru Vozidla, a to od okamžiku převzetí do okamžiku vracení Vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP;

7.2.5. dodržovat PSP a ostatní požadavky Právního řádu při použití Vozidla;

7.2.6. hradit včas nájemné a platby za rezervaci Vozidla (Cenu) v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP, platit ostatní platby stanovené Smlouvou a VOP, zajistit finanční prostředky na platební kartě ve výši dostatečné k zaplacení nájemného a dalších plateb podle Smlouvy a VOP;

7.2.7. po ukončení užívání Vozidla jej vrátit Pronajímateli v řádném technickém stavu způsobem stanoveným v těchto VOP;

7.2.8. provést vlastní vizuální kontrolu technického stavu Vozidla, které má být pronajato. V případě zjištění viditelného poškození Vozidla (vnějšího a uvnitř Vozidla, včetně znečištění interiéru) před zahájením pronájmu Vozidla, sdělit tuto skutečnost Pronajímateli telefonicky na telefonním čísle Klientské služby jak je uvedeno na Webových stránkách a zaslat fotografii poškození nebo znečištění Vozidla Pronajímateli na e-mail: info@anytimecar.cz. Oznámení o poškození Vozidla může být provedeno jinými způsoby stanovenými Pronajímatelem, včetně těch, které jsou uvedeny na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci. Klient souhlasí s tím, že nesplnění těchto povinností znamená, že takové poškození, znečištění aj. vzniklo během Doby nájmu Klienta. Převzetí Vozidla Klientem znamená splnění povinnosti stanovené v čl. 7.4.1 VOP Pronajímatelem;

7.2.9. okamžitě (jakmile to bude fyzicky možné) po vzniku příslušných okolností informovat Pronajímatele telefonicky na telefonním čísle Klientské služby (nebo jinými způsoby stanovenými Pronajímatelem, včetně těch, které jsou uvedeny na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci) o neoprávněném používání / odcizení Vozidla, o jakémkoli poškození Vozidla, jeho závadách, poruchách, Dopravní nehodě, požadavků nebo nároků třetích osob týkajících se Vozidla nebo spojených s řízením Vozidla, o událostech, jejichž účastníkem je Vozidlo, o událostech, které je Klient povinen oznámit v souladu s VOP a jejími přílohami, o událostech a skutečnostech, jejichž následkem by mohla vzniknout škoda na Vozidle, o ztrátě práva řídit Vozidlo, o ztrátě nebo znehodnocení palivové karty/karet, dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, SPZ Vozidla, osvědčení o registraci Vozidla, dálniční známky (nebo i jen jednoho dílu), jiných dokladů k Vozidlu, povinné výbavy nebo její části (autolékárnička, jejíž minimální obsah léků a zdravotnických prostředků je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, náhradní kolo, ledaže je Vozidlo vybaveno koly umožňujícími nouzové dojetí po defektu, sadou pro bezdemontážní nouzovou opravu defektu (opravná sada), gumových koberečků na místě řidiče a spolujezdce, speciálního zařízení instalovaného v interiéru Vozidla, popř. jiného zařízení a dokumentů, sdělit spolehlivé informace o uvedených skutečnostech a řídit se pokyny Pronajímatele a požadavky Právního řádu;

7.2.10. řídit se pokyny Klientské služby Pronajímatele/Havarijního inspektora a Pojistnými pravidly v případě Dopravní nehody a (nebo) jiné pojistné události v souladu s Pojistnými pravidly,

7.2.11. přijímat opatření pro zajištění celistvosti Vozidla, okamžitě (jakmile to bude možné) informovat o Dopravní nehodě, neoprávněném užívání/odcizení Vozidla Policii České republiky (na jednotné číslo tísňového volání 112, nebo 158, nebo 155 (v případě újmy na zdraví));

7.2.12. být přítomen osobně (nebo pověřit zástupce způsobem předepsaným Právními předpisy) při posouzení otázek spojených s řešením Dopravní nehody Policií České republiky anebo pojišťovnami;

7.2.13. vyřizovat (podepisovat, potvrzovat, parafovat) a přebírat (včetně Policie České republiky) potřebné dokumenty, které musí být vyhotoveny v případech stanovených Právními předpisy a Pojistnými pravidly (s výjimkou případů, kdy Klientská služba/Havarijní inspektor vydá jiné pokyny, které nejsou v rozporu s Právními předpisy), včetně:

písemného oznámení pojišťovně (i v případě, že původní oznámení bylo učiněno v ústní formě) o vzniku pojistné události způsobem a ve lhůtě stanovené Pojistnými pravidly;

oznámení Dopravní nehody Policii České republiky, zdravotnické službě, hasičského záchranného sboru (v případě potřeby);

protokolu Policie České republiky s uvedením data času a místa nehody, označením účastníků nehody, jejich bydliště, informací o tom, zda tyto osoby vlastní řidičské oprávnění, zda byl někdo z těchto osob pod vlivem alkoholu, popisu poškození pronajatého Vozidla, potvrzujících vznik nehody a viníka (absenci nehody, absenci viníka), vydaného Policií České republiky nebo jiného dokladu potvrzujícího vznik pojistné události za účasti Vozidla a Klienta;

v případě neoprávněného užívání/odcizení Vozidla – písemného prohlášení o neoprávněném užívání/odcizení pronajatého Vozidla, potvrzení Policie České republiky o výsledcích vyšetřování trestného činu (pokud je to možné);

doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;

osvědčení o registraci Vozidla (technického průkazu);

jiných dokumentů přiměřeně a oprávněně požadovaných pojišťovnou určenou Pronajímatelem pro rozhodování o pojistném plnění uvedených ve Smlouvě a/nebo Pojistných pravidlech.

Klient se zavazuje předat řádně vyhotovené platné dokumenty uvedené v čl. 7.2.13 VOP  (originály nebo úředně ověřené kopie) Pronajímateli nejpozději následující pracovní den po jejich vyhotovení nebo obdržení od třetích osob. Klient přebírá veškerá finanční rizika způsobená pozdním předložením řádně vyhotovených dokumentů Pronajímateli, včetně případu, kdy se pojistitel rozhodne zamítnout pojistné plnění nebo uplatní regresní nárok nebo nárok v rámci subrogace. Nesprávně vyhotovené dokumenty předložené Klientem mohou být posouzeny Pronajímatelem jako neposkytnuté s právními důsledky, které z toho vyplývají.

7.2.14 okamžitě informovat Informační středisko Pronajímatele v případě Odtahu Vozidla nebo zamezení v pohybu Vozidla během Doby nájmu a mimo Dobu nájmu, jestliže toto souviselo s jednáním (opomenutím) Klienta. Klient, jehož jednání (opomenutí) bylo příčinou Odtahu Vozidla nebo zamezení v pohybu Vozidla, je povinen (1) ve lhůtě stanovené Pronajímatelem zajistit vrácení Vozidla z odtahového parkoviště nebo zajistit zrušení omezení v pohybu Vozidla v souladu s postupem stanoveným Právními předpisy, a (2) zajistit svou účast při vyhotovení a vydání zápisu o odtažení a (nebo) zamezení pohybu Vozidla, který je přílohou protokolu o přestupku (pokud je vyhotoven za přítomnosti Klienta), a samotného protokolu. Tato povinnost je uložena Klientovi i v případě, že se Klient dozvěděl o Odtahu nebo zamezení v pohybu Vozidla od Pronajímatele. V takovém případě je oznámení o Odtahu Vozidla Klientovi právem, nikoli však povinností Pronajímatele. Doplňovat pohonné hmoty do Vozidla v případech a způsobem stanoveným v Pravidlech. Po vyzvednutí Vozidla ze speciálního parkoviště Klient odstaví Vozidlo v místě určeném Pronajímatelem. Klient je povinen vrátit Vozidlo ve lhůtě stanovené Pronajímatelem. V případě vyzvednutí Vozidla zaměstnanci Pronajímatele Klient v plné výši nahradí Pronajímateli všechny náklady vynaložené Pronajímatelem, včetně nákladů na přepravu Vozidla za použití odtahového vozidla, vyhotovení nebo převzetí dokumentů potřebných pro vrácení Vozidla v souladu s Právními předpisy, a náklady za umístění Vozidla na odstavném parkovišti. Klient bude osvobozen od úhrady Pokuty stanovené v příloze č. 2 těchto VOP v případě, že ve lhůtě stanovené Pronajímatelem (1) zajistí propuštění Vozidla z odstavného parkoviště (2) uhradí náklady na odtahovou službu, (3) uhradí náklady za umístění Vozidla na odstavném parkovišti, (4) předloží Pronajímateli doklady potvrzující platbu za služby uvedené v tomto odstavci, a (5) na žádost Pronajímatele uhradí škodu vzniklou na Vozidle v souvislosti s Odtahem/zamezením pohybu. Odmítnutí předání Vozidla zaměstnanci odstavného parkoviště nemá za následek zproštění se Klientovi povinnosti uhradit Pokutu;

7.2.15. v případě požadavku ze strany státních orgánů České republiky je Klient povinen se nejpozději ve lhůtě stanovené Pronajímatelem a (nebo) Právními předpisy osobně (nebo prostřednictvím zástupce zplnomocněného Klientem) dostavit k příslušnému státnímu orgánu, který vznesl takový požadavek. S výjimkou případů, kdy se Klient osobně zúčastnil průběhu vyhotovení dokumentů, v nichž je vyžadováno, aby se Klient osobně dostavil k příslušnému státnímu orgánu, Pronajímatel informuje Klienta o potřebě takové návštěvy nejpozději následující pracovní den poté, co se dověděl o takovém požadavku.

7.2.16. ukončovat pronájem Vozidla s množstvím paliva v nádrži, při němž nesvítí kontrolka (snímač) hladiny paliva;

7.2.17. přijmout vhodná opatření k ochraně svého Uživatelského účtu v Mobilní aplikaci, včetně jména Klienta-uživatele, Přihlašovacího jména, Autorizačního kódu, před neoprávněným použitím jinými osobami a okamžitě informovat Pronajímatele v případě zjištění takového zneužití. Za začátek neoprávněného použití se považuje moment, kdy Klient obdržel jakoukoliv informaci umožňující učinit závěr o možnosti neoprávněného použití údajů nezávisle na vůli Klienta;

7.2.18. informovat Pronajímatele v případě změny Kontaktního čísla mobilního telefonu a jiných údajů;

7.2.19. používat Webové stránky a Mobilní aplikaci Pronajímatele pouze pro osobní nekomerční účely;

7.2.20. nepoužívat žádnou technologii a neprovádět žádné činnosti, které by mohly poškodit Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikaci, zájmy a (nebo) majetek Pronajímatele;

7.2.21. po ukončení Doby nájmu zanechat Vozidlo v souladu s podmínkami VOP se souborem dokumentů (osvědčení o registraci Vozidla, dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), palivovou kartou/kartami, obou dílů dálniční známky, povinnou výbavou, veškerým příslušenstvím a dodatečným vybavením, včetně koberečků, klíčů od Vozidla, speciálních zařízení, které byly ve Vozidle v okamžiku převzetí Vozidla Klientem. V případě, že v předpokládaném místě odstavení Vozidla není přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci, se Klient zavazuje přeparkovat Vozidlo na místo, kde je zajištěn přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci.

7.2.22. doplňovat palivo do Vozidla v případech a způsobem stanoveným ve VOP a jejich přílohách;

7.2.23. zajišťovat bezpečnost svého majetku;

7.2.24. dodržovat ustanovení Právního řádu;

7.2.25. plnit jiné povinnosti stanovené Smlouvou, VOP a jejími přílohami a vyplývající z podstaty závazků obsažených ve VOP a ve Smlouvě.

7.2.26. Klient nesmí měnit jakékoli vlastnosti, provádět úpravy vedoucí ke zlepšení/zhoršení Vozidla, montovat (demontovat) jakékoli zařízení, přístroje ve Vozidle, provádět opravy (bez ohledu na stupeň obtížnosti) nebo organizovat jejich provedení třetími osobami.

7.2.27. Klient není oprávněn prodat, poskytnout jako zástavu, vklad, či jakýmkoli jiným způsobem zcizit Vozidlo, postoupit nebo převést právo užívání Vozidla udělené Klientovi na jinou osobu a stejně tak i jakákoliv další práva ze Smlouvy.

7.3.Práva Pronajímatele:

7.3.1. vyžadovat, aby Klient plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy, z VOP a jejich příloh;

7.3.2. stanovit postup pro přístup Klienta k Vozidlu za účelem zajištění bezpečnosti Vozidla Pronajímatele a kontroly řádného dodržování VOP;

7.3.3. kdykoli provádět kontrolu zajištění bezpečnosti Vozidlo jako majetku, technického stavu Vozidla, dodržení VOP Klientem;

7.3.4. pokud Pronajímatel rozhodne, že existuje riziko dalšího používání Vozidla, je oprávněn ukončit Dobu nájmu Klienta, mimo jiné s poskytnutím jiného Vozidla Klientovi;

7.3.5. používat kopii podpisu zplnomocněné osoby Pronajímatele (pomocí mechanického nebo jiného kopírování) v jakémkoli dokumentu, elektronicky podepsaném Klientem. Strany uznávají právní sílu těchto dokumentů;

7.3.6. bez získání dodatečného souhlasu Klienta přímo inkasovat následující částky z platební karty Klienta (provádět převod finančních prostředků):

platby nájemného, poplatky za rezervaci Vozidla a jiné platby účtované v souladu se Smlouvou a Sazebníkem, včetně Pokut a administrativních nákladů;

poštovních, telegrafních a dalších nákladů a výdajů Pronajímatele vzniklých při zasílání sdělení, oznámení a dokumentů Klientovi v souvislosti s porušením nebo nenáležitým plněním Smlouvy;

ztráty, včetně případů, kdy je výše škody stanovena Havarijním inspektorem, dluhu Klienta vůči Pronajímateli vyplývajícího ze Smlouvy a z jakýchkoli jiných závazků vzniklých následkem způsobení škody na základě jiných důvodů stanovených Právními předpisy a kompenzace nákladů Pronajímatele vzniklých Pronajímateli v důsledku jednání (opomenutí) Klienta v souvislosti se Smlouvou a / nebo VOP;

jiných částek v případech stanovených Právními předpisy a dohodami mezi Pronajímatelem a Klientem;

7.3.7. v případě podezření na nesvědomité jednání Klienta (včetně avšak nejen poskytnutí nepravdivých informací, nemožnosti odepsat peněžní prostředky aj.) zablokovat možnost používání Služeb Anytime Klientem v plném rozsahu nebo částečně, aniž by bylo potřeba informovat Klienta o důvodech zablokování;

7.3.8. postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy třetím osobám a zapojit třetí osoby do plnění jednotlivých činností Pronajímatele ze Smlouvy, mimo jiné na základě smlouvy o postoupení. Klient bude o těchto okolnostech informován podle uvážení Pronajímatele v souladu s příslušnými ustanoveními Právního řádu;

7.3.9. pořizovat zvukové záznamy komunikace s Klientem (včetně zvukového záznamu telefonních hovorů) v případě, že komunikace souvisí s plněním Smlouvy;

7.3.10. srazit při odepsání částek z platební karty Klienta administrativní a finanční náklady ve výši 10% z částky každé platby, s výjimkou plateb za pronájem Vozidla a odepsání Pokut, které je Klient povinen uhradit v souladu s podmínkami těchto VOP.

7.3.11 Pronajímatel má další práva stanovená Smlouvou, VOP a přílohami VOP a vyplývající z podstaty závazků ze Smlouvy.

7.4. Povinnosti Pronajímatele:

7.4.1.    poskytnout Klientovi Vozidlo v dobrém technickém stavu, které splňuje požadavky na provoz vozidel, kompletní a provozuschopné, s potřebnou dokumentací (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu Vozidla); předání uvedených dokumentů není potvrzováno žádnými dodatečnými dokumenty a provádí se současně s převzetím Vozidla do užívání v souladu s čl. 5.7 a 5.8 Pravidel;

7.4.2. nést náklady na údržbu Vozidla, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a další výdaje vzniklé v souvislosti s jeho provozem pro účely stanovené VOP;

7.4.3. prostřednictvím zveřejnění na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci poskytnout Klientovi informace o Vozidle, typech Vozidel, technických charakteristikách (podle uvážení Pronajímatele), Sazbách;

7.4.5. včas na vlastní náklady zajistit technické prohlídky Vozidla v souladu s Právními předpisy;

7.4.6. zásobovat Vozidlo palivem a mazivy (benzín, oleje atd.) na vlastní náklady – pro použití Vozidla Klientem. V případě doplnění paliva do Vozidla Klientem s použitím palivové karty/karet Pronajímatele nebo ve výjimečných případech Klientem z vlastních prostředků, může Pronajímatel poskytnout bonusové body v případech a způsobem stanoveným Pravidly. Pronajímatel nekompenzuje náklady Klienta na doplnění paliva do Vozidla Klientem vynaložené v penězích.

V případě, že Strana nevyužila žádná práva, která jí byla udělena Smlouvou a VOP, odpovídající práva nezanikají, a Strana je oprávněna využít tato práva v budoucnu.

 

VIII. Cena za Služby Anytime a platební podmínky

8.1. Klient hradí Pronajímateli Cenu, která sestává z nájemného za užívání Vozidla, včetně užívání v režimu Čekání, částek za Rezervaci Vozidla a jiných poplatků, která je vypočtena jako součet příslušných Sazeb a zahrnuje příslušnou DPH. Klient nenese náklady na využití parkovacího místa pouze v případech, kdy je Vozidlo ponecháno (zastaveno, zaparkováno) v souladu s Teritoriálními omezeními při používání Vozidla (Příloha č. 4 VOP).

8.2. Nájemné, včetně užívání Vozidla v režimu Čekání,  a částky za Rezervaci Vozidla jsou uvedeny v platných Sazbách Pronajímatele, pokud není ve Smlouvě a těchto VOP stanoveno jinak. Výpočet Ceny za Služby Anytime prováděný v době změny Sazeb se provádí na základě Sazeb platných v okamžiku zahájení Doby nájmu nebo rezervace. Výsledná částka Ceny se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

8.3. Platby na základě Smlouvy se provádí odepsáním finančních prostředků z platební karty Klienta prostřednictvím partnerské banky Pronajímatele. Vybírání plateb za pronájem a (nebo) Rezervaci Vozidla se provádí bez účtování provize za provedení platby.

8.4. Po obdržení Autorizačního kódu a otevření omezeného přístupu k službám Webových stránek a Mobilní aplikace může Klient přiřadit svou platební kartu, z níž budou odepisovány finanční prostředky jako platby podle Smlouvy a VOP, ke službám Webových stránek a Mobilní aplikace. Je povoleno používat pouze platební karty platebních systémů VISA a MASTERCARD umožňující platby prostřednictvím sítě Internet. Možnost provádět platby prostřednictvím sítě Internet zajišťuje Klient samostatně prostřednictvím banky, která vydala platební kartu.

8.5. Při registraci na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci se provádí integrace systému Webových stránek (Mobilní aplikace) s platební kartou Klienta, čímž je umožněno odepisování peněžních prostředků z platební karty Klienta na úhradu závazků stanovených vyplývajících ze Smlouvy a VOP.

8.6. Finanční prostředky jsou odepsány z platební karty Klienta výlučně v souladu se Sazebníkem Pronajímatele a dalšími podmínkami Smlouvy a VOP, včetně jejich příloh. Finanční prostředky jsou odepsány, pokud má Pronajímatel důvody k jejich odpisu v souladu se Smlouvou a VOP, včetně: ukončení Doby nájmu, dosažení částky za pronájem Vozidla v průběhu Doby nájmu anebo režimu Čekání alespoň 200 Kč, obdržení informací o porušení podmínek Smlouvy Klientem, náhrady škody a dalších případů stanovených Smlouvou a VOP. Klient je informován o odepsání finančních prostředků ve všech případech, s výjimkou odepsání finančních prostředků na úhradu nájemného (platby za rezervaci Vozidla) za předpokladu, že Klient neporušuje Smlouvu a tyto VOP. Informace o provedených platbách je také uvedena v Uživatelském účtu Klienta v části „Historie plateb“ nebo „Jízdy“.

8.7. Odepisování finančních prostředků za používání Vozidla se muže provádět jak po ukončení Doby nájmu Vozidla, tak i po jednotlivých částech v průběhu Doby nájmu Vozidla.

8.8. Odepisování finančních prostředků za používání Vozidla v souladu se Sazebníkem dostupném na Webových stránkách a Mobilní aplikaci, které stanoví platbu předem nebo jiný způsob úhrady odlišný od způsobu uvedeného v prvním odstavci tohoto článku se provádí před zahájením Doby nájmu nebo jiným způsobem stanoveným Sazebníkem.

8.9. V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě Klienta sdělí Pronajímatel tuto skutečnost Klientovi prostřednictvím zobrazení informací v Uživatelském účtu na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci, a také při pokusu požádat o pronájem nebo Rezervaci Vozidla. Případy zamítnutí platby:

platební karta Klienta není určena k provádění plateb prostřednictvím sítě Internet;

na účtu Klienta není dostatek finančních prostředků k úhradě platební kartou. Pro zjištění podrobností o dostupnosti finančních prostředků na platební kartě musí Klient kontaktovat banku, která vydala kartu;

údaje o platební kartě jsou zadané chybně;

vypršela platnost platební karty. Platnost platební karty je obvykle vyznačena na přední straně karty (měsíc a rok exspirace karty). Pro zjištění detailů o platnosti platební karty musí Klient kontaktovat banku, která vydala kartu.

8.10. S otázkami týkajícími se úhrady prostřednictvím platební karty a dalšími otázkami souvisejícími s provozem webových stránek partnerské banky se Klient může obrátit na telefonní číslo Klientské služby nebo e-mail: info@anytimecar.cz.

8.11. Klient dává bezvýhradný souhlas k čerpání finančních prostředků z jeho platební karty za použití Vozidla a provádění dalších plateb podle Smlouvy a VOP (včetně Pokut a jiných plateb ve prospěch Pronajímatele) bez nutnosti poskytovat zvláštní další souhlas. Odepsání částek je povoleno jak v plné výši, tak i po částech podle uvážení Pronajímatele.

8.12. V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě nebo nemožnosti odepsání finančních prostředků z platební karty z jiného důvodu se Klient zavazuje uhradit pronájem Vozidla a (nebo) rezervaci nejpozději do 24 hodin od okamžiku ukončení používání Vozidla (v případě prodlení s platbou podle Sazeb za používání Vozidla) nebo od okamžiku doručení příslušného oznámení/prvního odepsání finančních prostředků (pro ostatní platby). V takovém případě se Klient zavazuje zajistit zůstatek finančních prostředků na platební kartě dostatečný pro provedení inkasa.

8.13. V případě, že Klient nesplní závazky stanovené Smlouvou a VOP, má Pronajímatel právo zaslat příslušné údaje (včetně Osobních údajů Klienta) soudu a/nebo třetím stranám, které Pronajímatel může zapojit do vymáhání finančních prostředků.

8.14. V případě chybného odepsání finančních prostředků z platební karty Klienta je Klient oprávněn kontaktovat Pronajímatele na adrese: info@anytimecar.cz a vyplnit žádost o vrácení finančních prostředků ve formě stanovené Pronajímatelem s přiložením kopie Dokladu totožnosti a dokumentů potvrzujících chybné odepsání (stvrzenky, výpisy z účtu). Pronajímatel zašle tuto žádost partnerské bance nejpozději následující pracovní den ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů, kdy byly finanční prostředky Klienta inkasovány v souladu se Smlouvou a VOP. Na základě dohody s Pronajímatelem může Klient zaslat příslušnou žádost na email info@anytimecar.cz, a to prostřednictvím emailu Klienta uvedeného v Uživatelském účtu. Partnerská banka Pronajímatele vrátí finanční prostředky na bankovní účet Klienta uvedený v žádosti o vrácení finančních prostředků do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti s přiloženou kopií Dokladu totožnosti Klienta partnerskou bankou Pronajímatele. Postup vrácení finančních prostředků se řídí pravidly mezinárodních platebních systémů. Vrácení finančních prostředků v hotovosti není přípustné.

8.15. Služba placení s využitím sítě Internet v souladu se Smlouvou a VOP je realizována přes partnerskou banku Pronajímatele v souladu s pravidly mezinárodních platebních systémů a zásadami zajištění důvěrnosti a bezpečnosti provedení platby s využitím moderních metod ověřování, šifrování a přenosu dat prostřednictvím uzavřených komunikačních kanálů. Zadávání a zpracování údajů o platební kartě Klienta se provádí na bezpečné platební stránce partnerské banky nebo organizace angažované touto bankou poskytující platební služby.

8.16. Smlouva / VOP nebo jednotlivé marketingové akce Pronajímatele mohou Klientům poskytnout možnost získání předplaceného užívání Služby Anytime (Balíčky).

 

 IX. Doba nájmu

9.1. Doba nájmu Vozidla se měří ve vteřinách. Doba nájmu je určena skutečným časem užívání (v průběhu Doby nájmu) Vozidla Klientem. Necelé minuty se zaokrouhlují na celou minutu nahoru.

9.2. Pronájem Vozidla se ukončuje také v případech uvedených v čl. 7.3.4 a 7.3.7 VOP, v případě neoprávněného užívání/odcizení Vozidla, po dohodě s Klientskou službou, pokud Klient dodržuje podmínky stanovené v čl. 7.2.9 VOP ve věci informování Pronajímatele, a v jiných případech stanovených Smlouvou a VOP.

 

X. Odpovědnost

10.1. V případě porušení nebo nenáležitého plnění Smlouvy odpovídají Strany v souladu se Smlouvou a VOP a v otázkách zde neupravených – v souladu s Právními předpisy.

10.2. V případě nedodržení jakýchkoli závazků Klienta stanovených Smlouvou a VOP nebo vyplývajících ze Smlouvy a VOP a v případě potřeby předání příslušných informací Klientovi je Pronajímatel oprávněn kontaktovat Klienta jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky (včetně Kontaktního čísla) s použitím informací o Klientovi, kterými disponuje Pronajímatel.

10.3. Pokud má Klient dluh vůči Pronajímateli za poskytnuté Služby Anytime podle Smlouvy a těchto VOP déle než jeden den (24 hodin), je Pronajímatel oprávněn odebrat Vozidlo Klientovi bez jakéhokoli dodatečného upozornění a přijmout opatření k zastavení používání Vozidla.  V takovém případě není Pronajímatel odpovědný za bezpečnost věcí Klienta v zajištěném Vozidle – Klient odpovídá za zajištění bezpečnosti svého majetku.

10.4.  Klient se zavazuje, že v případě porušení nebo neplnění podmínek VOP, uhradí Pronajímateli Pokutu/y ve výši stanovené Systémem pokut a zároveň veškeré škody a jiné újmy vzniklé Pronajímateli porušením nebo neplněním podmínek VOP. Dlužné částky, způsobená škoda, Pokuty a částky za správu se sčítají.

10.5. Výše spoluúčasti, podléhající náhradě Klientem ve prospěch Pronajímatele, pokud k tomu existují důvody podle Smlouvy, nesmí překročit 14 999 Kč nebo nižší částku dle jednotlivého tarifu pro jeden případ poškození Vozidla. Toto omezení se nevztahuje na následující případy (kdy je Klient povinen v plné výši uhradit Pronajímateli jakékoli škody na Vozidle):

i. Klient porušil povinnosti stanovené v čl. 7.2.8 - 7.2.16 VOP, včetně povinností souvisejících s poškozením Vozidla, mimo jiné, i v případě Dopravní nehody;

ii. v případě neoprávněného odpojení nebo poškození lokalizátoru (zařízení GPS) ve Vozidle;

iii. v případě nepředložení nebo opožděného předložení dokladů nebo nesplnění požadavků uvedených v čl. 7.2.9 - 7.2.16 VOP;

iv. v případě, že Klient řídil Vozidlo

-     pod vlivem alkoholu, toxických a omamných látek, příp. léků, po jejichž použití řidič nesmí řídit motorové vozidlo nebo jeho způsobilost řídit vozidlo může být snížena;

-     kdy odmítl podrobit se zkoušky na přítomnost alkoholu, toxických a omamných látek;

-     kdy je schopnost Klienta k řízení vozidla snížena v důsledku zdravotního stavu;

-     kdy předal řízení Vozidla osobě, která nesmí řídit motorové vozidlo nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu nebo použitím léků.

v.   v průběhu Doby nájmu došlo k úmyslnému způsobení škody na Vozidle, aniž by k tomu došlo v důsledku Dopravní nehody, tj. v případech, kdy si Klient byl vědom nepříznivých následků jeho jednání (opomenutí), předvídal tyto důsledky a chtěl, aby k nim došlo, nebo je vědomě připustil nebo se k nim stavěl s lhostejností;

vii.  v případě, že k poškození Vozidla došlo v důsledku nedovoleného předjíždění, nedovolené jízdy přes železniční přejezd, couvání, otáčení nebo jízdy v protisměru na dálnici, v případě nehody s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví, ujetí od dopravní nehody, překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 20 km/hod a mimo obec o 30 km/hod. a více;

viii. v případě ponechání Vozidla v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození Vozidla, neoprávněnému použití, odcizení Vozidla, věcí z Vozidla, k jinému protiprávnímu jednání ve vztahu k Vozidlu, včetně ponechání Vozidla s běžícím motorem (zapnutým zapalováním), otevřenými okny/dveřmi/kufrem/kapotou;

ix. v případě existence povinnosti Klienta uhradit penále za neuhrazení (pozdní uhrazení) splatných částek a náhrady nákladů Pronajímatele vynaložených v souvislosti s vymáháním dluhu Klienta neuhrazeného Klientem po uplynutí lhůty stanovené v oznámení o odepsání nebo v žádosti o úhradu dluhu (pohledávce): náklady na mimosoudní vyrovnání, soudní náklady, včetně zapojení externích odborníků nebo znalců, právní, daňové a jiné konzultace třetích stran (právní a (nebo) poradenské služby), poštovní výdaje a další obdobné výdaje v souladu s Právním řádem.

Výše spoluúčasti může být poměrně zvýšena také v případě porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících z Právního řádu, Pojistných pravidel nebo těchto VOP.

10.6 Klient (mimo výjimky výslovně vymezené Smlouvou a VOP) uhradí škodu, která Pronajímateli vznikla v důsledku porušení VOP, Právního řádu a ustanovení Smlouvy Klientem v průběhu Doby nájmu Vozidla a po ukončení Doby nájmu Vozidla, pokud byla tato škoda způsobena jednáním (nebo nečinností) Klienta, včetně, avšak nejen: pokut, penále včetně sankcí uložených státními orgány jako správní sankce nebo jako trest za trestné činy a (nebo) přestupky, za porušení PSP, pravidel pro parkování, dalších požadavků Právního řádu upravující otázky bezpečnosti silničního provozu, nebo souvisejících s používáním Vozidla Klientem, nebo vyplývajících z používání Vozidla Klientem; škod souvisejících se stavem pronajatého Vozidla v okamžiku vracení, včetně škody v důsledku nadměrného opotřebení; nákladů na odtah Vozidla; nákladů na parkování Vozidla na odstavném parkovišti nebo ploše; nákladů Pronajímatele na úhradu závazků třetím stranám vzniklých v souvislosti s jednáním (nečinností) Klienta porušujícím podmínky Smlouvy, VOP a (nebo) Právního řádu; služeb odhadce, znalce, expertních a jiných organizací – v souvislosti s provedením odhadů, ocenění; právních služeb; poradenských služeb; poplatků účtovaných organizacemi (včetně bankovních a úvěrových) při úhradě finančních prostředků, které tvoří výdaje podle tohoto odstavce, Pronajímatelem; náklady spojené s nároky třetích stran v souvislosti s používáním Vozidla Klientem; peněžní kompenzace za správu (článek 10.15 VOP, účtovanou mimo jiné za vyhledávání, zpracování identifikace Klienta, generování a odeslání oznámení o porušení Klientovi) správních pokut, náhrad a jiných poplatků a škod (s výjimkou plateb v souvislosti se ztrátou zisku).

10.7. Úhrada všech plateb, výdajů a Pokut (Ceny) se provádí v souladu s čl. 8.3 - 8.15 VOP. V případě porušení nebo nenáležitého plnění závazků uvedených v tomto odstavci ze strany Klienta (např. nedostatečné finanční prostředky na bankovním účtu Klienta apod.) je Pronajímatel oprávněn účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do data její úplné úhrady Klientem. Výpočet smluvní pokuty začíná datem, kdy Klient nesplnil požadavky uvedené v čl. 8.12 VOP.

10.8. Klient nese riziko odcizení, zničení, poškození Vozidla, jeho součástí, přístrojů a/nebo zařízení, způsobení škody třetím osobám, jiným vozidlům nebo objektům, včetně škod vzniklých bez úmyslu Klienta (náhodně nebo z nedbalosti) od zahájení Doby nájmu a do jeho ukončení, a to v případech, kdy jednání (nečinnost) Klienta bylo příčinou vzniku uvedených negativních následků, včetně odstavení Vozidla v rozporu se Smlouvou a VOP nebo v místě nebo za okolností, při nichž může dojit k poškození Vozidla, také po ukončení Doby nájmu, pokud nejsou uvedena rizika kryta podmínkami pojistné smlouvy.

10.9. Pokud jednání (opomenutí) Klienta vedlo k odmítnutí vyplacení pojistného plnění (včetně opožděného, neúplného nebo nesprávného vyhotovení dokumentů o Dopravní nehodě, neprovedení úkonů, které jsou v takových případech povinné v souladu s Právními předpisy a Pojistnými pravidly), je Klient povinen nahradit Pronajímateli veškeré újmy, které vznikly Pronajímateli v souvislosti s touto okolností.

10.10. Klient nenese odpovědnost za:

poškození Vozidla vzniklé bez zavinění Klienta, o čemž svědčí příslušné protokoly příslušných státních orgánů nebo soudní rozhodnutí a nejde-li o případy uvedení v čl. 10.5, 10.6, 10.8 nebo 10.9 těchto VOP;

škody způsobené v důsledku odcizení Vozidla, za podmínky řádného plnění požadavků Smlouvy a VOP týkajícího se vrácení vozidla Pronajímateli Klientem a nejde-li o případy uvedení v čl. 10.5, 10.6, 10.8 nebo 10.9 těchto VOP.

Klient samostatně zajišťuje shromáždění a včasné poskytnutí Pronajímateli důkazů o neexistenci svého zavinění.

10.11. Úhradu správních pokut za porušení Právního řádu ve věci přestupků zaznamenaných pomocí kontrolních a měřicích technických prostředků a přístrojů v automatickém režimu („Automatizované prostředky“), jakož i pokuty, které byly uloženy přímo Pronajímateli nebo vlastníkům Vozidla, provádí Pronajímatel a (nebo) vlastník Vozidla podle svého uvážení jako osoby, vůči nimž je vydáno rozhodnutí ve věci správního přestupku.

Základem pro vybírání částek od Klienta za účelem následné úhrady pokuty (nebo náhrady za zaplacenou pokutu) uložené Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla je obdržení informace (rozhodnutí o správním přestupku a doklad o zaplacení pokuty podle stanoveného vzoru nebo v informačních databázích) o spáchání správního přestupku a uložení správní pokuty během Doby nájmu příslušného Vozidla Klientem.

Klient je povinen uhradit částky vyúčtované Pronajímatelem bez ohledu na to, zda byla částka správní pokuty skutečně zaplacena Pronajímatelem nebo vlastníkem Vozidla, či nikoliv. Po úhradě uvedených částek Klientem je Klient zproštěn jakýchkoli nároků ze strany Pronajímatele týkajících se příslušných pokut uložených Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla.

Strany se dohodly, že zpracování správních pokut a zaslání příslušných oznámení provede Pronajímatel podle pořadí, tj. s přihlédnutím k datu přijetí informací o jejich uložení (nejdříve jsou odeslána oznámení o správních pokutách s dřívějším datem). 

10.12 Strany se dohodly, že dostatečným a bezpodmínečným důvodem pro určení Klienta jako osoby, která se dopustila přestupku (včetně poškození, neoprávněného užívání, odcizení, porušení PSP, dalších požadavků legislativy a Smlouvy) a je povinna uhradit částky uvedené v článku  10.6 VOP, je jedna z následujících podmínek:

existence protokolu Policie ČR (potvrzení o Dopravní nehodě (pokud se používá), rozhodnutí ve věci správního deliktu a další podobné dokumenty), ve kterém jsou zaznamenány okolnosti události a který svědčí o porušení podmínek Smlouvy, VOP a (nebo) Právního řádu v průběhu Doby nájmu tohoto Klienta, a (nebo);

informace o tom, že poslední osobou, která používala Vozidlo před zjištěním přestupku (včetně poškození Vozidla, neoprávněného užívání, odcizení, porušení PSP, dalších požadavků Právního řádu, Smlouvy a VOP) anebo před přesunem Vozidla na odstavné parkoviště nebo plochu nebo zamezení pohybu Vozidla, byl Klient.

existence písemného závěru Havarijního inspektora v případě (1) poškození Vozidla (bez způsobení škody třetím osobám), (2) dokumentů a/nebo palivových karet a/nebo zařízení umístěného ve Vozidle při zahájení pronájmu (včetně zničení, ztráty, poškození apod.).

Strany se dohodly, že pro účely použití tohoto článku jsou dostatečné informace získané s použitím softwaru Pronajímatele provádějícího kontrolu pronájmu Klientů.

10.13. Poruchy vzniklé následkem nestandardního provozu Vozidla (dodatečně k Předpisu pro určení běžného opotřebení) jsou následující:

mechanické poškození prvků odpružení, hnacího ústrojí, brzdového systému, motoru, převodovky, výfukového systému, pneumatik, ráfků, krytů kol, jiných prvků a systémů;

mechanické poškození prvků karosérie, skel, osvětlení;

mechanické poškození interiéru, kufru a/nebo nákladního prostoru;

poškození součástí motoru, převodovky, podvozku, řízení, palivového systému, chladicího systému, klimatizačního systému, orgánů, přístrojů a ovládacích prvků, bezpečnostních systémů a jiných systémů Vozidla, pokud je způsobeno porušením pravidel provozu stanovených výrobcem Vozidla nebo nesprávným zacházením Klienta;

škody způsobené zakázaným provozem, jak ho stanoví výrobce Vozidla, VOP nebo Smlouva;

jiné poruchy vzniklé následkem porušení provozních podmínek stanovených výrobcem Vozidla a potvrzených servisem určeným Pronajímatelem nebo nezávislým expertem.

10.14. Klient souhlasí s tím, že částka ztráty Pronajímatele způsobené nemožností užívání Vozidla z důvodu porušení ustanovení Smlouvy nebo VOP ze strany Klienta se vypočítá jako počet minut, během kterých Vozidlo nemohlo být použito kvůli takovým porušením Smlouvy nebo VOP (například od okamžiku odtahu Vozidla do vyzvednutí Vozidla ze speciálního parkoviště nebo plochy) vynásobené náklady na udržení Vozidla v režimu Čekání v souladu s obecnou sazbou stanovenou v příslušné části Sazeb.

10.15. Klient souhlasí s tím, že administrativní náklady Pronajímatele za správní pokuty, vymáhání škody, odškodnění a jiných plateb činí 10% (deset procent) z částky účtované za správu 1 (jedné) správní pokuty, odškodnění nebo jiné platby. Částky za administrativní náklady jsou účtovány za všechny platby s výjimkou plateb nájemného, rezervace Vozidla a pokut, které mají být uhrazeny ve prospěch Pronajímatele v souladu s podmínkami Smlouvy.

10.16. Pronajímatel neodpovídá za používání Mobilní aplikace z Mobilního zařízení Klienta třetími osobami, a proto se všechny operace a pokyny pocházející z Mobilního zařízení Klienta prostřednictvím Mobilní aplikace považují za provedené přímo Klientem.

10.17. Vypovězení Smlouvy z podnětu Klienta je možné učinit na základě písemného oznámení Klienta, které má náležitosti právního jednání, popř. lze využít vzor dle Přílohy č. 5 VOP.  Výpověď je možné zaslat též z emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz.

 

XI. Trvání Smlouvy, změna a zrušení Smlouvy. Blokování Uživatelského účtu Klienta

11.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření Stranami v souladu s čl. III VOP (Uzavření Smlouvy) a je uzavřena na dobu neurčitou.

11.2. V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Pronajímatel je oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění podmínek VOP, včetně Sazeb, Pokut a jakýchkoli jiných příloh VOP jednostranně. Změny VOP provedené Pronajímatelem, stejně jako nové znění VOP, včetně nových Sazeb a Pokut nabývají platnosti a stávají se závaznými pro Strany po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Pronajímatel změny oznámil Klientovi a umístil nové znění VOP nebo změny a (nebo) doplnění VOP na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, Pronajímatel nestanoví jiné datum vstoupení v platnost svým rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním VOP (“Zveřejnění“). Pronajímatel si vyhrazuje právo informovat Klienty o změnách a (nebo) doplnění VOP způsoby uvedenými v čl. V (Oznámení) VOP.

11.3. Rozhodnutím Pronajímatele mohou podmínky VOP, které zlepšují postavení Klienta, mít zpětný účinek a vztahují se na vztahy, které vznikly před Zveřejněním, ledaže Klient vyjádřil svůj nesouhlas s tím, aby změny a (nebo) doplnění VOP, které zlepšují postavení Klienta, měly vůči němu retrospektivní účinek a byly uplatněny před Zveřejněním, o čemž je Klient povinen písemně oznámit Pronajímateli nebo prostřednictvím Uživatelského účtu (pokud je tato funkce k dispozici) do 15 kalendářních dnů od data Zveřejnění. Pokud Pronajímatel neobdrží písemné oznámení Klienta o nesouhlasu způsobem a ve lhůtě stanovené v tomto článku 11.3, má se za to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou Klientem v plném rozsahu akceptovány a platí ve vztahu ke Klientovi od data Zveřejnění.

11.4. Pokud Klient nesouhlasí se změnami a (nebo) doplněním VOP, jak je uvedeno v článku 11.2 VOP, je oprávněn změny jednostranně odmítnout ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Pronajímatelem a Smlouvu vypovědět za podmínky, že splní platební povinností (nájemné, Pokuty, správní pokuty, náhrady a další platby, jakož i náhrady škody) vzniklé po dobu platnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením nebo nesprávným plněním Smlouvy. Jednostranné odmítnutí změn Klientem nezbavuje Klienta povinnosti plnění všech svých závazků vzniklých před ukončením Smlouvy. Pokud Klient nedoručil Pronajímateli písemné oznámení o odmítnutí změn způsobem popsaným v ustanovení 11.3 VOP, Strany mají za to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou platné vůči Klientovi od okamžiku Zveřejnění. Ustanovení tohoto článku 11.4 VOP se nevztahují na změny Sazeb v rámci akcí: tyto Sazby platí pro období uvedené v příslušném oznámení o akci, které je zveřejněno v příslušné části na Webových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci.

11.5. Pronájem Vozidla Klientem v každém případě svědčí o úplném seznámení Klienta s podmínkami Smlouvy a VOP v okamžiku pronájmu Vozidla a o jejich bezpodmínečném přijetí v plném rozsahu.

11.6. Každá Strana je oprávněna jednostranně vypovědět Smlouvu zasláním písemné výpovědi druhé Straně (1) s uvedením data ukončení Smlouvy nebo (2) bez uvedení data ukončení Smlouvy – v takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena a Smlouva bude považována za zrušenou po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení takového písemného oznámení. Klient je povinen splnit veškeré své závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, s výjimkou případů, kdy Právní předpisy poskytují Klientovi jiná práva, která nemohou být změněna dohodou Stran a jsou závazná.

11.7. Vypovězení Smlouvy z podnětu Klienta je možné učinit na základě písemného oznámení Klienta, které má náležitosti právního jednání, popř. lze využít vzor dle Přílohy č. 6 VOP.  Výpověď je možné zaslat též z emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz.

11.8. Pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět Smlouvu s Klientem v následujících případech:

v případě, že Klient podstatným způsobem poruší podmínky stanovené ve Smlouvě a VOP, včetně požadavků vůči Klientovi nebo je poruší nepodstatným způsobem a porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od obdržení oznámení Pronajímatele o takovém porušení;

v případě opakovaného porušení PSP a dalších požadavků Právního řádu Klientem;

v případě, že jednání Klienta má za následek zhoršení technického stavu Vozidla;

poškození Vozidla v případě, kdy Pronajímatel má důvod se domnívat, že jeho příčinou bylo jednání Klienta;

pokud má Pronajímatel důvod se domnívat, že Klient poruší podmínky Smlouvy a VOP, nesplní své závazky nebo bude činit překážky Pronajímateli;

v případech uvedených v článku 11.10 VOP;

v dalších případech stanovených Právními předpisy.

V takovém případě je Smlouva ukončena bez výpovědní doby v okamžiku zaslání příslušného oznámení Klientovi jedním z následujících způsobů: (1) Prostřednictvím Mobilní aplikace, a (nebo) (2) zasláním e-mailu Klientovi. Pokud v okamžiku oznámení není ukončena Doba nájmu Vozidla, Klient se zavazuje, že okamžitě ukončí Dobu nájmu v souladu s požadavky na ukončení Doby nájmu a parkování Vozidla.

11.9. Ukončení Smlouvy z jakýchkoli důvodů nezprošťuje Strany plnění platebních závazků (nájemné, Pokuty, správní pokuty, náhrady škody, a jiné platby, jakož i škody způsobené Pronajímateli), jejichž důvody vznikly během doby účinnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením, nenáležitým plněním Smlouvy.

11.10. Pronajímatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet Klienta v případech uvedených v článku 11.8 VOP a také za následujících okolností:

v případě podezření z nepoctivého jednání Klienta (včetně, ale na výlučně, poskytnutí nepravdivých informací, nemožnosti odepsání peněžních prostředků aj.);

pokud má Klient neuhrazený dluh;

v případě hrubého nebo urážlivého chování Klienta;

v případě pokusu Klienta o uvedení Pronajímatele v omyl;

v případě odmítnutí plnění požadavků Pronajímatele stanovených nebo vyplývajících ze Smlouvy a VOP;

v případech, kdy Klient nesplňuje (přestal splňovat) požadavky Pronajímatele vůči Klientovi týkající se schopnosti používat Vozidlo v rámci Smlouvy;

v dalších případech, kdy porušení Smlouvy a VOP ze strany Klienta vylučuje podle názoru Pronajímatele možnost využívání Služby Anytime Klientem.

11.11. Zablokování Uživatelského účtu Klienta znamená omezení funkčnosti Uživatelského účtu Klienta, v důsledku čehož Klient nemůže podat Žádost o pronájem Vozidla, provést rezervaci, pronajmout si Vozidlo, a také provést některé další operace, které jsou obsaženy v rozsahu práv nezablokovaného Uživatelského účtu Klienta. Klient není zvlášť informován o zablokování Uživatelského účtu Klienta, jelikož od okamžiku zablokování nebude podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájem Vozidla nebo provádění některých jiných činností, možné. Zablokování Uživatelského účtu Klienta může mít vliv na možnost provádění činností s Vozidlem podle jiných dohod uzavřených mezi Pronajímatelem a Klientem.

11.12. Odblokování Uživatelského účtu Klienta může být spojeno s uplynutím určitého časového období, splněním závazků Klientem, odstraněním okolností, které byly důvodem blokace. Blokace může být také nastavena na dobu, kdy se rozhoduje o účelnosti další spolupráce s Klientem v rámci Smlouvy.

11.13. Klient souhlasí s tím, že blokace Uživatelského účtu Klienta není důvodem k tomu, aby Klient uplatnil jakékoli nároky vůči Pronajímateli, včetně požadavků spojených s poskytnutím Vozidla do pronájmu.

 

XII. Postup řešení sporů

12.1. Všechny spory mezi Stranami v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně výkladu nebo plnění, jsou řešeny jednáním Stran a/ zasláním písemné reklamace druhé Straně, která může obsahovat podstatu sporu, odkazy na ustanovení této Smlouvy a (nebo) Právního řádu porušená druhou Stranou, jakož i konkrétní návrhy na řešení sporu.

12.2. Termín pro posouzení reklamace Stranou, která ji obdržela, je 10 (deset) pracovních dnů, není-li Stranami písemně dohodnuto jinak.

12.3. Všechny reklamace ze strany Klienta mají být zasílány z emailové adresy Klienta uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz.

12.4. Podle výsledku posouzení písemné reklamace Klienta může Pronajímatel zaslat Klientovi zpětnou vazbu buď na jeho poštovní adresu, nebo e-mailem. Pronajímatel si vyhrazuje právo neposuzovat reklamace Klienta, pokud jsou zaslány jiným způsobem, než je stanoveno v této části XII.

12.5. Není-li možné vyřešit spory mezi Stranami prostřednictvím jednání, jak je stanoveno v čl. 12.1 - 12.4 VOP, budou spory rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem České republiky. Spotřebitel může též využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno v čl. IV těchto VOP.

 

XIII. Další podmínky

13.1. Jakákoli korespondence, telefonická a jiná jednání, která proběhla před uzavřením Smlouvy, pozbývají účinků okamžikem uzavření Smlouvy.

13.2. Od okamžiku uzavření Smlouvy uznávají Strany účinky dokumentů (s výjimkou dokumentů uvedených v čl. 13.1VOP) zaslaných e-mailem (e-mailová adresa a poštovní adresa Pronajímatele uvedená ve VOP a e-mailová adresa a poštovní adresa Klienta uvedená v Potvrzení o přistoupení), souhlasí s tím, že uvedené dokumenty jsou písemnými doklady podepsanými vlastnoručním podpisem příslušné oprávněné osoby, protože pouze osoby zplnomocněné k podepsání příslušných dokumentů mají přístup k příslušným e-mailovým adresám a zavazují se uchovávat e-mailová hesla v tajnosti a neumožnit jejich použití třetím stranám.

13.3. S ohledem na ustanovení článku 13.2 VOP Strany rovněž uznávají účinky sdělení a úkonů zaslaných a provedených Klientem pomocí Mobilní aplikace nebo Webových stránek (pomocí Uživatelského účtu Klienta) a také s použitím Kontaktního čísla mobilního telefonu uvedeného Klientem, protože pouze Klient má přístup k příslušnému Uživatelskému účtu (k Uživatelskému účtu Klienta) a ke Kontaktnímu číslu mobilního telefonu; Klient se zavazuje uchovávat v tajnosti všechny Autorizační kódy, přihlašovací údaje potřebné pro použití Uživatelského účtu Klienta) a Kontaktní číslo a neumožnit jejich použití třetím stranám.

13.4. Zprávy zaslané e-mailem se považují za přijaté adresátem v okamžiku jejich odeslání. Pronajímatel má právo neodpovídat na zprávy, které byly dříve zodpovězené nebo obsahují obscénní, urážlivé výrazy, hrozby týkající se života a zdraví zaměstnanců Společnosti nebo osob jim blízkých, majetku Společnosti nebo jejích zaměstnanců, informovat autora zprávy o nepřípustnosti takového jednání a uložit Pokutu v souladu s VOP.

13.5. Aktuální informace o podmínkách Smlouvy a VOP jsou uvedeny na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci. V případě rozporu mezi verzemi VOP zveřejněnými na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci je rozhodující znění VOP zveřejněné na Webových stránkách.

13.6. Klient se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Pronajímatele o všech změnách jakýchkoli Osobních údajů, jakož i údajů tvořících Uživatelský účet Klienta, o prozrazení přihlašovacích údajů a (nebo) Autorizačního kódu třetím osobám, jakož i o jejich ztrátě nebo o jakýchkoli okolnostech, které ohrožují zachování přihlašovacích údajů a Autorizačního kódu – prostřednictvím kontaktování Informačního centra Pronajímatele a splněním požadavků provozovatele Informačního centra Pronajímatele, které vyplývají z potřeby Identifikovat Klienta a ověření skutečností, o nichž informuje Klient v souladu s tímto článkem 13.6 Pronajímatel neodpovídá za jakékoli následky související se změnami údajů Klienta uvedených v tomto článku 13.6 a za operace provedené s Účtem Klienta, pokud Klient neoznámil Pronajímateli okolnosti uvedené v tomto článku VOP a (nebo) poskytl Pronajímateli neplatné údaje.

 

Příloha č. 1 k VOP

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ANYTIME

(dále jen „Pravidla)

Požadavky na Klienta

1.1.        Klient:

je fyzickou osobou - občanem České republiky nebo členského státu Evropské unie, cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti;

nesmí mít omezenou právní způsobilost;

iii.  musí mít oprávnění pro řízení Vozidla v souladu s požadavky Právního řádu;

musí mít platný řidičský průkaz:

pro občany České republiky, členských států Evropské unie a (nebo) osoby bez státní příslušnosti –řidičský průkaz vydaný orgány České republiky nebo členského státu Evropské unie podle stanoveného vzoru;

pro cizí státní příslušníky – zahraniční řidičský průkaz státu, jehož je občanem, a mezinárodní řidičský průkaz

je způsobilý řídit motorové vozidlo a neexistuje:

kontraindikace pro řízení motorového vozidla;

zákaz řízení motorového vozidla,

Akceptujeme řidičská oprávnění vydaná:

a) členskými státy Evropské unie (EU) - Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Rakousko, Řecko, Kyperská republika, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie,

b) státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) - Island, Liechtenstein, Norsko.

c) USA, Kanady, Švýcarska, Andorry, Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Řidičské průkazy vydané jinými zeměmi smí být použity pouze po dobu 6 měsíců od data vstupu na území EU. Současně s řidičským průkazem je nutno předložit úředně ověřený překlad dokladu do českého jazyka, popř. Mezinárodní řidičský průkaz, a dále pas, doklad o pobytu na území státu EU, doklad o vstupu na území EU (palubní vstupenka, vstupní vízum, doklad o povolení k pobytu).

Mezinárodní řidičský průkaz lze používat po dobu platnosti pobytu Klienta ve státě EU. Mezinárodní řidičský průkaz nenahrazuje řidičské oprávnění země původu. Během pronájmu je nutné mít u sebe platný řidičský průkaz.

má minimálně 18 (osmnáct) let;

vii. má řidičskou praxi (kategorie B) nejméně 6 (šest) měsíců;

viii. splňuje příp. další požadavky Právního řádu na osobu, která je oprávněna řídit Vozidlo;

nemá uveden trvalý pobyt na adrese ohlašovny ve smyslu § 10 odst. 4 z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;

nemá vůči Pronajímateli závazky po splatnosti.

Osoba nesmí řídit Vozidlo, pokud nesplňuje požadavky uvedené v tomto oddíle 1 Pravidel, a(nebo) je pod vlivem alkoholu, toxických a omamných látek, příp. léků, po jejichž použití nesmí řídit motorové vozidlo nebo její způsobilost řídit vozidlo je snížena vlivem těchto látek nebo léků anebo v důsledku zdravotního stavu.

1.2. Uvedené požadavky na Klienta nejsou vyčerpávající. Pronajímatel je oprávněn neuzavřít Smlouvu s osobou, která nesplňuje požadavky uvedené v tomto oddíle 1 Pravidel, a pokud má Pronajímatel důvod domnívat se, že Klient (potenciální klient) může porušit Smlouvu, způsobit škodu nebo nebude schopen nahradit případné ztráty. V souladu s § 1718 a 1725 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může Pronajímatel uzavírat Smlouvu dle vlastního uvážení a uzavření Smlouvy není jeho povinností.

 

Doba pronájmu Vozidla

2.1.        Doba pronájmu Vozidla se měří ve vteřinách.

2.2.        Okamžikem poskytnutí Vozidla Klientovi je stisknutí Klientem tlačítka „Pronájmout“.

2.3.        Okamžikem vrácení Vozidla Klientem Pronajímateli je ukončení Doby nájmu Vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP nebo ukončení pronájmu Vozidla z jiných důvodů.

 

Zákazy a omezení

3.1.        Je zakázáno:                            

používat Vozidlo pro účely výuky řízení;

předávat Vozidlo do užívání třetím osobám;

používat Vozidlo na závodech/soutěžích (včetně neoficiálních), v sázkách, testech, zkouškách jakéhokoli druhu;

používat Vozidlo za účelem podnikáni (za účelem zisku), včetně poskytování taxi a obdobních přepravních služeb;

používat Vozidlo pro převoz nadrozměrných a těžkých nákladů, předmětů a nebezpečných látek;

používat Vozidlo pro jízdu v terénu a na nezpevněných cestách;

používat Vozidlo pro tažení;

používat Vozidlo pro přepravu nákladů s výjimkou zavazadel: balíků, tašek, kufrů, cestovních vaků;

používat Vozidlo pro přepravu zvířat s výjimkou přepravy zvířat v uzavřených boxech vylučujících přímý kontakt zvířat s interiérem Vozidla;

měnit jakékoli vlastnosti, provádět úpravy vedoucí ke zlepšení/zhoršení Vozidla, montovat (demontovat) jakékoli zařízení, přístroje ve Vozidle, provádět opravy (bez ohledu na stupeň obtížnosti) nebo organizovat jejich provedení třetími osobami;

přenechávat řízení Vozidla třetím osobám;

kouření, používání elektronických cigaret (včetně neobsahujících tabák), vyvíječe páry (vaporizér apod.), vodní dýmky (včetně neobsahující tabák), rajského plynu (s výjimkou použití na základě lékařských indikací) ve Vozidle, konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a (nebo) psychotropních látek;

přepravovat osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek;

nebezpečné řízení / drift / řízení, které může poškodit Vozidlo, třetí strany nebo jejich vozidel;

znečištění Vozidla během Doby nájmu. Znečištění zahrnuje také ponechání cizích věcí ve Vozidle po ukončení Doby nájmu;

používání Vozidla a odstavení Vozidla v rozporu s Teritoriálním omezením při používání Vozidla;

porušení technických požadavků na provoz Vozidla stanovených výrobcem Vozidla;

demontáž, vyřazení z provozu nebo poškození zařízení Vozidla;

doplňovat do Vozidla palivo, které není stanoveno ve VOP a není určeno pro pronajaté Vozidlo;

zanechání Vozidla s otevřenými dveřmi, okny, kufrem, kapotou, v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození Vozidla, neoprávněnému užití, odcizení Vozidla a jinému protiprávnímu jednání ve vztahu k Vozidlu.

 

Postup Registrace a Aktivace Klienta

4.1. Pro zajištění možnosti provádění činností zaměřených na výběr Vozidla, podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervaci Vozidla, používání Vozidla v rámci Smlouvy jsou využívány služby Webových stránek a Mobilní aplikace.

4.2. Prostřednictvím Mobilní aplikace lze provádět výběr Vozidla, podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervaci Vozidla, činnosti v rámci Doby nájmu a jiné činnosti stanovené VOP a Smlouvou a technicky podporované Software Anytime.

4.3. Používání služeb Webových stránek a Mobilní aplikace je možné pouze za podmínky Registrace a Autorizace v souladu s postupem stanoveným ve VOP a Mobilní aplikací Anytime. Výběr Vozidla, podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, provádění činností v rámci Doby nájmu je možné pouze za podmínky Aktivace Klienta a absence jeho blokování ve Službě Anytime.

4.4. Za účelem Registrace v Mobilní aplikaci poskytuje Klient požadované informace o své osobě, včetně Osobních údajů.

4.5. Při Registraci pomocí technických možností Webových stránek nebo Mobilní aplikace Klient rovněž zasílá Pronajímateli následující dokumenty (které musí být bez odrazu světla, se všemi čitelnými údaji): 

i. fotografie Dokladu totožnosti (v případě pasu - hlavní dvojstrana s fotografií, datem vydání a platností, v případě občanského průkazu - přední a zadní strana);

ii. fotografie řidičského průkazu (přední a zadní strana);

iii. Selfie (autoportrét pořízený pomocí mobilního telefonu, smartphonu nebo jiného zařízení) s Dokladem totožnosti (v případě pasu - s hlavní dvojstranou s fotografií, datem vydání a platností, v případě občanského průkazu nebo průkazem osoby bez státní příslušnosti - s přední stranou);

Pronajímatel může požádat o předložení dalších dokumentů k dokončení Aktivace Klienta nebo pokračování v práci s již aktivovaným Klientem.

4.6. Po zadání údajů uvedených v tomto odstavci a zaslání fotografií dokumentů zašle Pronajímatel Klientovi SMS s Autorizačním kódem pro přístup do Uživatelského účtu. V této fázi (po zadání údajů a do ukončení postupu Registrace) je Klient oprávněn využívat v omezeném rozsahu následující sekce Mobilní aplikace: Přístup do Uživatelského účtu, přiřazení dodatečné platební karty k Mobilní aplikaci za účelem provádění plateb podle Smlouvy a VOP.

4.7. Po obdržení Autorizačního kódu a otevření omezeného přístupu k Mobilní aplikaci, může Klient přiřadit k Mobilní aplikaci svou platební kartu (VISA nebo MASTERCARD), ze které budou odepisovány finanční prostředky jako Platby podle Smlouvy a která umožňuje provádění internetových plateb. Přiřazení platební karty se provádí ve spolupráci (přesměrování z Mobilní aplikace) Klienta s partnerskou bankou Pronajímatele.

4.8. Klient souhlasí s tím, že při přiřazení (integraci) platební karty Klienta k Mobilní aplikaci, provádí partnerská banka Pronajímatele za účelem ověření možnosti odepsání finančních prostředků z platební karty Klienta odepsání finanční částky nepřevyšující 5 (pět) Kč z platební karty Klienta a s jejím vrácením na platební kartu Klienta v průběhu následujících 24 hodin.

4.9. Pronajímatel provádí ověření údajů poskytnutých Klientem. Podle výsledků posouzení údajů Klienta je Klient informován o Aktivaci.

4.10. V případě, že Klient neposkytne požadované informace, poskytne nepravdivé nebo nečitelné údaje nebo má-li Pronajímatel důvod se domnívat, že údaje poskytnuté Klientem jsou nepravdivé, je Pronajímatel oprávněn dodatečně vyžádat podle vlastního uvážení přesné a věrohodné informace od Klienta, odmítnout uzavření a (nebo) plnění Smlouvy, zablokovat přístup Klienta k použití služeb (nebo jejich jednotlivých funkcí) Webových stránek a (nebo Mobilní aplikace spojených s plněním Smlouvy, odstranit Uživatelský účet Klienta.

4.11. Po Aktivaci Klienta získá Klient přístup k Mobilní aplikaci zadáním Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu.

4.12. Autorizace se provádí při zadávání Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu.

4.13. Po Autorizaci Klienta v Mobilní aplikaci je Klient oprávněn používat Služby Anytime umožňující výběr, podání Žádosti o pronájem Vozidla, rezervaci, pronájem volného Vozidla v souladu se Smlouvou a VOP.

4.14.    Klient se zavazuje uchovávat v tajnosti Přihlašovací jméno a Autorizační kód, jakož i další Osobní údaje, včetně údajů, které umožňují přístup k Mobilní aplikaci jménem Klienta. V případě ztráty Přihlašovacího jména, Autorizačního kódu, nebo je-li důvod se domnívat, že tyto údaje (stejně jako další Osobní údaje) získaly třetí strany, je Klient povinen požádat Pronajímatele s použitím kontaktních údajů, které uvedl při Registraci, o zablokování Uživatelského účtu Klienta, vygenerovat nový kód, a po dohodě s Pronajímatelem také Přihlašovací jméno. Klient nese veškerá rizika plynoucí z nesplnění této povinnosti.

4.15. Po dokončení Registrace se veškerá volání do Informačního centra Pronajímatele realizují z registrovaného a potvrzeného Kontaktního čísla mobilního telefonu nebo z jiného telefonního čísla za předpokladu, že Klient poskytne své Osobní údaje, za pomocí kterých je dostatečně identifikován.

4.16. Klient může změnit Kontaktní číslo prostřednictvím Mobilní aplikace nebo zasláním e-mailu na info@anytimecar.cz. Pronajímatel oznámí Klientovi změnu Kontaktního čísla mobilního telefonu způsoby stanovenými Smlouvou.

4.17. Klient potvrzuje, že všechny činnosti prováděné pomocí Uživatelského účtu klienta po Autorizaci Klienta v Mobilní aplikaci pomocí Přihlašovacích údajů a Autorizačního kódu jsou činnostmi Klienta.

 

Postup podání Žádosti o pronájem Vozidla. Rezervace Vozidla. Zahájení a ukončení Doby nájmu

5.1. Klient si vybírá libovolné volné Vozidlo prostřednictvím Mobilní aplikace. Při výpočtu délky Doby nájmu se Klient musí řídit zásadou dostatečnosti finančních prostředků na své platební kartě pro úhradu pronájmu Vozidla.

5.2. Klient podává Žádost o pronájem Vozidla s použitím funkce Mobilní aplikace stisknutím tlačítka „Rezervovat“.

5.3. Žádost o pronájem Vozidla platí po dobu 20 (dvaceti) minut od okamžiku jejího podání. Klient se zavazuje zahájit pronájem nebo odmítnout pronájem Vozidla (zrušení Žádosti o pronájem Vozidla) během doby platnosti žádosti.

5.4. Pokud do 20 minut od okamžiku Rezervace nebyla zahájena Doba nájmu Vozidla, je aktivována služba „Čekání“, jejíž účtování je prováděno v souladu se Sazebníkem.

5.5. Klient má právo zrušit Žádost o pronájem Vozidla a zrušit Rezervaci kdykoli před zahájením nájmu prostřednictvím Mobilní aplikace. Zrušení Žádosti o pronájem Vozidla bez poplatku je povoleno jednou v průběhu 24 hodin od okamžiku podání první Žádosti o pronájem Vozidla.

5.6. Po zrušení první Žádosti o pronájem Vozidla bez zahájení Doby nájmu je povolena pouze Rezervace Vozidla za cenu dle Sazebníku. Možnost podání Žádosti o pronájem Vozidla se aktivuje 24 hodin po posledním zrušení Žádosti o pronájem Vozidla (pro Mobilní aplikaci – za podmínky opětovného vstupu do Mobilní aplikace).

5.7. Za účelem odblokování dveří Vozidla a provedení činností uvedených v čl. 7 Pravidel musí Klient stisknout tlačítko „Pronajmout“ a následně „Odemknout“ v Mobilní aplikaci. Po dobu 3 (tří) minut od okamžiku stisknutí tlačítka „Odemknout“ Klient může provádět postupy uvedené v čl. 7 Pravidel, přitom není účtováno nájemné nebo platba za Rezervaci Vozidla.

5.8. Převzetí Vozidla se provádí prostřednictvím akceptace elektronického předávacího protokolu Klientem. Stisknutím tlačítka „Pronajmout“ v Mobilní aplikaci Klient potvrzuje provedení postupů uvedených v čl. 7 Pravidel, potvrzuje že Vozidlo zjevně splňuje technické podmínky stanovené Právními předpisy, že je způsobilé užívání, a potvrzuje převzetí Vozidla do užívání.  Provedení těchto postupů Klientem se rovná převzetí Vozidla na základě předávacího protokolu a nevyžaduje vyhotovení dalších dokumentů. Pokud stav vozidla neodpovídá Smlouvě, je Klient povinen stisknout tlačítko „Nahlásit problém“ a oznámit důvody odmítnutí převzít Vozidlo.

5.9. Vozidlo lze opustit bez přerušení Doby nájmu. Za tímto účelem je nutno vypnout motor, přepnout převodovou páku do polohy „P“, zavřít okna všech dveří, opustit Vozidlo, zavřít dveře a v Mobilní aplikaci stisknutím tlačítka „Čekej“, přepnout Vozidlo do režimu Čekání, popř. je možné Vozidlo převést do režimu Čekání prostřednictvím Klientské služby Pronajímatele podle pokynů operátora. V takovém případě bude Vozidlo uzamčeno operátorem na dálku. Vozidlo lze otevřít pomocí Mobilní aplikace a pokračovat v pronájmu.

5.10. Pro ukončení Doby nájmu je potřeba vypnout motor Vozidla, přepnout volič automatické převodovky do polohy „P“, zavřít všechna okna a dveře. Po vystoupení z Vozidla Klient stiskne tlačítko „Ukončit“ a po kontrole splnění podmínek pro ukončení pronájmu stisknutím tlačítka „Ukončit pronájem“ v Mobilní aplikaci, v takovém případě se Vozidlo automaticky zavře. Okamžikem stisknutí tlačítka „Ukončit pronájem“ se ukončuje Doba nájmu Vozidla.

5.11. Opuštění Vozidla je povoleno pouze s dodržením požadavků stanovených Smlouvou.

5.12.   Doba nájmu Vozidla se počítá od okamžiku stisknutí tlačítka „Pronajmout“ popř. uplynutím 3 minut od stisknutí tlačítka „Odemknout“ v Mobilní aplikaci až do skutečného ukončení Doby nájmu Vozidla Klientem dle čl. 5.10. Skutečné ukončení Doby nájmu se potvrzuje stisknutím tlačítka „Ukončit pronájem“ v Mobilní aplikaci a jinými způsoby uvedenými ve Smlouvě v závislosti na důvodech ukončení pronájmu. Ukončení Doby nájmu během odtahu Vozidla na odstavné parkoviště nebo plochu je možné pouze po dohodě s Pronajímatelem.

5.13. Při podávání žádosti o pronájem Vozidla prostřednictvím Mobilní aplikace, stejně jako při Rezervaci Vozidla, může Klient aktivovat blinkry Vozidla Rezervovaného Vozidla pro pohodlnější vyhledávání Vozidla.

 

Podání Žádosti o pronájem Vozidla prostřednictvím Informačního centra Pronajímatele

6.1.  Ve výjimečných případech, je-li použití Mobilní aplikace nemožné, je Klient oprávněn provádět činnosti uvedené v čl. 5.9 - 5.13 prostřednictvím kontaktování Klientské služby voláním z Kontaktního čísla mobilního telefonu Klienta a informovat o vzniklém problému. Klient je povinen jednat v souladu s pokyny operátora. Provedení této operace Klientem se rovná převzetí Vozidla na základě předávacího protokolu a nevyžaduje vyhotovení dalších dokumentů.

6.2. Za účelem Identifikace Klienta v případě volání do Informačního centra Pronajímatele může být Klient požádán o sdělení jednotlivých Osobních údajů.  Operátor Informačního centra Pronajímatele nabídne Klientovi nejbližší volné Vozidlo, uvede jeho polohu a v případě úspěšného podání Žádosti o pronájem Vozidla nebo Rezervaci Vozidla informuje Klienta o této skutečnosti.

 

Činnosti před zahájením pronájmu

7.1. Před zahájením Doby nájmu je Klient povinen zkontrolovat Vozidlo za účelem zjištění případných nedostatků Vozidla, včetně: vnějších poškození, vnitřních poškození, znečištění interiéru, zkontrolovat přítomnost (poškození) osvědčení o registraci Vozidla a dokladu o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu z provozu Vozidla, palivové karty/karet, obou dílů dálniční známky, povinné výbavy (autolékárnička, jejíž minimální obsah léků a zdravotnických prostředků je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky), výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, náhradní kolo, ledaže je Vozidlo vybaveno koly umožňujícími nouzové dojetí po defektu, sadou pro nouzovou opravu defektu (opravná sada), gumových koberečků na místě řidiče a spolujezdce, speciálních zařízení, které mohou být instalovány Pronajímatelem v interiéru Vozidla, SPZ Vozidla a v případě zjištěných poškození je vyfotografovat a oznámit zjištěné nedostatky, včetně poškození, znečištění a (nebo) absence některého z uvedených dokumentů Pronajímateli prostřednictvím Informačního centra Pronajímatele. Fotografie se zobrazením poškození se zasílají prostřednictvím e-mailu do Informačního centra Pronajímatele na email info@anytimecar.cz. Neoznámení vnějších poškození, poškození vnitřku Vozidla, včetně znečištění interiéru nebo jiných nedostatků Vozidla, absence nebo poškození osvědčení o registraci Vozidla a dokladu o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu, znamená, že Klient přijal Vozidlo v řádném stavu bez vnějších poškození, prasklin, škrábanců, se všemi dokumenty uvedenými v tomto článku 7.1.

7.2. Použití Vozidla v případě zjištění poškození nebo jiných nedostatků, včetně absence osvědčení o registraci Vozidla nebo dokladu o sjednání povinného ručení Vozidla, palivové karty/karet není povoleno bez výslovného souhlasu Pronajímatele.

7.3. Pokud nebyly při prohlídce Vozidla zjištěny vnější poškození nebo nedostatky Vozidla, chybějící dokumenty a předměty nebo jejich poškození podle čl. 7.1, stejně jako v případě obdržení souhlasu Pronajímatele s použitím Vozidla po obdržení informací o poškození nebo jiných nedostatcích Vozidla Pronajímatelem, provádí Klient operace uvedené v čl. 5.7 a 5.8 Pravidel (převzetí Vozidla stisknutím tlačítka „Pronajmout“).

7.4. Po sdělení informací o poškození Vozidla, znečištění interiéru a kufru, vnitřních poškozeních Vozidla, chybějících dokumentech uvedených v čl. 7.1 Pravidel a jiných nedostatcích, které brání provozu Vozidla, Klient odmítá převzít Vozidla (stisknutím tlačítka „Odmítnout“) a Pronajímatel mu může nabídnout jiná Vozidla, která jsou k dispozici pro pronájem v souladu se Smlouvou a VOP.

 

Postup v případě Dopravní nehody

8.1. V případě vzniku Dopravní nehody se Klient zavazuje provést všechny potřebné úkony stanovené Právními předpisy, VOP, Smlouvou a Pojistnými pravidly pro účastníka Dopravní nehody. Kromě uvedených úkonů se Klient zavazuje okamžitě informovat Pronajímatele (Klientskou službu) o Dopravní nehodě a postupovat podle pokynů Pronajímatele a/nebo jeho Havarijního inspektora.

 

Doplnění paliva nebo jiných provozních kapalin do Vozidla

9.1. Vyžádá-li situace, aby Klient provedl doplnění paliva nebo jiných provozních kapalin do Vozidla, může tak učinit pouze prostřednictvím palivové karty/karet Pronajímatele na základě předchozí telefonické domluvy s Informačním centrem Pronajímatele. S použitím palivové karty Klient smí kupovat pouze palivo nebo provozní kapalinu do Vozidla.

9.2. Klient je povinen doplnit palivo do Vozidla samostatně v případě, že se během Doby nájmu ve Vozidle rozsvítila kontrolka paliva. Samostatné doplnění paliva Klientem se provádí s použitím palivové karty/karet Pronajímatele. Za účelem doplnění paliva Klient zavolá do Informačního centra Pronajímatele z Kontaktního čísla mobilního telefonu Klienta a informuje o nutnosti doplnit palivo. Operátor Informačního centra Pronajímatele informuje Klienta o způsobech doplnění paliva do Vozidla a o nejbližších čerpacích stanicích.

9.3. Ve výjimečných případech a po dohodě s operátorem Informačního centra Pronajímatele se připouští samostatné doplnění paliva Klientem bez použití palivové karty/karet.

9.4. Pronajímatel nenahrazuje náklady Klienta na doplnění paliva. Pronajímatel připíše Klientovi bonusové body na Bonusový účet v následující výši:

i. v případě doplnění paliva Klientem s použitím palivové karty/karet Pronajímatele – ekvivalent 15 minut v režimu „Pronájem“ podle platného tarifu Klienta v okamžiku připsání bonusových bodů;

ii. v případě doplnění paliva Klientem na vlastní náklady bez použití palivové karty/karet Pronajímatele podle čl. 9.3 Pravidel – částka bonusových bodů, která odpovídá částce vlastních prostředků vynaložených Klientem na doplnění paliva. Bonusové body lze poskytnout pouze pokud Klient doručí daňový doklad potvrzující vynaložené náklady na adresu sídla Pronajímatele.

iii. V případě, že Klient doplní palivo do Vozidla bez použití palivové karty/karet Pronajímatele na vlastní náklady podle článku 9.3 Pravidel v množství, větším než 20 litrů na 1 tankování – ekvivalent 15 minut v režimu „Pronájem“ podle platného tarifu Klienta v okamžiku připsání bonusových bodů.

Připsání bonusů z důvodů uvedených v bodu i) a ii) tohoto článku může být provedeno v rámci jednoho tankování. Doklady pro připsání bonusových bodů mohou být předloženy Pronajímateli do 3 (tří) kalendářních dnů od data doplnění paliva. Nepředložení dokladů pro připsání bonusových bodů v uvedené lhůtě má za následek zamítnutí připsání bonusových bodů.

9.5. Klient souhlasí s tím, že Pronajímatel určuje množství paliva skutečně doplněného Klientem samostatně na základě údajů snímačů ve Vozidle, k nimž má Pronajímatel vzdálený přístup. Bonusové body za doplnění paliva se připisují pouze v případech uvedených v tomto článku: (1) při doplnění paliva s použitím palivové karty/karet, které Pronajímatel umístil do Vozidla, nebo (2) při doplnění paliva na vlastní náklady v souladu s telefonickými pokyny Klientské služby.

9.6. V případě, že tankování Vozidla Klientem se provádí s porušením tohoto čl. 9 Pravidel, včetně tankování bez odsouhlasení nebo s porušením pokynů operátora Informačního centra Pronajímatele, nebo palivem jiné třídy, než E5 (NATURAL 95), nebo bez předložení dokladů potvrzujících vynaložené náklady nebudou ustanovení článku 9.4 Pravidel použity.

9.7. Riziko následků v případě nedodržení pokynů operátora Informačního centra Pronajímatele o nutnosti doplnění paliva do Vozidla nese Klient, včetně nuceného odstavení Vozidla s porušením těchto Pravidel. Tím se nevylučuje právo Pronajímatele na náhradu škody.

9.8. Klient je povinen zajistit, aby při ukončení Doby nájmu zůstalo v nádrži Vozidla množství paliva, při němž nesvítí kontrolka (čidlo) nízké hladiny paliva.

 

  1. Marketingové akce

10.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo připravit pro Klienty a organizovat marketingové akce spočívající v poskytnutí výhodných podmínek používání Služeb Anytime stanovených Pronajímatelem (včetně Rezervace, pronájmu aj.).

10.2. Bonusové body nejsou poskytovány v penězích a nelze je vyplatit v hotovosti nebo vrácením na kartu. Bonusové body mohou být použity pouze za účelem využívání Služeb Anytime, pokud příslušné akce Pronajímatele nestanoví jinak. Evidence bonusových bodů v Kč se provádí výhradně pro usnadnění účtování bonusových bodů.

10.3. Bonusové body budou připsány na Bonusový účet Klienta v souladu s podmínkami marketingové akce.

10.4. Připsání bonusových bodů se zpravidla provádí v průběhu následujícího dne po splnění podmínek marketingové akce. Použití bonusových bodů je možné až po jejich připsání.

10.5. Nestanoví-li podmínky konkrétní marketingové akce jinak, provádí se po ukončení Doby nájmu nejprve odepsáním Bonusových bodů z Bonusového účtu podle aktuálního tarifu.

10.6. Marketingové akce schvaluje Pronajímatel, jejich podmínky se uvádí na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci.

10.7. Slevy (snížení ceny za používání Služeb Anytime) se nesčítají a mohou být použity Klientem pouze z jednoho důvodu, pro něhož je poskytována maximální sleva.

10.8. Pronajímatel je oprávněn zrušit Bonusové body na Bonusovém účtu Klienta, pokud zjistí, že Klient zneužívá svá práva na získání bonusových bodů nebo na jejich využití, včetně (avšak nejen): předávání poskytnutých hesel nebo kódů neurčitému okruhu osob; poskytnutí hesel a kódů za úplatu. Po ukončení vztahů podle Smlouvy se bonusové body nevrací, jejich peněžitá hodnota se nevyplácí.

 

Příloha č. 2 k VOP

SYSTÉM POKUT*

Porušení

Výše pokuty

1

Neoprávněné nalepování nálepek nebo odstranění Ochranné známky Pronajímatele nebo jiné poškození vzhledu Vozidla

3 000 Kč

2

Svévolné odpojení nebo poškození lokalizátoru ve Vozidle

50 000 Kč

3

Neposkytnutí nebo opožděné poskytnutí dokladů, nedodržení požadavků uvedených v čl. 7.2.8 - 7.2.16 VOP.

3 000 Kč

4

Řízení vozidla Klientem (včetně řízení pronajatého Vozidla) pod vlivem alkoholu, toxické nebo jiné omamné látky a odmítnutí zkoušky na alkohol a omamné látky.

20 000 Kč

5

Používání Vozidla Klientem, který nesplňuje požadavky uvedené v čl. 2.5 VOP

3 000 Kč

6

Předání (umožnění) řízení Vozidla jiné osobě

20 000 Kč

7

Předání (umožnění) řízení Vozidla jiné osobě s následkem dopravní nehody

60 000 Kč

8

Předání (umožnění) řízení Vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu, toxické nebo jiné omamné látky nebo odmítla zkoušky na alkohol a omamné látky, a předání (umožnění) řízení Vozidla osobě, která nemá oprávnění k řízení Vozidla, včetně nezletilých, nesvéprávných osob a osob se zdravotními kontraindikacemi.

60 000 Kč

9

Odstavení Vozidla (bez ohledu na režim používání Vozidla) mimo Povolené zóny, na území bez veřejného přístupu, na uzavřeném, placeném nebo vyhrazeném parkovišti nebo ploše, v areálu přístupném na základě povolení, odstavení s porušením Právního řádu (včetně PSP).

2 000 Kč a náhrada nákladů Pronajímatele na vrácení Vozidla z takovéto zóny

10

Opuštění povolené zóny

10 000 Kč a náhrada nákladů Pronajímatele na vrácení Vozidla do Domácí zóny

11

Odstavení Vozidla (bez ohledu na režim používání Vozidla) na trávníku nebo jiné ploše s výsadbou rostlin a s porušením pravidel zlepšení vybavenosti a požadavků Právního řádu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany zvlášť chráněných přírodních území**.

2 000 Kč za každý zjištěný případ

12

Odstavení Vozidla (bez ohledu na režim používání Vozidla) v rozporu s požadavky Pravidel pro umístění Vozidla na území letišť (jakož i podmínkami, pravidly a požadavky stanovenými příslušným parkovištěm (místem odstavení Vozidla))

3 000 Kč

13

V případě odtažení (přemístění)Vozidla v důsledku jednání (opomenutí) Klienta

3 000 Kč a náhrada nákladů Pronajímatele na vrácení Vozidla z místa, na němž je umístěno Vozidlo (včetně odstavného parkoviště nebo plochy)

14

Ponechání Vozidla v místě nebo v dopravní situaci, kdy by mohlo dojít k poškození Vozidla, neoprávněnému použití, odcizení Vozidla, odcizení věcí z Vozidla, k jinému protiprávnímu jednání, včetně ponechání Vozidla s běžícím motorem, otevřenými okny/dveřmi/víkem kufru/kapotou.

3 000 Kč

15

Ztráta nebo poškození dokladů k Vozidlu (osvědčení o registraci Vozidla a dokladu o pojištění, jiných dokumentů Vozidla (v přihrádce Vozidla, ve stínítku)), palivové karty/karet. Ztráta povinné výbavy nebo její části, některého nebo obou dílů dálniční známky, příslušenství a doplňkového vybavení, včetně koberečků, klíče od Vozidla, zvláštní výbavy (čl. 3.5.7 VOP),

2000 Kč a úhrada nákladů spojených s obnovením ztracených nebo poškozených dokladů a předmětů, obnovením (nákupem) uvedených doplňků, výbavy a zařízení

16

Ztráta nebo poškození poznávací značky Vozidla

5 000 Kč a úhrada nákladů spojených registrací nové SPZ

17

Znečištění Vozidla a ponechání odpadků ve Vozidle, kouření, používání elektronických cigaret (včetně neobsahujících tabák), vyvíječe páry (vaporizér apod.), vodní dýmky (včetně neobsahující tabák), rajského plynu (s výjimkou použití na základě lékařských indikací)

1 000 Kč a náhrada nákladů Pronajímatele na chemické čištění a úklid Vozidla

18

Zjištění Pronajímatele, že množství paliva, které bylo doplněno do nádrže Vozidla při čerpání pohonných hmot Klientem je menší, než množství paliva vydaného na tankovací kartu/karty nebo paragon předložený Klientem pro připsání bonusových bodů

Klient neobdrží bonusové body a zavazuje se uhradit Pronajímateli pokutu ve výši:

а) 2 000 Kč – v případě, že je podle údajů Softwaru Anytime množství natankovaného paliva menší, než množství paliva vydaného na tankovací kartu/karty nebo paragon předložený Klientem, o 2 až 10 litrů;

b) 4 000 Kč – v případě, že je podle údajů Softwaru Anytime množství natankovaného paliva menší, než množství paliva vydaného na tankovací kartu/karty nebo paragon předložený Klientem, o 10 a více litrů;

19

Porušení čl. 7.2.21 VOP Klientem (zejména ponechání Vozidla mimo dosah GPS nebo sítě Internet)

1 000 Kč

20

Tankování Klientem do Vozidla paliva nižší třídy, než E5 (NATURAL 95), pokud to nemělo za následek vyřazení Vozidla z provozu.

1 000 Kč

21

Tankování Klientem do Vozidla motorové nafty nebo jiného než předepsaného druhu paliva pokud to mělo za následek vyřazení Vozidla z provozu.

20 000 Kč

22

Zasílání Klientem zpráv obsahujících obscénní nebo urážlivé výrazy, hrozby týkající se života a zdraví zaměstnanců Pronajímatele a osob jim blízkých nebo vyslovení uvedeného v ústní formě

3 000 Kč za každý případ

23

Pokus zablokovaného Klienta využít Služby Anytime bez odstranění příčin blokování Uživatelského účtu, včetně vytvoření nového/dodatečného Uživatelského účtu a opakovaného pokusu o uzavření smlouvy Anytime

20 000 Kč

24

Penále za opožděnou úhradu plateb stanovených ve Smlouvě

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

25

 Jednorázová pokuta za neuhrazení částek správní pokuty do 7 dnů  50% z celkové částky správní pokuty

 * Uložení a úhrada pokuty nezprošťuje Klienta povinnosti nahradit škodu v plném rozsahu.

** Uvedená pokuta nebude uplatněna v případě, že Klient včas učinil všechny možné kroky k odstranění porušení (včetně včasného přemístění Vozidla na povolené parkovací místo) na žádost Pronajímatele, zajistil svou účast na vyhotovení protokolu o správním přestupku/usnesení ve věci správního deliktu (v případě nutnosti jeho vyhotoveni), potvrdil, že se dopustil přestupku v době použití Vozidla Pronajímatele, zúčastnil se všech řízení o odvolání proti usnesení/protokolu vydanému státním orgánem, splnil jiné požadavky Pronajímatele spojené s odvoláním proti příslušnému usnesení/protokolu státního orgánu.

 

Příloha č. 3 k VOP

 PŘEDPIS PRO URČENÍ BĚŽNÉHO OPOTŘEBENÍ VZ

Tento Předpis pro určení běžného opotřebení Vozidla (dále jen „Předpis“) stanoví minimální normy pro stav Vozidla, které jsou definovány jako „běžné opotřebení vozidla“.

Posouzení běžného opotřebení a příčin poškození provádí Pronajímatel v souladu s odstavcem 2.8.8 Smlouvy. Toto posouzení závisí mimo jiné na délce, povaze provozu Vozidla, skutečném počtu ujetých kilometrů. Tyto skutečnosti se berou v úvahu při určování stavu Vozidla.  Nicméně, řada poškození Vozidla překračuje rozsah opotřebení, ke kterému může dojít při běžném provozu Vozidla.  Za běžné opotřebení nemůže být v žádném případě považováno poškození způsobené následkem Dopravní nehody.

Povaha poškození

Přijatelné

Nepřijatelné

Karosérie a nátěry

Odštěpky a škrábance do 10 cm, za podmínky, že je lze odstranit mechanickým leštěním;

Odřeniny a stopy abrazivního otěru do 2 cm, za podmínky, že je lze odstranit mechanickým leštěním;

Otlaky do 2 cm za podmínky max. 2 otlaky na jeden díl;

Malé plochy odštěpků od kamenů za podmínky, že nedošlo k poškození více než 25% plochy dílu a nedochází k žádné korozi pod odštěpkem;

Odštěpky správně ošetřené, aby se zabránilo korozi

Odštěpky a škrábance větší než 10 cm;

Odřeniny a stopy abrazivního otěru větší než 2 cm;

Odštěpky, škrábance, odřeniny a stopy abrazivního otěru, které nelze odstranit mechanickým leštěním; Otlaky větší než 2 cm;

Více než 2 otlaky na jeden díl;

Otlaky, odřeniny, škrábance se stopami koroze; Odštěpky (od kamenů) na více než 25% plochy dílu;

Nekvalitní nátěr s viditelným rozdílem odstínů; Nekvalitní oprava karosérie;

Koroze způsobená poškozením jakéhokoliv druhu; Změna barvy v důsledku vnějšího vlivu (chemické látky, rostliny, výkaly zvířat a ptáků apod.)

Mříž chladiče a nárazník

Odštěpky a škrábance do 10 cm, za podmínky, že je lze odstranit mechanickým leštěním;

Odřeniny a stopy abrazivního otěru do 2 cm, za podmínky, že je lze odstranit mechanickým leštěním;

U texturovaných nebo nenatřených nárazníků: považují se za přijatelné škrábance a oděrky do 10 cm;

U texturovaných nebo nenatřených nárazníků: považují se za přijatelné odřeniny a stopy abrazivního otěru do 2 cm; Otlaky do 2 cm, ne více než 2 otlaky na nárazníku nebo mříži chladiče;

Změna barvy způsobená vnějšími vlivy, jako je počasí

Odštěpky a škrábance větší než 10 cm nebo bez ohledu na velikost, pokud nemohou být odstraněny mechanickým leštěním; Odřeniny a stopy abrazivního otěru větší než 2 cm nebo bez ohledu na velikost, pokud nemohou být odstraněny mechanickým leštěním;

U natřených nárazníků: Jakékoli odštěpky, škrábance, odřeniny a stopy abrazivního otěru, které nelze odstranit mechanickým leštěním;

Zlomené, prasklé nebo deformované mříže chladiče a nárazníky;

Otlaky; větší než 2 cm

Více než 2 otlaky na nárazníku nebo mříži chladiče; Poškození v důsledku nesprávného používání chemických látek a vnějších vlivů (rostliny, výkaly zvířat, ptáků atd.)

Pneumatiky a kola

Pneumatiky se zbytkovou hloubkou dezénu nejméně 1,6 mm pro letní pneumatiky, 4 mm pro zimní, s běhounem, který splňuje normativní požadavky Právního řádu;

Na povrchu krytu, ocelového kola nebo kola z lehké slitiny: jeden škrábanec, odřenina nebo stopa abrazivního otěru do 10 cm;

Na lemu ocelového kola nebo kola z lehké slitiny: jeden škrábanec, odřenina nebo stopa abrazivního otěru do 10 cm;

Škrábance, odřeniny nebo stopy abrazivního otěru větší než 10 cm;

Deformace pneumatiky způsobená nájezdem na obrubník; Vypoukliny, praskliny nebo řezy na pneumatikách; Poškození bočnice nebo běhounu;

Propíchnutí pneumatiky cizími předměty;

Zlomený nebo deformovaný kryt, ocelové kolo nebo kolo z lehké slitiny;

Koroze na ocelovém kole nebo kole z lehké slitiny

Skla a vnější osvětlení

Odštěpky od kamenů ne více než 1 cm a ne v zóně A čelního skla (střední část skla o šířce 290 mm); Odštěpky od kamenů na povrchu světlometů předních světel, mlhových světel nebo směrových světel, které nejsou průchozí a neovlivňují provozuschopnost

Rozbité sklo nebo vnější světla;

Praskliny nebo odštěpky na vnějších světlech, které omezují jejich funkce. Všechny žárovky musí fungovat správně;

Protisluneční nebo tónovací pruhy instalované vlastními silami musí být kompletně odstraněny z čelního skla a předních skel, ze všech skel, pokud nebyly instalovány kvalifikovaným odborníkem, jsou roztrhané nebo se začaly oddělovat v rozích čelního skla; Odštěpky a praskliny větší než 1 cm a/nebo v zóně А

Zrcátka a vnější úprava

Natřené zrcadlové kryty: odřeniny a škrábance do 5 cm, za podmínky, že je lze odstranit mechanickým leštěním;

u texturovaných nebo nenatřených zrcadlových krytů: odřeniny, škrábance a zadření do 5 cm

Natřené zrcadlové kryty: odřeniny a škrábance větší než 5 cm nebo jakékoli odřeniny a škrábance, které nelze odstranit mechanickým leštěním;

U texturovaných nebo nenatřených zrcadlových krytů: odřeniny, škrábance a zadření větší než 5 cm;

Deformována nebo ulomena zrcadla a/nebo zrcadlové kryty

Interiér

Nečistoty a skvrny na sedadlech, čalounění, gumových nebo textilních kobercích, které lze odstranit běžným čištěním interiéru (bez mytí);

Sedadla se známkami opotřebení a vytlačenými místy vzniklými při běžném používání; Změna barvy panelu v důsledku každodenního používání a opotřebení

Nečistoty a skvrny na sedadlech, čalounění, gumových nebo textilních kobercích, které vyžadují mytí nebo speciální chemické čištění;

Řezy, stopy abrazivního otěru, trhliny, otvory a další poškození a deformace interiéru, čalouněného materiálu, gumových a tkaninových koberečků; Otvory v konzole po odstranění zařízení;

Řezy, zářezy nebo přerušené stehy na volantu;

Pachy, které vyžadují speciální čištění k odstranění

 

Příloha č. 4 k VOP

TERITORIÁLNÍ OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA

1. POVOLENÉ ZÓNY

I.I. POVOLENÁ ZÓNA

  1. Pohyb Vozidla a odstavení Vozidla v režimu „Čekání“ je povoleno v mezích Povolené zóny – Česká republika, jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci oranžovou čárou.
  2. Ukončení Doby nájmu je povoleno pouze v hranicích Domácí zóny (část Hlavního města Prahy), jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci ve formě stínovaného napůl průsvitného jednotného pozadí.
  3. Ukončení Doby nájmu a Odstavení Vozidla je v povolené v hranicích Domácí zóny (část Hlavního města Prahy), jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci ve formě stínovaného napůl průsvitného jednotného pozadí, na veřejně přístupných místech, kde není placené parkoviště a rovněž v tzv. modré a fialové zóně. Modrá zóna je na pražských komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení) a je určena pro tzv. rezidentní parkování. Fialová zóna je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce Technické správy komunikací hlavního města Prahy, a.s., která je správcem systému zón placeného stání http://www.parkujvklidu.cz/smisene-parkovani/.
  4. Parkování v režimu „Čekání“ je v Hlavním městě Praha povoleno v tzv. bílé zóně za předpokladu úhrady Klientem ceny parkovného dle dopravního značení.
  5. Parkování v režimu „Čekání“ mimo území Hlavního města Prahy je povoleno za předpokladu dodržení požadavků stanovených Právním řádem, VOP a Smlouvou (jejími přílohami), v místech, v nichž je povoleno zastavení (pro zastavení) nebo stání (pro parkování) osobních Vozidel, bezplatné parkování (stání) bez omezení (včetně kategorie Vozidla nebo času) v souladu s PSP. Odstavení (zastavení, parkování) Vozidla v žádném případě není povoleno s porušením PSP, v podzemních garážích, na chodnících, na uzavřeném nebo vyhrazeném parkovišti, na soukromém parkovišti, v areálu přístupném na základě povolení a plochách s omezeným přístupem (včetně areálů vybavených zařízením pro omezení volného vjezdu/výjezdu), v místech, kde je zastavení / parkovaní (bezplatné zastavení / parkování) povoleno dočasně (v určitých hodinách, dnech), v místech, kde podle informací Pronajímatele není nebo je obtížný přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci, na parkovacích místech pro osoby se zdravotním postižením, nákladní vozidla, na placeném parkovišti, které není součástí zóny placeného městského parkoviště.

Příloha č. 5 k VOP

Podmínky použití jednotlivých Sazeb

Tento předpis podrobně stanoví podmínky pro použití jednotlivých Sazeb jak jsou uvedeny na Webových stránkách a (nebo) Mobilní aplikaci.

Rezervace - služba „Rezervace“ je aktivována 20 minut po podání Žádosti o pronájem Vozidla.  Klient má 20 minut, aby se dostal k Vozidlu po aktivaci služby „Rezervace“. Pokud do 20 minut od okamžiku Rezervace nebyl zahájen pronájem Vozidla, je aktivována služba „Čekání“. V případě zrušení rezervace budou následující Rezervace podané v průběhu 24 hodin zpoplatněny sazbou v režimu Čekání.

Tarif Standard - je základním tarifem pro všechny uživatele Služby Anytime a vztahuje se na všechny Klienty, pokud si nezvolili nebo nebyly převedeny do jiného Tarifu v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými touto přílohou pro příslušný Tarif. V rámci tarifu Standard omezení výše spoluúčasti Klienta v případě Dopravní nehody podle čl. 10.5 VOP činí 14 999 Kč.

Tarif Safety je alternativní tarif pro uživatele Služby Anytime. V rámci tarifu Safety omezení výše spoluúčasti Klienta v případě Dopravní nehody podle čl. 10.5 VOP činí 4.999 Kč. Pro posouzení Pronajímatelem možnosti přechodu Klienta na tarif Safety, musí Klient zaslat žádost o připojení k tarifu z emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email client@anytimecar.cz . Dodatečným požadavkem pro použití tarifu Safety je absence závazků Klienta vůči Pronajímateli, Klient nebyl účastníkem Dopravní nehody (jiných poškození Vozidla) při používání pronajatých Vozidel a nedošlo k porušení Smlouvy a / nebo VOP. Pokud během platnosti tarifu Safety Klient přestane splňovat dodatečné požadavky stanovené pro tento tarif, Klient bude automaticky převeden na tarif Standard; Klient bude o této skutečnosti neprodleně informován zasláním Oznámení.

Doplňkové tarify – doplňkové tarify nebo tarifní možnosti mohou být stanoveny Pronajímatelem dle jeho uvážení jak na trvalém, tak na dočasném základě. Aktuální informace o dostupných tarifech, balíčcích, tarifních možnostech, výhodách, slevách a akcích, jsou zveřejněny na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. Klient se seznamuje s příslušnými tarify, balíčky, a tarifními možnostmi samostatně, bez jakéhokoli oznámení ze strany Pronajímatele.

Balíčky - v souladu s článkem 8.16 VOP Pronajímatel poskytuje Klientovi možnost zakoupení Balíčku. Podle pokynů uvedených na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci může Klient zakoupit příslušné Balíčky. Skutečnost, že Klient má zakoupený balíček, nevylučuje právo Pronajímatele zablokovat Uživatelský účet Klienta tak, jak je stanoveno ve Smlouvě a VOP. Slevy a bonusy stanovené ve Smlouvě a VOP, které snižují cenu Rezervace, pronájmu, režimu Čekání, a podmínky vztahující se na tarify, neplatí pro Balíčky s výjimkou případů, kdy je možnost použití takových slev, výhod nebo jiných marketingových akcí výslovně stanovena Balíčkem nebo podmínkami jednotlivých akcí. Informace o Balíčcích, postupu a podmínkách jejich pořízení jsou zveřejněny na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci.

Balíček Standard 24 - při používání Balíčku Standard 24 se použije omezení náhrady škody Klientem, jak je uvedeno v článku 10.5 VOP na 12999 Kč.

Balíček Safety 24 - při používání Balíčku Safety 24 je výše spoluúčasti Klienta omezena podle čl. 10.5 VOP na 4999 Kč. Výjimky, u nichž se omezení výše spoluúčasti neuplatňuje nebo uplatňuje pouze částečně, zůstávají nezměněny.                               

Balíčky lze zakoupit jak za bonusy v přepočtu 1 bonusový bod = 1 Kč, tak za peníze anebo kombinací obou způsobů. Balíček je ucelená služba a nelze jej rozdělit na jednotlivé minuty. V případě, že Klient nevyužil všechny minuty zahrnuté do Balíčku při používání vybraného Vozidla, nemůže tyto minuty využit v budoucnu, s výjimkou případů uvedených níže. Nevyužité součásti Balíčku nejsou kompenzovány.

Balíčky Standard 24 a Safety 24 platí pouze pro jedno Vozidlo, které Klient zvolí před zahájením Doby nájmu.

Jestliže v době používání Balíčků se použití zvoleného Vozidla stalo nemožným v důsledku závady, při níž je provoz Vozidla zakázán v souladu s Právními předpisy, a (nebo) v důsledku poškození Vozidla, je Klient povinen ukončit pronájem tohoto Vozidla a splnit povinnosti stanovené v čl. 7.2.8 - 7.2.16 VOP. Zbývající čas Balíčku se nepřevádí do dalších období, zbývající cena Balíčku není kompenzována s výjimkou:

a) Převodu bonusových bodů ve výši odpovídající celé ceně Balíčku na Bonusový účet Klienta nebo umožnění volby jiného Vozidla pro použití v rámci Balíčku s přihlédnutím ke zbývající době platnosti Balíčku:

Výjimky uvedené v tomto odstavci se nepoužijí, pokud Klient poruší požadavky Smlouvy během doby platnosti Balíčku. V případě, že se Klient rozhodne pro pronájem jiného Vozidla, Balíček Standard 24 nebo Safety 24 se nadále vztahuje na nové Vozidlo vybrané Klientem.

b) Náhrady odpovídající ceně zbývajícího času do vypršení platnosti Balíčku – v případech, kdy kontrolou Pronajímatele bylo zjištěno, že se používání Vozidla stalo nemožným z důvodu:

Důvodem pro připsání bonusů nebo jakékoli náhrady v žádném případě nemůže být:

Informace o zakoupení Balíčku se zaznamenávají do Uživatelského účtu Klienta před aktivací. Aktivace balíčků Standard 24 a Safety 24 zakoupených prostřednictvím předplacení se provádí při výběru Vozidla – Klient si může zvolit běžné užívání Vozidla v souladu s platnými tarify nebo použít Balíček, včetně balíčků Standard 24 nebo Safety 24.

Začátek platnosti Balíčku: Balíček platí od okamžiku zahájení Doby nájmu Vozidla.

Ukončení platnosti Balíčku: uplynutí doby platnosti Balíčku; ukončení Doby nájmu ze strany Klienta; ukončení pronájmu z jiných důvodů stanovených Smlouvou a VOP.

Pokud během doby platnosti Balíčku došlo k překročení maximálního počtu ujetých kilometrů Balíčku, Klient dodatečně uhradí cenu kilometrů navíc. Platba za kilometry navíc bude odepsána z účtu Klienta po ukončení Doby nájmu tohoto Vozidla a provedení výpočtu překročení Pronajímatelem.

Po uplynutí doby platnosti Balíčku je Klient povinen samostatně ukončit Dobu nájmu. V případě, že Klient používá Vozidlo v okamžiku uplynutí doby platnosti Balíčku, Doba nájmu se neukončuje. Po uplynutí doby platnosti Balíčku automaticky začne platit tarif Standard nebo Safety používaný Klientem. Tarif Klienta se uplatňuje se zohledněním slev a bonusových bodů, které má Klient k dispozici.

Klient může zakoupit další balíček Standard 24 nebo Safety 24 pouze po vypršení platnosti aktuálního Balíčku.

 

Příloha č. 6 k VOP 

VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Datum:                                                               _________________________________________________________

Klient (jméno, příjmení):                            _________________________________________________________

Datum narození:                                             _________________________________________________________

Doklad totožnosti (OP č.):                           _________________________________________________________

Bytem:                                                                _________________________________________________________

Kontaktní číslo mobilního telefonu:        _________________________________________________________

E-mail:                                                                 _________________________________________________________

Vypovídám tímto Smlouvu o poskytnutí vozidel do dočasného užívání vozidel uzavřenou s vaší společností D-Mobility Czech Republic s.r.o. IČ: 07584466.

__________________

(podpis)