VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Anytime 

(dále jen „VOP“) 

Zveřejněné dne 12. 6. 2020 a účinné ode dne 27. 6. 2020  

Tyto VOP společnosti D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČ: 07584466, Krocínova 333/3, Praha 1, Staré Město,  110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským u soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, (dále  též „Pronajímatel“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a  zájemcem o pronájem vozidla (dále též „Klient“). 

I. Definice a výklad pojmů 

V těchto VOP a jejich Přílohách se používají následující výrazy, které mají význam definovaný níže: 

Aktivace – připojení Klienta ke Službě Anytime, založení Uživatelského účtu Klienta pro přístup k funkcím  Softwaru Anytime, včetně podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájmu Vozidla. Autorizace – provádění úkonů stanovených v pokynech Softwaru Anytime za účelem identifikace Klienta  prostřednictvím zadání Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, které Klient zná a uchovává v tajnosti za  účelem použití Softwaru Anytime a Služby Anytime. 

Autorizační kód – jedinečná posloupnost znaků zaslaných Pronajímatelem Klientovi ve formě SMS zprávy na  Kontaktní číslo používané pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní  aplikaci. Autorizační kód má povahu přístupového hesla; v kombinaci s Přihlašovacím jménem je obdobou  vlastnoručního podpisu Klienta, které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu je Klient. 

Bonusový účet – virtuální účet, který není bankovním účtem, neumožňuje provádění finančních transakcí a  používá se výhradně pro evidenci naspořených bonusových bodů Klienta, vyjádřený v českých korunách. Cena – je částka v Kč, kterou má Klient zaplatit Pronajímateli za Služby Anytime poskytované v souvislosti s  pronájmem Vozidla (nájemné) a užíváním Software Anytime. Cena vychází z příslušných Tarifů, popř. dalších  částek a poplatků dle Smlouvy a těchto VOP.  

Čekání – režim užívání Vozidla, při kterém je motor Vozidla vypnut, volič automatické převodovky je v režimu  „P“, dveře, víko kufru a okna jsou zavřené. Používá se v případech stanovených VOP za účelem ponechání  vybraného Vozidla Klientovi během Doby nájmu. Pohyb Vozidla v režimu Čekání není povolen. Dopravní nehoda – dopravní nehoda, tj. událost, k níž došlo v Době nájmu Vozidla za účasti Vozidla, a která  měla za následek vznik újmy na zdraví, úmrtí, poškození Vozidla, věcí, staveb nebo vznik jiné hmotné škody. Doba nájmu – časové období od okamžiku zahájení nájmu (stisknutím v Mobilní aplikaci tlačítka „Zahájit  pronájem“) do ukončení nájmu v souladu se Smlouvou a těchto VOP. 

Doklad totožnosti – doklady potvrzující totožnost osob:  

(1) pro státní příslušníky České republiky a členských států Evropské unie:  

a) občanský průkaz státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)  b) pas státního příslušníka České republiky / členského státu Evropské unie, a (nebo)
(2) pro cizí státní příslušníky (mimo příslušníků členských států Evropské unie):  

  1. a) cestovní pas, a (nebo)  
  2. b) průkaz o povolení k pobytu cizince v České republice,  

(3) pro osoby bez státní příslušnosti - průkaz totožnosti osoby bez státní příslušnosti. Domácí zóna – území České republiky, na kterém je povoleno ukončení Doby nájmu Vozidla v souladu s VOP,  jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci ve formě stínovaného napůl průsvitného jednotného pozadí. Klient - fyzická nebo právnická osoba, s níž je uzavřena Smlouva. 

Klientská služba – informační středisko Pronajímatele poskytující informační podporu Klientovi, mimo jiné při  jeho účasti na Dopravní nehodě a provádějící koordinaci doprovodných činností nájmu Vozidla. Na Webových  stránkách a v Mobilní aplikaci odpovídá pojmům „Klientská služba“ rovněž pojmy „Technická podpora“,  „Služba technické podpory“, „Technická podpora 24/7“. Aktuální telefonní číslo Klientské služby je k dispozici  na Webových stránkách. 

Kontaktní číslo – číslo mobilního telefonu registrované na jméno Klienta nebo které Klient využívá z jiných  právních důvodů v souladu s Právními předpisy a požadavky mobilních operátorů, které Klient sdělí Pronajímateli při registraci v Mobilní aplikaci nebo na Webových stránkách a které slouží jako Přihlašovací  jméno, jakož i pro komunikaci Pronajímatele s Klientem v případech stanovených VOP, Smlouvou a (nebo)  Právními předpisy a zaslání SMS zpráv Pronajímateli a Klientovi. 

Mobilní aplikace - elektronická aplikace Anytime Carsharing CZ pro Mobilní zařízení umožňující použití  Služby Anytime, včetně: Registrace Klienta ve Službě Anytime, zaslání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace  Vozidla, započetí a ukončení Doby nájmu Vozidla, převodu Vozidla do režimu „Cekání“ a dalších činností  popsaných v těchto VOP. Za účelem instalace Mobilní aplikace na Mobilní zařízení Klient samostatně provádí  potřebné operace s použitím služeb www.itunes.apple.com nebo www.play.google.com na síti Internet. 

Mobilní zařízeni – elektronické zařízení (smartphone, mobilní telefon, tablet) fungující na základě operačního  systému iOS nebo Android. 

Odtah Vozidla – opatření k zajištění řízení o správním deliktu prováděné formou nucené přepravy Vozidla pro  dočasné odstavení na speciálním parkovišti nebo ploše, včetně použití jiného vozidla (odtahového vozidla), v  důsledku zadržení a (nebo) zákazu provozu Vozidla úředními osobami v souladu s Právními předpisy. Osobní údaje – informace týkající se Klienta, které může Pronajímatel zaznamenat na elektronickém,  papírovém a (nebo) jiném nosiči dat, včetně: (1) příjmení, jméno (jména), (2) datum, měsíc a rok narození, (3)  místo narození, (4) rodné číslo nebo jiné osobní identifikační číslo, (5) číslo průkazu totožnosti, datum vydání,  doba platnosti, označení orgánu, který průkaz vydal, (6) informace o trvalém pobytu (bydlišti) a místě  skutečného pobytu, (7) číslo řidičského průkazu, datum vydání, doba platnosti, označení orgánu, který průkaz  vydal, rozsah řidičského oprávnění, (8) kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, (9)  informace o existenci (absenci) zdravotních kontraindikací k řízení motorového vozidla, (10) fotografie, (11)  údaje o geolokaci (navigační údaje), (12) jakékoliv jiné osobní údaje, které souvisí nebo mohou být vytvořeny v  souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a (nebo) dohod o používání Služby Anytime. Normativní  dokumenty Pronajímatele včetně těchto VOP, Informace o zpracování osobních údajů, Přílohy k VOP a další  dokumenty mohou stanovit též jiný výčet údajů tvořících Osobní údaje.  

Pojistná pravidla – pojistné podmínky závazné pro Klienta v souladu s Právními předpisy, těmito VOP a  Tarify, včetně pravidel stanovených (1) zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu  vozidla), a (2) pojistnými pravidly stanovenými pojišťovnou, u níž je Vozidlo pojištěno, a (3) jinými právními  předpisy upravujícími odvětví pojištění na území České republiky a VOP. 

Pokuty – pevné finanční částky nebo částky stanovené v procentech z částky nesplněného nebo nenáležitě  splněného závazku uvedené v českých korunách v Příloze č. 1 těchto VOP, které je Klient povinen uhradit  Pronajímateli v případě porušení a (nebo) nenáležitého plnění svých závazků vyplývajících z těchto VOP. Povolená zóna – území České republiky, na kterém je povoleno užívání Vozidla v souladu Právními předpisy a  s VOP, jak je vyznačeno na mapě v Mobilní aplikaci oranžovou čarou . 

Pravidla – Pravidla pro používání Služby Anytime, která vycházejí z těchto VOP, Webových stránek a Mobilní  aplikace. 

Právní předpisy – zákony, vyhlášky a další právní předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky  i Evropské unie. 

Pronajímatel – společnost D-Mobility Czech Republic s.r.o., IČO: 07584466, právnická osoba založená v  souladu s právním řádem České republiky se sídlem: Krocínova 333/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká  republika, společnost je zapsána Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 303544, a stejně tak její právní  nástupce a (nebo) postupník.  

Přihlašovací jméno – Kontaktní číslo Klienta zadávané Klientem pro přístup k Uživatelskému účtu Klienta na  Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci ve spojení s Autorizačním kódem, které je obdobou  vlastnoručního podpisu Klienta, a které potvrzuje, že původcem činností vykonávaných pomocí Přihlašovacího  jména je Klient. 

PSP – Pravidla silničního provozu v souladu s Právními předpisy, která platí pro Klienta jako účastníka  silničního provozu v průběhu Doby nájmu, včetně pravidel stanovených (1) zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a (nebo) (2)  vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na  pozemních komunikacích, a (nebo) (3) jinými právními předpisy České republiky a právními předpisy zemí, v  nich Klient Vozidlo užívá. 

Push-notifikace – sdělení zobrazované na obrazovce Mobilního zařízení Klienta zaregistrovaného v  informačním systému Pronajímatele, přenesené ze serveru Pronajímatele do Mobilní aplikace instalované na  Mobilním zařízení Klienta.

Rezervace – služba poskytovaná Klientovi spočívající v omezení užívání Vozidla jinými Klienty od okamžiku  Rezervace do začátku Doby nájmu nebo do okamžiku zrušení nájmu Vozidla Klientem, pokud Klient nezahájí  nájem během doby platnosti Žádosti o pronájem Vozidla. 

Registrace – registrování Klienta v souladu s pokyny ve VOP a jejich Přílohami za účelem užívání Služby  Anytime. 

Služba Anytime - poskytnutí Vozidla do dočasného užívání prostřednictvím Software Anytime.  Smlouva – soubor dokumentů, jejichž znění je schváleno rozhodnutím Pronajímatele a akceptováno Klientem  dle čl. III. těchto VOP, a všechny jejich přílohy, které jsou nedílnými součástmi Smlouvy, jakož i veškeré  změny a (nebo) dodatky těchto dokumentů. Součástí Smlouvy, mimo jiného, jsou Podmínky pro užívání  Software Anytime, tyto VOP a jejich přílohy, Tarify a jiné normativní dokumenty Pronajímatele, s nimiž se  Klient má povinnost seznámit prostřednictvím Software Anytime. Uzavřením Smlouvy získává Klient přístup  do Mobilní aplikace a může uzavírat dílčí nájemní smlouvy způsobem stanoveným ve Smlouvě, a na jejích základě užívat příslušné Vozidlo. 

SMS zpráva – krátká textová zpráva zaslaná na Kontaktní číslo Klienta. SMS zprávy mohou být zasílány  Pronajímatelem v rámci plnění Smlouvy a pro informační účely, včetně informování Klienta o provedení  transakcí s použitím bankovních karet připojených k Uživatelskému účtu Klienta. 

Software Anytime – soubor softwarových nástrojů (včetně Webových stránek a Mobilní aplikace) zajišťujících  provoz Služby Anytime. 

Strany – Pronajímatel a Klient. 

Systém pokut – informace o Pokutách uplatňovaných Pronajímatelem vůči Klientovi za porušení a (nebo)  nenáležité plnění jednotlivých požadavků Smlouvy a VOP Klientem, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto  VOP a (nebo) na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci (buď na stejné adrese, nebo na různých adresách v  rámci Webových stránek nebo Mobilní aplikace) a tvoří nedílnou součást těchto VOP. 

Tarify – způsob určení a výpočtu Ceny a podmínky užití Služeb Anytime podrobně uvedené na Webových  stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. 

Teritoriální omezení při používání Vozidla – omezení, která stanoví požadavky a územní omezení používání  Vozidla v souladu VOP. 

Třetí osoba - jakákoli fyzická či právnická osoba, sdružení právnických osob či veřejná instituce odlišná od  Pronajímatele nebo Klienta. 

Uživatelský účet – samostatný oddíl na Webových stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci, do něhož Klient  vstupuje zadáním Přihlašovacího jména a Autorizačního kódu, který je znám pouze jemu, v souladu s  podmínkami Webových stránek nebo Mobilní aplikace. Uživatelský účet obsahuje soubor informací o  Klientovi, včetně Osobních údajů, a slouží pro správu služeb Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klienta. 

Vozidlo – vozidlo poskytnuté Klientovi pro dočasné držení a užívání v souladu s podmínkami těchto VOP. Webové stránky – internetové stránky Pronajímatele, dostupné na adrese http://anytimecar.cz. Zákon o přestupcích – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 361/2000  Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění – má význam stanovený v čl. 11.2 VOP. 

Žádost o pronájem Vozidla – úkon stanovený VOP (jejich přílohami), uskutečněný Klientem pomocí Mobilní  aplikace za účelem převzetí Vozidla do dočasného užívání. 

Výklad pojmů 

a) pokud kontext nevyžaduje jinak, slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

b) odkaz na určitý paragraf, odstavec, článek, přílohu je interpretován jako odkaz na takto uvedený paragraf,  odstavec, článek, přílohu těchto VOP; 

c) odkaz na (i) změnu nebo na změněné ustanovení VOP zahrnuje doplnění, změnu, postoupení, novelizaci,  revizi, přijetí nového znění a (ii) na VOP je vykládán jako odkaz na VOP, které mohou být čas od času  změněny a doplněny; 

d) nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neovlivňují výklad těchto VOP;

e) jakýkoli odkaz na „Právní řád“ znamená odkaz na Ústavu České republiky, kterýkoli zákon (včetně  ústavního) přijatý za účelem jejího plnění, na jakoukoli mezinárodní smlouvu, která je pro Českou  republiku závazná, na rozhodnutí Prezidenta České republiky, nařízení vlády České republiky, vyhlášky  ústředního a (nebo) místního orgánu nebo úřední osoby, jakož i na jiné právní předpisy a rozhodnutí  státních orgánů, které se vztahují na nedefinovaný okruh osob na území České republiky;

f) jakýkoli odkaz na ustanovení Právního řádu je odkazem na ustanovení, které může být čas od času  změněno a doplněno nebo se přijímá v novém znění; 

g) odkaz na „osobu“ zahrnuje kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnoprávní korporaci,  právnickou osobu založenou státem nebo státní orgán, jakékoli sdružení, svěřenecký fond nebo  společnost (bez ohledu na to, zda byla vytvořena jako samostatná právnická osoba) nebo dvě a více z  výše uvedených osob a odkazy na „osobu“ zahrnují její právní nástupce a povolené postupníky; 

h) u výrazů „včetně“ a „zahrnuje“ se má za to, že po nich následuje výraz „mimo jiné“, a to i v případě jeho  absence; 

i) jakýkoli odkaz na „cizince“ zahrnuje odkaz na státní příslušníky ze zemí mimo Evropské unie, včetně  cizince se dvěma nebo více státními příslušnostmi (s výjimkou občanství České republiky nebo členského  státu Evropské unie) a na osoby bez státní příslušnosti. 

II. Předmět Služby Anytime 

2.1. Pronajímatel se zavazuje způsobem, který je stanoven v těchto VOP, poskytovat Klientovi na jeho žádost  Vozidlo do dočasného užívání na základě jeho Rezervace a Klient se zavazuje používat Vozidlo v souladu s  podmínkami Smlouvy a těchto VOP a jejich příloh, hradit včas Cenu za Služby Anytime a řádně plnit ostatní  povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP.  

2.2. Žádost o pronájem Vozidla, Rezervace Vozidla, začátek a ukončení Doby nájmu Vozidla, jakož i další  úkony vyplývající z těchto VOP, se provádí pomocí operací uvedených ve: 

2.4. Klient je oprávněn užívat současně nejvýše 1 (jedno) volné Vozidlo. V případě právnických osob či  podnikajících fyzických osob je každá jednotlivá schválená fyzická osoba Klienta oprávněna užívat současně  nejvýše 1 (jedno) volné Vozidlo. 

2.5. Vozidlo se poskytuje k pronájmu Klientovi při splnění všech následujících podmínek:  • Uživatelský účet Klienta není zablokován a 

2.6. V otázkách neupravených Smlouvou nebo těmito VOP se vztahy mezi Pronajímatelem a Klientem řídí  Právními předpisy. 

2.7. Vozidla smí být použita pouze v Povolené zóně. Použití Vozidel v rozporu s tímto požadavkem není  přípustné. 

2.8. Omezení stanovená tímto článkem může Pronajímatel rozšířit, zúžit nebo zrušit, a to buď zcela, nebo  částečně (mimo jiné i v rámci jednotlivých akcí). Příslušné oznámení o změnách se zveřejňuje v Mobilní  aplikaci a platí po dobu zveřejnění, není-li v oznámení uvedena jiná lhůta. V případě, že Klient se změnami  nesouhlasí, má možnost Smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění oznámení.  

III. Uzavření Smlouvy 

3.1. Smlouva mezi Pronajímatelem a budoucím Klientem je uzavřena provedením všech níže uvedených  kroků:  

  1. a) ze strany Klienta – zasláním Dokladu totožnosti, řidičského průkazu, vlastní fotografie (selfie) s  Dokladem totožnosti, a jiných dokladů a informací ve formě stanovené Pronajímatelem, přistoupením k 

podmínkám uvedeným ve VOP v souladu s postupem zde stanoveným, tj. vyplněním Osobních údajů v  Mobilní aplikaci a potvrzením přijetí VOP, 

  1. b) ze strany Pronajímatele – potvrzením uzavření Smlouvy Aktivací Klienta ve Službě Anytime a zasláním  aktuální verze VOP na e-mail Klienta uvedený v Uživatelském účtu, 
  2. c) v případě Klientů právnických osob či podnikajících fyzických osob, kteří mají zájem umožnovat  služební jízdy svým zaměstnancům, rovněž uzavřením smlouvy o poskytování Služeb Anytime Business dle vzoru umístěného na Webových stránkách a poskytnutí kontaktních údajů osoby  oprávněné jednat za Klienta. 

3.2. Bez ohledu na formu, kterou si Klient zvolil k uzavření Smlouvy (elektronické podepsání, jiné způsoby,  které připouští Pronajímatel), je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Pronajímatel potvrdí Aktivací  Uživatelského účtu Klienta uzavření Smlouvy s konkrétním Klientem po ověření, zda Klient vyhovuje  požadavkům stanoveným VOP (a jejich přílohami), a po ověření předložených dokumentů. Pronajímatel si  vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení uzavření Smlouvy s Klientem nepotvrdit.  

3.3. V případě, že osoba získala přístup k funkcím Software Anytime, aniž by splnila požadavky, uvedené v  tomto článku, musí okamžitě oznámit tuto skutečnost Pronajímateli a zavazuje se nepoužívat možnosti, které  takový přístup poskytne. V opačném případě budou všechny operace provedené jménem této osoby s použitím  Software Anytime považovány za operace provedené přímo touto osobou a osoba, která získala neoprávněný  přístup, se vystavuje postihu dle Právních předpisů. Uskutečňovat jízdy na uživatelský účet Klienta dle čl. 3.1.  písm. c) VOP je oprávněn pouze ten Klient, který byl schválen oprávněnou osobou dle smlouvy uzavřené dle  čl. 3.1. písm. c) VOP, jejíž vzor je umístěn na Webových stránkách, a obdržel potvrzující email o přiřazení  k účtu konkrétního Klienta od Pronajímatele. 

3.4. Po uzavření Smlouvy má Klient možnost způsobem stanoveným v těchto VOP uzavírat jednotlivé dílčí  nájemní smlouvy a na jejich základě používat příslušné Vozidlo v rámci jakékoliv Povolené zóny, s výjimkou  případů blokace Uživatelského účtu Klienta v souladu se Smlouvou. Současně Klient souhlasí s tím, že určité podmínky (včetně Tarifů, Teritoriálních omezení při používání Vozidla, požadavků na Klienta, práv a  povinností Stran) se mohou lišit v různých Povolených zónách. V případě možnosti užívat účet jiného Klienta  ke služebním jízdám dle čl. 3.3. VOP je Klient povinen před uzavřením jednotlivé dílčí nájemní smlouvy  v Mobilní aplikaci určit, zda se jedná o služební jízdu, nebo jeho soukromou jízdu. Klienti berou na vědomí, že  Pronajímatel neodpovídá za rozlišování soukromých a služebních jízd Klientů, toto rozlišení je vždy  odpovědností Klienta. 

3.5. Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje že: 

3.5.1. je v plném rozsahu seznámen s podmínkami Smlouvy, VOP a jejich příloh, požadavky a pravidly  spojenými s plněním této Smlouvy (včetně dokumentů Třetích osob); 

3.5.2. rozumí významu a smyslu dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP; 

3.5.3. souhlasí s obsahem dokumentů uvedených v čl. 3.5.1 VOP a zavazuje se plnit požadavky stanovené  těmito dokumenty; 

3.5.4. poskytl platné údaje (včetně Osobních údajů) za účelem uzavření a plnění Smlouvy; 3.5.5. splňuje požadavky pro Klienta stanovené VOP a Smlouvou a souhlasí s tím, že není oprávněn užívat  Vozidlo v případě, že již nebude splňovat tyto požadavky;  

3.5.6. byl seznámen s podmínkami zpracování svých Osobních údajů Pronajímatelem v souladu se Smlouvou  a Právními předpisy, jak jsou uvedeny na Webových stránkách; 

3.5.7. je srozuměn s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu (1) umístit ve  Vozidle technické prostředky umožňující sledování polohy Vozidla a možné porušení Smlouvy (kouřový  senzor, GPS), a (2) nahrávat hovory během komunikace s Klientskou službou, a (3) používat v nezbytném  rozsahu údaje získané při určení geografické polohy v Mobilní aplikaci;  

3.5.8. souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn dle svého uvážení a v nezbytném rozsahu samostatně a/nebo  za účasti Třetích osob, včetně (i) příslušných organizací majících odpovídající oprávnění, a (nebo) (ii) servisních  středisek (stanic technické kontroly) provádět posouzení: (1) oprávněnosti uložení sankcí ze strany příslušných  státních orgánů České republiky za porušení PSP nebo jiných ustanovení Právního řádu; (2) škody způsobené  Pronajímateli a její výše; (3) škody způsobené na Vozidle a její výše; (4) nákladů na opravu a údržbu a jejich  výše; (5) ostatních účelně vynaložených nákladů a jejich výše; 

3.5.9. akceptuje výsledky posouzení provedené v souladu s bodem 3.5.8 VOP, jakož i náklady na opravy.  Klient má právo vyjádřit se k výsledkům posouzení. 

3.6. Klient se zavazuje dodržovat při použití Vozidla požadavky Právního řádu, včetně PSP, a podmínky  Smlouvy, VOP a jejich příloh a používat Vozidlo s péčí řádného hospodáře.

3.7. Tyto VOP jsou Klientovi k dispozici: 

3.7.1. v elektronické podobě: 

3.7.2. v papírové podobě – v sídle Pronajímatele; v případě uzavření Smlouvy v papírové podobě je Klientovi  předána kopie VOP. 

IV. Ochrana spotřebitele 

4.1. Všem Klientům poskytuje Pronajímatel následující informace: 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel se na výše uvedenou adresu může obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů a  může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

4.3. Vozidla jsou k dispozici k okamžitému užití po uzavření každé dílčí nájemní smlouvy, což je hlavním  rysem Služby Anytime. Uzavřením dílčí nájemní smlouvy Klient požaduje tuto okamžitou dostupnost vozidla,  proto bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od dílčí nájemní smlouvy, jak je uvedeno v § 1837  písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klient může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího  uzavření dle čl. XI těchto VOP. Ani v případě zrušení Smlouvy v rámci této 14 denní lhůty nemá Klient právo  na vrácení Ceny zaplacené za pronájem během této lhůty v souladu s § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník Odstoupení může být provedeno ve formě a metodami komunikace uvedenými v čl. XI VOP.  Lze také použít standardní formulář pro odstoupení na adrese: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/49369/55685/604560/priloha001.docx

V. Oznámení 

5.1. Jakékoli informace týkající se Smlouvy budou sděleny Klientovi jedním z následujících způsobů: • zasláním písemných oznámení na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu, nebo • zasláním SMS na Kontaktní číslo uvedené Klientem, nebo 

5.2. Klient je srozuměn s tím, že Pronajímatel má právo volat a zasílat na Kontaktní číslo Klienta Push notifikace, hlasové a SMS zprávy informativní povahy, které obsahují informace o výši běžných a  promeškaných pohledávek vzniklých při plnění Smlouvy Klientem, další informace týkající se služeb  

poskytovaných Klientovi a informace o případných změnách podmínek Smlouvy a těchto VOP. 5.3. Pokud se Klient nachází mimo území České republiky nebo používá telefonní číslo mobilního operátora,  který není registrován v České republice, jako Kontaktní číslo a za účelem přijetí SMS služby a (nebo)  Autorizačních kódů, pak se kvůli zvláštnostem provozování systémů mobilních operátorů zvyšuje riziko  pozdního přijetí nebo nedoručení SMS zpráv od Pronajímatele Klientovi. Klient je o tomto riziku informován,  plně si jej uvědomuje a bere v úvahu při cestě do zahraničí a při uvádění svého čísla mobilního telefonu  Pronajímateli jako Kontaktního čísla a za účelem přijetí SMS zpráv a (nebo) Autorizačních kódů. 

VI. Software Anytime 

6.1. Klient bere na vědomí, že Software Anytime se neustále vylepšuje, a proto čas od času může dojít k  technickým obtížím při jeho správném fungování.  

6.2. Software Anytime se poskytuje „jak je“. Pronajímatel neposkytuje žádné záruky, že Software Anytime  bude bezchybný, funkční nebo plnění dostupný, nebo, že splní požadavky nebo očekávání Klienta. Klient  používá Software Anytime na vlastní riziko. Pronajímatel nepřebírá zodpovědnost za nesoulad Softwaru  Anytime s jakýmkoli očekáváním Klienta. 

6.3. Pronajímatel není zodpovědný za funkčnost zařízení, které Klient používá při práci se Softwarem  Anytime. 

6.4. Klient je srozuměn s tím, že pro účely Smlouvy a pro zajištění bezpečnosti uživatele Softwaru Anytime a  pronajatých Vozidel musí Mobilní aplikace používat údaje o geolokaci Klienta (navigační údaje) a zavazuje se  zajistit poskytování příslušných údajů. 

6.5. Klient souhlasí s tím, že údaje Software Anytime (včetně navigačních systémů) ve spojení s údaji o  operacích z Uživatelského účtu Klienta jsou dostatečné pro identifikaci osoby Klienta, ke které je přiřazen  příslušný Uživatelský účet Klienta, a to v časovém okamžiku stanoveném Softwarem Anytime (včetně Doby  nájmu, použití určitých Tarifů, sledování pohybu atd.).  

6.6. Klient dále bere na vědomí, že v případě využití Služby Anytime mimo území České republiky budou  jeho Osobní údaje využity i příslušným zástupcem Pronajímatele v dané zemi za účelem poskytovaní Služby  Anytime. Bližší informace ohledně zpracování vašich Osobních údajů a jejich využití najdete na Webových  stránkách. 

6.7. Podrobnosti užívání Software Anytime stanoví Podmínky pro užívání Software Anytime. 

VII. Práva a povinnosti Stran 

7.1. Práva Klienta (při nezablokovaném Uživatelském účtu Klienta)

7.1.1. vyžadovat, aby Pronajímatel plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy a z těchto VOP; 7.1.2. užívat pronajaté Vozidlo, a to v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP a požadavky Právního řádu; 7.1.3. zarezervovat, pronajmout od Pronajímatele jakékoli volné Vozidlo (označené jako volné na Webových  stránkách nebo v Mobilní aplikaci) umístěné v nejlépe přístupném místě pro Klienta, způsobem, který je  stanoven v těchto VOP.

7.2. Povinnosti Klienta

7.2.1. předložit Pronajímateli při uzavírání Smlouvy řidičský průkaz, Doklad totožnosti, další doklady (včetně  případů, kdy je toto stanoveno podmínkami využití určité zvýhodněného Tarifu) a informace, které je potřeba  vyplnit při Registraci Klienta. Dokumenty musí být čitelné, bez odrazu světla, se všemi zřetelně čitelnými údaji; 7.2.2. převzít v souladu se Smlouvou a VOP a šetrně užívat Vozidlo v přísném souladu s jeho určením, cílem,  požadavky a podmínkami stanovenými ve Smlouvě, VOP a jejich přílohách, pokynech a doporučeních  Pronajímatele, Pojistných pravidlech uvedených v pojistce/pojistné smlouvě umístěné na Webových stránkách,  

přijímat včas opatření k předcházení a zabránění poškození Vozidla a vzniku škod na majetku Třetích osob; 7.2.3. řídit Vozidlo výlučně osobně (v případě Klientů právnických osob výlučně tímto Klientem registrované  osoby); 

7.2.4. zajistit uzamčení Vozidla, zkontrolovat přítomnost dokladů nacházejících se ve Vozidle (palivová karta,  doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dálniční známka, apod.), zkontrolovat přítomnost povinné  výbavy (autolékárnička, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, náhradní kolo, apod.), a to od okamžiku  převzetí do okamžiku vracení Vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP; 

7.2.5. dodržovat PSP a ostatní požadavky Právního řádu při použití Vozidla, nepoužívat Vozidlo k účelům  výuky řízení, pro tažení, na závodech/soutěžích, při jízdě v terénu a na nezpevněných cestách, při testech či  zkouškách, pro přepravu nevhodných nákladů; 

7.2.6. hradit včas nájemné a platby za rezervaci Vozidla (Cenu) v souladu s podmínkami Smlouvy a VOP,  platit ostatní platby stanovené Smlouvou a VOP (včetně Pokut, správních pokut a případné náhrady způsobené  škody), zajistit finanční prostředky na platební kartě přirazené k Uživatelskému účtu Klienta ve výši dostatečné  k zaplacení nájemného a dalších plateb podle Smlouvy a VOP; 

7.2.7. po ukončení užívání Vozidla jej vrátit Pronajímateli v řádném technickém stavu způsobem stanoveným  v těchto VOP a zároveň provést fotodokumentaci řádného technického stavu vozidla ze všech čtyř stran (tj.  zepředu, zezadu, zleva i zprava, kterou je Klient povinen nahrát do Mobilní aplikace; 

7.2.8. provést vlastní vizuální kontrolu technického stavu Vozidla, které má být pronajato a zároveň provést  fotodokumentaci řádného technického stavu vozidla ze všech čtyř stran (tj. zepředu, zezadu, zleva i zprava,  kterou je Klient povinen nahrát do Mobilní aplikace. V případě zjištění viditelného poškození Vozidla (vnějšího  a uvnitř Vozidla, včetně znečištění interiéru) před zahájením pronájmu Vozidla, sdělit tuto skutečnost  Pronajímateli telefonicky na telefonním čísle Klientské služby a zaslat fotografii poškození nebo znečištění  Vozidla Pronajímateli na e-mail: info@anytimecar.cz. Oznámení o poškození Vozidla může být provedeno  jinými způsoby stanovenými Pronajímatelem, včetně těch, které jsou uvedeny na Webových stránkách nebo v  Mobilní aplikaci. Klient bere na vědomí, že při nesplnění těchto povinností má Pronajímatel důvod  předpokládat, že takové poškození, znečištění aj. vzniklo během Doby nájmu Klienta a půjde tak k jeho tíži.  Převzetí Vozidla Klientem znamená splnění povinnosti stanovené v čl. 7.4.1 VOP Pronajímatelem; 

7.2.9. okamžitě (jakmile to bude fyzicky možné) informovat Pronajímatele telefonicky na telefonním čísle  Klientské služby (nebo jinými způsoby stanovenými Pronajímatelem, včetně těch, které jsou uvedeny na  Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci) o neoprávněném používání / odcizení Vozidla, o jakémkoli  poškození Vozidla, jeho závadách, poruchách, Dopravní nehodě, požadavků nebo nároků Třetích osob  týkajících se Vozidla nebo spojených s řízením Vozidla, o událostech, jejichž účastníkem je Vozidlo, o  událostech, které je Klient povinen oznámit v souladu s VOP a jejími přílohami, o událostech a skutečnostech,  jejichž následkem by mohla vzniknout škoda na Vozidle, o ztrátě oprávnění řídit Vozidlo, o ztrátě nebo  znehodnocení palivové karty/karet, dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, SPZ Vozidla,  osvědčení o registraci Vozidla, dálniční známky (nebo i jen jednoho dílu), jiných dokladů k Vozidlu, povinné  výbavy nebo její části sdělit spolehlivé informace o uvedených skutečnostech a řídit se pokyny Pronajímatele a  požadavky Právního řádu; 

7.2.10. řídit se pokyny Pronajímatele a Pojistnými pravidly v případě Dopravní nehody a (nebo) jiné pojistné  události v souladu s Pojistnými pravidly; 

7.2.11. v případě Dopravní nehody, při níž došlo ke způsobení zranění, okamžitě informovat Policii České  republiky a zdravotní záchrannou službu (na jednotné číslo tísňového volání 112, nebo na linkách 158 a 155 a  dále postupovat dle čl. 7.2.9. VOP; 

7.2.12. být přítomen osobně (nebo pověřit zástupce způsobem předepsaným Právními předpisy) při posouzení  otázek spojených s řešením Dopravní nehody Policií České republiky anebo pojišťovnami; 7.2.13. vyřizovat (podepisovat, potvrzovat, parafovat) a přebírat (včetně Policie České republiky) potřebné  dokumenty, které musí být vyhotoveny v případech stanovených Právními předpisy a Pojistnými pravidly,  zejména záznam o dopravní nehodě, případně další dokumenty, které jsou vyžadovány;

Klient se zároveň zavazuje předat řádně vyhotovené platné dokumenty uvedené v čl. 7.2.13. VOP (originály  nebo úředně ověřené kopie) Pronajímateli dle pokynů Klientské služby, nejpozději však do 24 hodin po jejich  vyhotovení nebo obdržení od Třetích osob.  

7.2.14. okamžitě informovat Klientskou službu Pronajímatele v případě Odtahu Vozidla nebo zamezení v  pohybu Vozidla během Doby nájmu a mimo Dobu nájmu, jestliže toto souviselo s jednáním (opomenutím)  Klienta. Klient, jehož jednání (opomenutí) bylo příčinou Odtahu Vozidla nebo zamezení v pohybu Vozidla, je  povinen (1) ve lhůtě stanovené Pronajímatelem zajistit vrácení Vozidla z odtahového parkoviště nebo zajistit  zrušení omezení v pohybu Vozidla v souladu s postupem stanoveným Právními předpisy, a (2) zajistit svou  účast při vyhotovení a vydání zápisu o odtažení a (nebo) zamezení pohybu Vozidla, který je přílohou protokolu  o přestupku (pokud je vyhotoven za přítomnosti Klienta), a samotného protokolu. Tato povinnost je uložena  Klientovi i v případě, že se Klient dozvěděl o Odtahu nebo zamezení v pohybu Vozidla od Pronajímatele. V  takovém případě je oznámení o Odtahu Vozidla Klientovi právem, nikoli však povinností Pronajímatele.  Doplňovat pohonné hmoty do Vozidla ve stanovených případech. Po vyzvednutí Vozidla ze speciálního  parkoviště Klient odstaví Vozidlo v místě určeném Pronajímatelem. Klient je povinen vrátit Vozidlo ve lhůtě  stanovené Pronajímatelem. V případě vyzvednutí Vozidla zaměstnanci Pronajímatele Klient v plné výši nahradí  Pronajímateli všechny náklady vynaložené Pronajímatelem, včetně nákladů na přepravu Vozidla za použití  odtahového vozidla, vyhotovení nebo převzetí dokumentů potřebných pro vrácení Vozidla v souladu s Právními  předpisy, a náklady za umístění Vozidla na odstavném parkovišti. Klient bude osvobozen od úhrady Pokuty  stanovené v příloze č. 1 těchto VOP v případě, že ve lhůtě stanovené Pronajímatelem (1) zajistí vydání Vozidla  z odstavného parkoviště (2) uhradí náklady na odtahovou službu, (3) uhradí náklady za umístění Vozidla na  odstavném parkovišti, (4) předloží Pronajímateli doklady potvrzující platbu za služby uvedené v tomto odstavci,  a (5) na žádost Pronajímatele uhradí škodu vzniklou na Vozidle v souvislosti s Odtahem/zamezením pohybu.  Odmítnutí předání Vozidla zaměstnanci odstavného parkoviště nemá za následek zproštění se Klientovi  povinnosti uhradit Pokutu;  

7.2.15. v případě požadavku ze strany státních orgánů České republiky je Klient povinen se nejpozději ve lhůtě  stanovené Pronajímatelem a (nebo) Právními předpisy osobně (nebo prostřednictvím zástupce zplnomocněného  Klientem) dostavit k příslušnému státnímu orgánu, který vznesl takový požadavek. S výjimkou případů, kdy se  Klient osobně zúčastnil průběhu vyhotovení dokumentů, v nichž je vyžadováno, aby se Klient osobně dostavil k  příslušnému státnímu orgánu, Pronajímatel informuje Klienta o potřebě takové návštěvy nejpozději následující  pracovní den poté, co se dověděl o takovém požadavku. 

7.2.16. ukončovat pronájem Vozidla s množstvím paliva v nádrži, při němž nesvítí kontrolka (snímač) hladiny  paliva; 

7.2.17. přijmout vhodná opatření k ochraně svého Uživatelského účtu v Mobilní aplikaci, včetně jména Klienta uživatele, Přihlašovacího jména, Autorizačního kódu, před neoprávněným použitím jinými osobami a okamžitě  informovat Pronajímatele v případě zjištění takového zneužití. Za začátek neoprávněného použití se považuje  moment, kdy Klient obdržel jakoukoliv informaci umožňující učinit závěr o možnosti neoprávněného použití  údajů nezávisle na vůli Klienta; 

7.2.18. informovat Pronajímatele v případě změny Kontaktního čísla mobilního telefonu a jiných údajů; 7.2.19. používat Webové stránky a Mobilní aplikaci Pronajímatele pouze pro osobní nekomerční účely; 7.2.20. nepoužívat žádnou technologii a neprovádět žádné činnosti, které by mohly poškodit Webové stránky a  (nebo) Mobilní aplikaci, zájmy a (nebo) majetek Pronajímatele; 

7.2.21. po ukončení Doby nájmu zanechat Vozidlo v souladu s podmínkami VOP se souborem dokumentů  (osvědčení o registraci Vozidla, dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), palivovou  kartou/kartami, oběma díly dálniční známky, povinnou výbavou, veškerým příslušenstvím a dodatečným  vybavením, včetně koberečků, klíčů od Vozidla, speciálních zařízení, které byly ve Vozidle v okamžiku převzetí  Vozidla Klientem. V případě, že v předpokládaném místě odstavení Vozidla není přístup k systému GPS a  (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci, se Klient zavazuje přeparkovat Vozidlo na místo, kde je  zajištěn přístup k systému GPS a (nebo) k síti Internet, a (nebo) k mobilní komunikaci. 

7.2.22. doplňovat palivo do Vozidla v případech a způsobem stanoveným ve VOP a jejich přílohách; 7.2.23. zajišťovat bezpečnost svého majetku; 

7.2.24. neprovádět jakékoli úpravy Vozidla či měnit jeho vlastnosti; 

7.2.25. plnit jiné povinnosti stanovené Smlouvou, VOP a jejími přílohami a vyplývající z podstaty závazků  obsažených ve VOP a ve Smlouvě.

7.2.26. Klient nesmí měnit jakékoli vlastnosti, provádět úpravy vedoucí ke zlepšení/zhoršení stavu Vozidla,  montovat (demontovat) jakékoli zařízení, přístroje ve Vozidle, provádět opravy (bez ohledu na stupeň  obtížnosti) nebo organizovat jejich provedení Třetími osobami. 

7.2.27. Klient není oprávněn prodat, poskytnout jako zástavu, vklad, či jakýmkoli jiným způsobem zcizit  Vozidlo, postoupit nebo převést právo užívání Vozidla udělené Klientovi na Třetí osobu a stejně tak i jakákoliv  další práva ze Smlouvy. 

7.3. Práva Pronajímatele

7.3.1. vyžadovat, aby Klient plnil své závazky vyplývající ze Smlouvy, z VOP a jejich příloh; 7.3.2. stanovit postup pro přístup Klienta k Vozidlu za účelem zajištění bezpečnosti Vozidla Pronajímatele a  kontroly řádného dodržování VOP; 

7.3.3. kdykoli provádět kontrolu zajištění bezpečnosti Vozidla jako majetku, technického stavu Vozidla,  dodržení VOP Klientem; 

7.3.4. pokud Pronajímatel rozhodne, že existuje riziko dalšího používání Vozidla, je oprávněn ukončit Dobu  nájmu Klienta, mimo jiné s poskytnutím jiného Vozidla Klientovi; 

7.3.5. používat kopii podpisu zplnomocněné osoby Pronajímatele (pomocí mechanického nebo jiného  kopírování) v jakémkoli dokumentu, elektronicky podepsaném Klientem. Strany uznávají právní sílu těchto  dokumentů; 

7.3.6. bez získání dodatečného souhlasu Klienta přímo inkasovat následující částky z platební karty přiřazené  k Uživatelskému účtu Klienta (provádět převod finančních prostředků): 

7.3.7. v případě podezření na nesvědomité jednání Klienta (včetně avšak nejen poskytnutí nepravdivých  informací, nemožnosti odepsat peněžní prostředky aj.) zablokovat možnost používání Služeb Anytime Klientem v plném rozsahu nebo částečně, aniž by bylo potřeba informovat Klienta o důvodech zablokování;  7.3.8. postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy Třetím osobám a zapojit Třetí osoby do plnění jednotlivých  činností Pronajímatele ze Smlouvy, mimo jiné na základě smlouvy o postoupení. Klient bude o těchto  okolnostech informován podle uvážení Pronajímatele v souladu s příslušnými ustanoveními Právního řádu; 7.3.9. pořizovat zvukové záznamy komunikace s Klientem (včetně zvukového záznamu telefonních hovorů) v  případě, že komunikace souvisí s plněním Smlouvy; 

7.3.10. připravit pro Klienty a organizovat marketingové akce spočívající v poskytnutí výhodnějších podmínek  užívání Služeb Anytime stanovených Pronajímatelem, jejiž podrobnosti jsou vždy uvedeny na Webových  stránkách a (nebo) v Mobilní aplikaci. 

7.3.11. Pronajímatel má další práva stanovená Smlouvou, VOP a přílohami VOP a vyplývající z podstaty  závazků ze Smlouvy. 

7.4. Povinnosti Pronajímatele

7.4.1. poskytnout Klientovi Vozidlo v dobrém technickém stavu, které splňuje požadavky na provoz vozidel,  kompletní a provozuschopné, s potřebnou dokumentací (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o sjednání  pojištění odpovědnosti z provozu Vozidla); předání uvedených dokumentů není potvrzováno žádnými  dodatečnými dokumenty a provádí se současně s převzetím Vozidla do užívání; 

7.4.2. nést náklady na údržbu Vozidla, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a další výdaje vzniklé v  souvislosti s jeho provozem pro účely stanovené VOP;

7.4.3. prostřednictvím zveřejnění na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci poskytnout Klientovi  informace o Vozidle, typech Vozidel, technických charakteristikách (podle uvážení Pronajímatele), Tarifech; 7.4.4. včas a na vlastní náklady zajistit technické prohlídky Vozidla v souladu s Právními předpisy; 7.4.5. zásobovat Vozidlo palivem a mazivy (benzín, oleje atd.) na vlastní náklady – pro užití Vozidla  Klientem. V případě doplnění paliva do Vozidla Klientem s použitím palivové karty/karet Pronajímatele nebo  ve výjimečných případech Klientem z vlastních prostředků, může Pronajímatel poskytnout bonusové body.  Pronajímatel nekompenzuje náklady Klienta na doplnění paliva do Vozidla Klientem vynaložené v penězích. 

V případě, že Strana nevyužila žádná práva, která jí byla udělena Smlouvou a VOP, odpovídající práva  nezanikají, a Strana je oprávněna využít tato práva v budoucnu. 

VIII. Cena za Služby Anytime a platební podmínky 

8.1. Klient hradí Pronajímateli Cenu, která sestává z nájemného za užívání Vozidla, včetně užívání v režimu  Čekání, částek za Rezervaci Vozidla a jiných poplatků, která je vypočtena dle příslušného Tarifu a zahrnuje  příslušnou DPH. Klient nenese náklady na využití parkovacího místa, avšak pouze v případech, kdy je Vozidlo  ponecháno (zastaveno, zaparkováno) v souladu s Teritoriálními omezeními při používání Vozidla. 

8.2. Nájemné, včetně užívání Vozidla v režimu Čekání, a částky za Rezervaci Vozidla jsou uvedeny v  platných Tarifech Pronajímatele, pokud není ve Smlouvě a těchto VOP stanoveno jinak. Výpočet Ceny za  Služby Anytime prováděný v době změny Tarifů se provádí na základě Tarifů platných v okamžiku zahájení  Doby nájmu nebo rezervace. Výsledná částka Ceny se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. 

8.3. Platby na základě Smlouvy se provádí odepsáním finančních prostředků z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta prostřednictvím partnerské banky Pronajímatele, případně prostřednictvím  pravidelně vystavovaných faktur (ke konci kalendářního měsíce, nebo v případě předkročení stanoveného  

limitu) u Klientů, kteří mají s Pronajímatelem uzavřenu smlouvu dle čl. 3.1. písm. c) VOP. 8.4. Po obdržení Autorizačního kódu a otevření omezeného přístupu k službám Webových stránek a Mobilní  aplikace může Klient přiřadit svou platební kartu, z níž budou odepisovány finanční prostředky jako platby  podle Smlouvy a VOP, ke službám Webových stránek a Mobilní aplikace. Je povoleno používat pouze platební  karty platebních systémů VISA a MASTERCARD umožňující platby prostřednictvím sítě Internet. Možnost  provádět platby prostřednictvím sítě Internet zajišťuje Klient samostatně prostřednictvím banky, která vydala  platební kartu. 

8.5. Při registraci na Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci se provádí integrace systému Webových  stránek (Mobilní aplikace) s platební kartou Klienta, čímž je umožněno odepisování peněžních prostředků z  platební karty Klienta na úhradu závazků stanovených vyplývajících ze Smlouvy a VOP. 8.6. Finanční prostředky jsou odepsány z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta výlučně v  souladu s Tarify Pronajímatele a dalšími podmínkami Smlouvy a VOP, včetně jejich příloh. Finanční prostředky  jsou odepsány, pokud má Pronajímatel nárok k jejich odpisu v souladu se Smlouvou a VOP, včetně: ukončení  Doby nájmu, dosažení částky za pronájem Vozidla v průběhu Doby nájmu anebo režimu Čekání alespoň 200  Kč, obdržení informací o porušení podmínek Smlouvy Klientem, náhrady škody a dalších případů stanovených  Smlouvou a VOP. Klient je ze strany Pronajímatele informován o odepsání finančních prostředků ve všech  případech, s výjimkou odepsání finančních prostředků na úhradu nájemného (včetně platby za rezervaci  Vozidla) za předpokladu, že Klient neporušuje Smlouvu a tyto VOP. Informace o provedených platbách je také  uvedena v Uživatelském účtu Klienta v části „Historie plateb“ nebo „Jízdy“. 

8.7. Odepisování finančních prostředků za užívání Vozidla je Pronajímatel oprávněn provádět jak po ukončení  Doby nájmu Vozidla, tak i po jednotlivých částech v průběhu Doby nájmu Vozidla.  

8.8. Odepisování finančních prostředků za užívání Vozidla v souladu s příslušným Tarifem dostupným na  Webových stránkách a v Mobilní aplikaci, který stanoví platbu předem nebo jiný způsob úhrady odlišný od  způsobu uvedeného v prvním odstavci tohoto článku se provádí před zahájením Doby nájmu nebo jiným  způsobem stanoveným tímto Tarifem. 

8.9. V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta sdělí Pronajímatel tuto skutečnost Klientovi prostřednictvím zobrazení informací v Uživatelském účtu na  Webových stránkách a v Mobilní aplikaci, a také při jakémkoliv dalším pokusu požádat o pronájem nebo  

Rezervaci Vozidla, a zároveň vyzve Klienta k doplnění finančních prostředků. Případy zamítnutí platby: • platební karta Klienta není určena k provádění plateb prostřednictvím internetu;

8.10. S otázkami týkajícími se úhrady prostřednictvím platební karty a dalšími otázkami souvisejícími s  provozem webových stránek partnerské banky se Klient může obrátit na telefonní číslo Klientské služby nebo e mail: info@anytimecar.cz. 

8.11. Klient dává bezvýhradný souhlas k čerpání finančních prostředků ze své platební karty přiřazené k jeho  Uživatelskému účtu za užití Vozidla a provádění dalších plateb podle Smlouvy a VOP (včetně Pokut a jiných  plateb ve prospěch Pronajímatele) bez nutnosti poskytovat další zvláštní souhlas. Odepsání částek Klient povoluje jak v plné výši, tak i po částech, podle uvážení Pronajímatele. 

8.12. V případě nedostatku finančních prostředků na platební kartě přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta nebo nemožnosti odepsání finančních prostředků z platební karty z jiného důvodu se Klient zavazuje uhradit  pronájem Vozidla a (nebo) rezervaci nejpozději do 24 hodin od okamžiku ukončení užívání Vozidla (v případě  prodlení s platbou dle příslušného Tarifu za používání Vozidla) nebo od okamžiku doručení příslušného  oznámení/prvního odepsání finančních prostředků (pro ostatní platby). Klient se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků na platební kartě pro provedení inkasa. 

8.13. V případě, že Klient nesplní závazky stanovené Smlouvou a VOP, má Pronajímatel právo zaslat příslušné  údaje (včetně Osobních údajů Klienta) soudu a/nebo Třetím osobám, které Pronajímatel může zapojit do  vymáhání svých pohledávek za Klientem. 

8.14. V případě chybného odepsání finančních prostředků z platební karty přiřazené k Uživatelskému účtu  Klienta je Klient oprávněn kontaktovat Pronajímatele na adrese: info@anytimecar.cz a vyplnit žádost o vrácení  finančních prostředků ve formě stanovené Pronajímatelem s přiložením kopie Dokladu totožnosti a dokumentů  potvrzujících chybné odepsání (stvrzenky, výpisy z účtu). Pronajímatel zašle tuto žádost partnerské bance  nejpozději následující pracovní den ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů, kdy byly finanční prostředky  Klienta inkasovány v souladu se Smlouvou a VOP. Na základě dohody s Pronajímatelem může Klient zaslat  příslušnou žádost na email info@anytimecar.cz, a to prostřednictvím emailu Klienta uvedeného v Uživatelském  účtu. Partnerská banka Pronajímatele vrátí finanční prostředky na bankovní účet Klienta uvedený v žádosti o  vrácení finančních prostředků do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti s přiloženou kopií Dokladu  totožnosti Klienta partnerskou bankou Pronajímatele. Postup vrácení finančních prostředků se řídí pravidly  mezinárodních platebních systémů. Vrácení finančních prostředků v hotovosti není přípustné. 

8.15. Služba placení s využitím internetu v souladu se Smlouvou a VOP je realizována přes partnerskou banku  Pronajímatele v souladu s pravidly mezinárodních platebních systémů a zásadami zajištění důvěrnosti a  bezpečnosti provedení platby s využitím moderních metod ověřování, šifrování a přenosu dat prostřednictvím  uzavřených komunikačních kanálů. Zadávání a zpracování údajů o platební kartě Klienta se provádí na  bezpečné platební stránce partnerské banky nebo organizace angažované touto bankou poskytující platební  služby. 

8.16. Smlouva / VOP nebo jednotlivé marketingové akce Pronajímatele mohou Klientům poskytnout možnost  získání předplaceného užívání Služby Anytime. Tyto marketingové akce jsou pravidelně zveřejňovány na  Webových stránkách a v Mobilní aplikaci. Stejně tak má Klient možnost uzavřít s Pronajímatelem individuální  Smlouvu, ve které si mohou ujednat podmínky odlišné od těchto VOP a jejích příloh. 

IX. Doba nájmu 

9.1. Doba nájmu Vozidla se měří ve vteřinách a začíná běžet stisknutím tlačítka „Pronajmout“ Klientem  v Mobilní aplikaci. Doba nájmu je určena skutečným časem užívání (v průběhu Doby nájmu) Vozidla Klientem.  Necelé minuty se zaokrouhlují na celou minutu nahoru. 

9.2. Pronájem Vozidla se ukončuje také v případech uvedených v čl. 7.3.4 a 7.3.7 VOP, v případě  neoprávněného užívání/odcizení Vozidla, po dohodě s Klientskou službou, pokud Klient dodržuje podmínky  stanovené v čl. 7.2.9 VOP ve věci informování Pronajímatele, a v jiných případech stanovených Smlouvou a  VOP.

X. Odpovědnost 

10.1. V případě porušení nebo neplnění Smlouvy si Strany vzájemně odpovídají v souladu se Smlouvou a VOP  a v otázkách zde neupravených – v souladu s Právními předpisy. 

10.2. V případě nedodržení jakýchkoli závazků Klienta stanovených Smlouvou a VOP nebo vyplývajících ze  Smlouvy a VOP a v případě potřeby předání příslušných informací Klientovi je Pronajímatel oprávněn  kontaktovat Klienta jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky (včetně Kontaktního čísla) s použitím  informací o Klientovi, kterými disponuje Pronajímatel. 

10.3. Pokud má Klient dluh vůči Pronajímateli za poskytnuté Služby Anytime podle Smlouvy a těchto VOP  déle než jeden den (24 hodin), je Pronajímatel oprávněn jednostranně odebrat Vozidlo Klientovi, když předtím  je Pronajímatel povinen o tomto Klienta informovat prostřednictvím telefonického hovoru na Kontaktní číslo (o  který se pokusí alespoň dvakrát) a v případě potřeby přijmout opatření nutná k ukončení užívání Vozidla Klientem. V takovém případě zároveň není Pronajímatel odpovědný za movité věci Klienta nacházející se v  zajištěném Vozidle – Klient bere na vědomí, že odpovídá za řádné zabezpečení svého majetku. 

10.4. Klient se zavazuje, že v případě porušení nebo neplnění podmínek VOP, uhradí Pronajímateli Pokutu/y  ve výši stanovené Systémem pokut a zároveň veškeré škody a jiné újmy vzniklé Pronajímateli porušením nebo  neplněním podmínek VOP. Dlužné částky, způsobená škoda, Pokuty a částky za správu se sčítají. 10.5. Výše spoluúčasti, podléhající náhradě Klientem ve prospěch Pronajímatele, pokud k tomu existují důvody  podle Smlouvy, nesmí překročit částku dle příslušného Tarifu pro jeden případ poškození Vozidla. Toto  omezení se nevztahuje na následující případy (kdy je Klient povinen v plné výši uhradit Pronajímateli jakékoli  škody na Vozidle) a zároveň smluvní pokutu dle Systému pokut: 

  1. Klient porušil povinnosti stanovené v čl. 7.2.8 - 7.2.16 VOP, včetně povinností souvisejících s  poškozením Vozidla, mimo jiné, i v případě Dopravní nehody; 
  2. v případě neoprávněného odpojení nebo poškození lokalizátoru (zařízení GPS) ve Vozidle; iii. v případě nepředložení nebo opožděného předložení dokladů nebo nesplnění požadavků uvedených v čl.  7.2.9 - 7.2.16 VOP; 
  3. v případě, že Klient: 

- řídil Vozidlo pod vlivem alkoholu, toxických a omamných látek, příp. léků, po jejichž použití řidič  nesmí řídit motorové vozidlo nebo jeho způsobilost řídit vozidlo může být snížena; 

- v době, kdy řídil Vozidlo, odmítl se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, toxických a  omamných látek; 

- řídil Vozidlo v době, kdy jeho schopnost k řízení Vozidla byla snížena v důsledku jeho zdravotního  stavu; 

- předal řízení Vozidla osobě, která nesmí řídit motorové vozidlo nebo která je pod vlivem alkoholu  nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla je snížena v důsledku jejího  zdravotního stavu nebo použitím léků. 

  1. v průběhu Doby nájmu došlo k úmyslnému způsobení škody na Vozidle, aniž by k tomu došlo v  důsledku Dopravní nehody, tj. v případech, kdy si Klient byl vědom nepříznivých následků svého jednání  (opomenutí), předvídal tyto důsledky a chtěl, aby k nim došlo, nebo je vědomě připustil nebo se k nim stavěl  s lhostejností; 
  2. v průběhu Doby nájmu došlo k porušení čl. 2.5, 2.7 a 7.2.3 VOP; 

vii. v případě, že k poškození Vozidla došlo v důsledku nedovoleného předjíždění, nedovolené jízdy přes  železniční přejezd, couvání, otáčení nebo jízdy v protisměru na dálnici, v případě nehody s usmrcením nebo  těžkou újmou na zdraví, ujetí od dopravní nehody, překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 20  km/hod. a více a mimo obec o 30 km/hod. a více; 

viii. v případě ponechání Vozidla v situaci, kdy by mohlo dojít k poškození Vozidla, neoprávněnému použití, odcizení Vozidla, věcí z Vozidla, k jinému protiprávnímu jednání ve vztahu k Vozidlu, včetně  ponechání Vozidla s běžícím motorem (zapnutým zapalováním), otevřenými okny/dveřmi/kufrem/kapotou; ix. v případě existence povinnosti Klienta uhradit penále za neuhrazení (pozdní uhrazení) splatných částek  a náhrady nákladů Pronajímatele vynaložených v souvislosti s vymáháním dluhu Klienta neuhrazeného  Klientem po uplynutí lhůty stanovené v oznámení o odepsání nebo v žádosti o úhradu dluhu (pohledávce):  náklady na mimosoudní vyrovnání, soudní náklady, včetně zapojení externích odborníků nebo znalců,  právní, daňové a jiné konzultace Třetích osob (právní a (nebo) poradenské služby), poštovní výdaje a další  obdobné výdaje v souladu s Právním řádem. 

Výše spoluúčasti může být poměrně zvýšena také v případě porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících z  Právního řádu, Pojistných pravidel nebo těchto VOP.

10.6. Klient (mimo výjimky výslovně vymezené Smlouvou a VOP) uhradí škodu, která Pronajímateli vznikla v  důsledku porušení VOP, Právního řádu a ustanovení Smlouvy Klientem v průběhu Doby nájmu Vozidla a po  ukončení Doby nájmu Vozidla, pokud byla tato škoda způsobena jednáním (nebo nečinností) Klienta, včetně,  avšak nejen: Pokut, penále včetně sankcí uložených státními orgány jako správní sankce nebo jako trest za  trestné činy a (nebo) přestupky, za porušení PSP, pravidel pro parkování, dalších požadavků Právního řádu  upravující otázky bezpečnosti silničního provozu, nebo souvisejících s používáním Vozidla Klientem, nebo  vyplývajících z používání Vozidla Klientem; škod souvisejících se stavem pronajatého Vozidla v okamžiku  vracení, včetně škody v důsledku nadměrného opotřebení; nákladů na odtah Vozidla; nákladů na parkování  Vozidla na odstavném parkovišti nebo ploše, kde lze důvodně předpokládat, že jde o placené parkoviště nebo  plochu; nákladů Pronajímatele na úhradu závazků Třetím osobám vzniklých v souvislosti s jednáním  (nečinností) Klienta porušujícím podmínky Smlouvy, VOP a (nebo) Právního řádu; služeb odhadce, znalce,  expertních a jiných organizací – v souvislosti s provedením odhadů, ocenění; právních služeb; poradenských  služeb; poplatků účtovaných organizacemi (včetně bankovních a úvěrových) při úhradě finančních prostředků,  které tvoří výdaje podle tohoto odstavce, Pronajímatelem; náklady spojené s nároky Třetích osob v souvislosti s  užíváním Vozidla Klientem; peněžní kompenzace za správu (článek 10.15 VOP, účtovanou mimo jiné za  vyhledávání, zpracování identifikace Klienta, generování a odeslání oznámení o porušení povinností Klientovi)  Pokut, náhrad a jiných poplatků a škod (s výjimkou plateb v souvislosti se ztrátou zisku). 

10.7. Úhrada všech plateb, výdajů a Pokut (Ceny) se provádí v souladu s čl. 8.3 - 8.15 VOP. V případě řádného neplnění závazků uvedených v tomto odstavci ze strany Klienta (např. nedostatečné finanční prostředky na  bankovním účtu Klienta apod.) je Pronajímatel oprávněn účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  dlužné částky za každý den prodlení až do data její úplné úhrady Klientem. Výpočet smluvní pokuty začíná  datem, kdy Klient nesplnil požadavky uvedené v čl. 8.12 VOP. 

10.8. Klient nese riziko odcizení, zničení, poškození Vozidla, jeho součástí, přístrojů a/nebo zařízení,  způsobení škody Třetím osobám, jiným vozidlům nebo objektům, včetně škod vzniklých bez úmyslu Klienta  (náhodně nebo z nedbalosti) od zahájení Doby nájmu a do jeho ukončení, a to v případech, kdy jednání  (nečinnost) Klienta bylo příčinou vzniku uvedených negativních následků, včetně odstavení Vozidla v rozporu  se Smlouvou a VOP nebo v místě nebo za okolností, při nichž může dojit k poškození Vozidla, také po  ukončení Doby nájmu, pokud nejsou uvedena rizika kryta podmínkami pojistné smlouvy. 

10.9. Pokud jednání (opomenutí) Klienta vedlo k odmítnutí vyplacení pojistného plnění (včetně opožděného,  neúplného nebo nesprávného vyhotovení dokumentů o Dopravní nehodě, neprovedení úkonů, které jsou v  takových případech povinné v souladu s Právními předpisy a Pojistnými pravidly), je Klient povinen nahradit  Pronajímateli veškeré újmy, které vznikly Pronajímateli v souvislosti s touto okolností. 

10.10.Klient nenese odpovědnost za: 

Klient samostatně zajišťuje shromáždění a včasné poskytnutí důkazů o neexistenci svého zavinění Pronajímateli. 

10.11.Úhradu správních pokut za porušení Právního řádu ve věci přestupků zaznamenaných pomocí kontrolních  a měřicích technických prostředků a přístrojů v automatickém režimu („Automatizované prostředky“), jakož i  pokut, které byly uloženy přímo Pronajímateli nebo vlastníkům Vozidla, provádí Pronajímatel a (nebo) vlastník  Vozidla podle svého uvážení jako osoby, vůči nimž je vydáno rozhodnutí ve věci přestupku. 

Podkladem pro vymáhání těchto částek od Klienta za účelem následné úhrady pokuty (nebo náhrady za  zaplacenou pokutu) uložené Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla je obdržení informace (rozhodnutí o  spáchání přestupku a doklad o zaplacení pokuty podle stanoveného vzoru nebo v informačních databázích) o  spáchání správního přestupku a uložení pokuty během Doby nájmu příslušného Vozidla Klientem. 

Klient je povinen uhradit částky vyúčtované Pronajímatelem dle tohoto článku VOP. Po úhradě uvedených  částek Klientem je Klient zproštěn jakýchkoli nároků ze strany Pronajímatele týkajících se příslušných pokut  uložených Pronajímateli nebo vlastníkovi Vozidla.  

Strany se dohodly, že zpracování pokut a zaslání příslušných oznámení provede Pronajímatel podle pořadí, tj. s  přihlédnutím k datu přijetí informací o jejich uložení (nejdříve jsou odeslána oznámení o pokutách s dřívějším  datem). 

10.12.Strany se dohodly, že dostatečným a bezpodmínečným důvodem pro určení Klienta jako osoby, která se  dopustila přestupku (včetně poškození, neoprávněného užívání, odcizení, porušení PSP, dalších požadavků  legislativy a Smlouvy) a je povinna uhradit částky uvedené v článku 10.6 VOP, je jedna z následujících  podmínek: 

Strany se dohodly, že pro účely smyslu tohoto článku jsou dostačující informace získané použitím softwaru  Pronajímatele provádějícího kontrolu pronájmů Vozidel Klienty. 

10.13.Poškození Vozidla vzniklá následkem nestandardního provozu Vozidla jsou následující: • mechanické poškození prvků odpružení, hnacího ústrojí, brzdového systému, motoru, převodovky,  výfukového systému, pneumatik, ráfků, krytů kol, jiných prvků a systémů; 

10.14.Klient souhlasí s tím, že výše ztráty Pronajímatele způsobené nemožností užívání Vozidla z důvodu  porušení ustanovení Smlouvy nebo VOP ze strany Klienta se vypočítá jako počet minut, během kterých Vozidlo  nemohlo být použito kvůli takovým porušením Smlouvy nebo VOP (například od okamžiku odtahu Vozidla do  vyzvednutí Vozidla ze speciálního parkoviště nebo plochy) vynásobené náklady na udržení Vozidla v režimu  Čekání v souladu s obecnou sazbou stanovenou příslušným Tarifem. 

10.15.Klient souhlasí s tím, že administrativní náklady Pronajímatele za správní pokuty, vymáhání náhrady  škody, odškodnění a jiných plateb činí 10 % (deset procent) z celkové částky účtované za správu takových  plateb. Při vymáhání náhrady škody za poškození Vozidla činí administrativní náklady 10 % (deset procent)  z celkové způsobené škody. Částky za administrativní náklady jsou účtovány za všechny platby s výjimkou  plateb nájemného, rezervace Vozidla a Pokut, které mají být uhrazeny ve prospěch Pronajímatele v souladu s  podmínkami Smlouvy. 

10.16.Pronajímatel neodpovídá za používání Mobilní aplikace z Mobilního zařízení Klienta Třetími osobami, a  proto se všechny operace a pokyny pocházející z Mobilního zařízení Klienta prostřednictvím Mobilní aplikace považují za provedené přímo Klientem. 

10.17.Pronajímatel nezaručuje, že Webové stránky a (nebo) Mobilní aplikace budou fungovat nepřetržitě,  nebudou obsahovat chyby a/nebo škodlivý software. Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli přímou škodu,  jakékoli nepřímé, náhodné, sankční nebo budoucí ztráty, ušlý zisk, morální újmu způsobenou použitím nebo  nemožnosti použití Webových stránek a (nebo) Mobilní aplikace Klientem. Pronajímatel neodpovídá Klientovi  za jakékoliv zpoždění a poruchy při provozování Mobilní aplikace, k nimž může dojít přímo nebo nepřímo z  důvodu, který není předmětem přímé kontroly ze strany Pronajímatele. 

XI. Trvání Smlouvy, změna a zrušení Smlouvy. Blokování Uživatelského účtu Klienta 

11.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření Stranami v souladu s čl. III VOP (Uzavření  Smlouvy) a je uzavřena na dobu neurčitou.

11.2. V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se Strany dohodly, že Pronajímatel je  oprávněn provádět změny a (nebo) doplnění podmínek VOP, včetně Tarifů, Pokut a jakýchkoli jiných příloh  VOP jednostranně. Změny VOP provedené Pronajímatelem, stejně jako nové znění VOP, včetně nových Tarifů a Pokut nabývají platnosti a stávají se závaznými pro Strany po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy  Pronajímatel změny oznámil Klientovi a umístil nové znění VOP nebo změny a (nebo) doplnění VOP na  Webových stránkách nebo v Mobilní aplikaci, Pronajímatel nestanoví jiné datum vstoupení v platnost svým  rozhodnutím zveřejněným společně s takovými změnami a (nebo) doplněním VOP (“Zveřejnění“). Pronajímatel  si vyhrazuje právo informovat Klienty o změnách a (nebo) doplnění VOP způsoby uvedenými v čl. V  (Oznámení) VOP. 

11.3. Rozhodnutím Pronajímatele mohou podmínky VOP, které zlepšují postavení Klienta, mít zpětný účinek a  vztahovat se i na vztahy, které vznikly před Zveřejněním, ledaže Klient vyjádřil svůj nesouhlas s tím, aby změny  a (nebo) doplnění VOP, které zlepšují postavení Klienta, měly vůči němu retrospektivní účinek a byly uplatněny  před Zveřejněním, což je Klient povinen oznámit Pronajímateli písemně nebo prostřednictvím Uživatelského  účtu (pokud je tato funkce k dispozici) nejpozději do 15 kalendářních dnů od data Zveřejnění. Pokud  Pronajímatel neobdrží toto oznámení Klienta o nesouhlasu způsobem a ve lhůtě stanovené v tomto článku 11.3,  má se za to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou Klientem v plném rozsahu akceptovány a platí ve vztahu ke  Klientovi od data Zveřejnění. 

11.4. Pokud Klient nesouhlasí se změnami a (nebo) doplněním VOP, jak je uvedeno v článku 11.2 VOP, je  oprávněn změny jednostranně odmítnout ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Pronajímatelem a  Smlouvu vypovědět za podmínky, že splní veškeré své platební povinnosti (nájemné, Pokuty, správní pokuty,  náhrady a další platby, jakož i náhrady škody) vzniklé po dobu platnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním,  porušením nebo nesprávným plněním Smlouvy. Jednostranné odmítnutí změn Klientem nezbavuje Klienta  povinnosti plnění všech svých závazků vzniklých před ukončením Smlouvy. Pokud Klient nedoručil  Pronajímateli písemné oznámení o odmítnutí změn způsobem popsaným v ustanovení 11.3 VOP, Strany mají za  to, že změny a (nebo) doplnění VOP jsou platné vůči Klientovi od okamžiku Zveřejnění. Ustanovení tohoto  článku 11.4 VOP se nevztahují na změny Tarifů v rámci akcí: tyto Tarify platí pro období uvedené v příslušném  oznámení o akci, které je zveřejněno v příslušné části na Webových stránkách a/nebo v Mobilní aplikaci. 

11.5. Pronájem Vozidla Klientem v každém případě svědčí o úplném seznámení Klienta s podmínkami  Smlouvy a VOP v okamžiku pronájmu Vozidla a o jejich bezpodmínečném přijetí Klientem v plném rozsahu. 11.6. Každá Strana je oprávněna jednostranně vypovědět Smlouvu zasláním písemné výpovědi druhé Straně, a  to s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení takového písemného oznámení. Klient je povinen splnit veškeré  své závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději ke dni ukončení Smlouvy, s výjimkou případů, kdy Právní  předpisy poskytují Klientovi jiná práva, která nemohou být změněna dohodou Stran a jsou závazná. 11.7. Vypovězení Smlouvy z podnětu Klienta je možné učinit na základě písemného oznámení Klienta, které  má náležitosti právního jednání, popř. lze využít vzor dle Přílohy č. 2 VOP. Výpověď je možné zaslat též z  emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz. 11.8. Pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět Smlouvu s Klientem bez výpovědní lhůty dle čl. 11.6 v  následujících případech: 

Smlouva je ukončena v okamžiku zaslání příslušného oznámení Klientovi jedním z následujících způsobů: (1)  Prostřednictvím Mobilní aplikace, a (nebo) (2) prostřednictvím e-mailu zaslaného Klientovi. Pokud v okamžiku  oznámení není ukončena Doba nájmu Vozidla, Klient se zavazuje, že okamžitě ukončí Dobu nájmu v souladu s  požadavky na ukončení Doby nájmu a parkování Vozidla.  

11.9. Ukončení Smlouvy z jakýchkoli důvodů nezprošťuje Strany plnění platebních závazků (nájemné, Pokuty,  správní pokuty, náhrady škody, a jiné platby, jakož i škody způsobené Pronajímateli), jejichž důvody vznikly  během doby účinnosti Smlouvy nebo v souvislosti s plněním, porušením či neplněním Smlouvy. Klient zároveň 

bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho Uživatelském účtu budou Pronajímatelem po dobu dalších 10 let od  ukončení Smlouvy archivovány v zabezpečených systémech, a to z důvodu řešení případných reklamací a  dalších požadavků Právních předpisů. 

11.10.Pronajímatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet Klienta v případech uvedených v článku 11.8 VOP  a také: 

11.11.Zablokování Uživatelského účtu Klienta znamená omezení funkčnosti Uživatelského účtu Klienta, v  důsledku čehož Klient nemůže podat Žádost o pronájem Vozidla, provést rezervaci, pronajmout si Vozidlo, a  také provést některé další operace, které jsou obsaženy v rozsahu práv nezablokovaného Uživatelského účtu  Klienta. Klient není zvlášť informován o zablokování Uživatelského účtu Klienta, jelikož od okamžiku  zablokování nebude podání Žádosti o pronájem Vozidla, Rezervace, pronájem Vozidla nebo provádění  některých jiných činností, možné. Zablokování Uživatelského účtu Klienta může mít vliv na možnost provádění  činností s Vozidlem podle jiných dohod uzavřených mezi Pronajímatelem a Klientem. 

11.12.Odblokování Uživatelského účtu Klienta může být spojeno s uplynutím určitého časového období,  splněním závazků Klientem, odstraněním okolností, které byly důvodem blokace. Blokace může být také  nastavena na dobu, kdy se rozhoduje o účelnosti další spolupráce s Klientem v rámci Smlouvy. 11.13.Klient souhlasí s tím, že blokace Uživatelského účtu Klienta není důvodem k tomu, aby Klient uplatnil  jakékoli nároky vůči Pronajímateli, včetně požadavků spojených s poskytnutím Vozidla do pronájmu. 

XII. Postup řešení sporů 

12.1. Všechny spory mezi Stranami v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně výkladu nebo plnění,  jsou řešeny jednáním Stran a/ zasláním písemné reklamace druhé Straně, která může obsahovat podstatu sporu,  odkazy na ustanovení této Smlouvy a (nebo) Právního řádu porušená druhou Stranou, jakož i konkrétní návrhy  na řešení sporu. 

12.2. Termín pro posouzení reklamace Stranou, která ji obdržela, je 10 (deset) pracovních dnů, není-li Stranami  písemně dohodnuto jinak. 

12.3. Všechny reklamace ze strany Klienta musí být zasílány z emailové adresy Klienta přiřazené k Uživatelskému účtu Klienta na email Pronajímatele info@anytimecar.cz. 

12.4. Podle výsledku posouzení písemné reklamace Klienta může Pronajímatel zaslat Klientovi zpětnou vazbu  buď na jeho poštovní adresu, nebo e-mailem. Pronajímatel si vyhrazuje právo neposuzovat reklamace Klienta,  pokud jsou zaslány jiným způsobem, než je stanoveno v čl. 12.3 VOP. 

12.5. Není-li možné vyřešit spory mezi Stranami prostřednictvím jednání, jak je stanoveno v čl. 12.1 - 12.4  VOP, budou spory rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem České republiky. Spotřebitel může též využít  mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno v čl. IV. těchto VOP. 

XIII. Další podmínky 

13.1. Jakákoli korespondence, telefonická a jiná jednání, která proběhla před uzavřením Smlouvy, pozbývají  účinků okamžikem uzavření Smlouvy. 

13.2. Od okamžiku uzavření Smlouvy uznávají Strany účinky dokumentů (s výjimkou dokumentů uvedených v  čl. 13.1VOP) zaslaných e-mailem (e-mailová adresa a poštovní adresa Pronajímatele uvedená ve VOP a e mailová adresa a poštovní adresa Klienta uvedená v Potvrzení o přistoupení), souhlasí s tím, že uvedené 

dokumenty jsou písemnými doklady podepsanými vlastnoručním podpisem příslušné oprávněné osoby, protože  pouze osoby zplnomocněné k podepsání příslušných dokumentů mají přístup k příslušným e-mailovým adresám  a zavazují se uchovávat e-mailová hesla v tajnosti a neumožnit jejich použití Třetím osobám. 13.3. S ohledem na ustanovení článku 13.2 VOP Strany rovněž uznávají účinky sdělení a úkonů zaslaných a  provedených Klientem pomocí Mobilní aplikace nebo Webových stránek (pomocí Uživatelského účtu Klienta) a  také s použitím Kontaktního čísla mobilního telefonu uvedeného Klientem, protože pouze Klient má přístup k  příslušnému Uživatelskému účtu (k Uživatelskému účtu Klienta) a ke Kontaktnímu číslu mobilního telefonu;  Klient se zavazuje uchovávat v tajnosti všechny Autorizační kódy, přihlašovací údaje potřebné pro použití  Uživatelského účtu Klienta) a Kontaktní číslo a neumožnit jejich použití Třetím osobám. 13.4. Zprávy zaslané e-mailem se považují za přijaté adresátem v okamžiku jejich odeslání. Pronajímatel má  právo neodpovídat na zprávy, které byly dříve zodpovězené nebo obsahují obscénní, urážlivé výrazy, hrozby  týkající se života a zdraví zaměstnanců Pronajímatele nebo osob jim blízkých, majetku Pronajímatele nebo jeho zaměstnanců, informovat autora zprávy o nepřípustnosti takového jednání a uložit Pokutu v souladu s VOP. 13.5. Aktuální informace o podmínkách Smlouvy a VOP jsou uvedeny na Webových stránkách a v Mobilní  aplikaci. V případě rozporu mezi verzemi VOP zveřejněnými na Webových stránkách a v Mobilní aplikaci je  rozhodující znění VOP zveřejněné na Webových stránkách. 

13.6. Klient se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat Pronajímatele o všech změnách jakýchkoli  Osobních údajů, jakož i údajů tvořících Uživatelský účet Klienta, o prozrazení přihlašovacích údajů a (nebo)  Autorizačního kódu Třetím osobám, jakož i o jejich ztrátě nebo o jakýchkoli okolnostech, které ohrožují  zachování přihlašovacích údajů a Autorizačního kódu – prostřednictvím kontaktování Klientské služby 

Pronajímatele a splněním požadavků Klientské služby, které vyplývají z potřeby Identifikovat Klienta a ověření  skutečností, o nichž informuje Klient v souladu s tímto článkem 13.6 Pronajímatel neodpovídá za jakékoli  následky související se změnami údajů Klienta uvedených v tomto článku 13.6 a za operace provedené s Účtem  Klienta, pokud Klient neoznámil Pronajímateli okolnosti uvedené v tomto článku VOP a (nebo) poskytl  Pronajímateli neplatné údaje.

 

Příloha č. 1 k VOP

 

SYSTÉM POKUT

 

Porušení

Maximální výše Pokuty

1

 

Znečištění Vozidla a ponechání odpadků ve Vozidle, kouření ve Vozidle, poškození interiéru Vozidla

1 000 Kč + náhrada nákladů Pronajímatele na chemické čištění, úklid či opravu Vozidla

2

Tankování Klientem do Vozidla paliva  jiného než předepsaného druhu

 

1 000 Kč + náhrada nákladů Pronajímatele vzniklých v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu

3

Registrace dalšího uživatelského účtu Klientem 

1 000 Kč

4

Neoprávněné nalepování nálepek nebo odstranění polepů Pronajímatele nebo jiné poškození vzhledu Vozidla

3 000 Kč + náhrada vzniklé škody

5

Odstavení Vozidla (ukončení pronájmu Vozidla) na území bez veřejného přístupu, na uzavřeném, placeném nebo vyhrazeném parkovišti nebo ploše, v podzemních či soukromých garážích, v areálu přístupném na základě povolení, odstavení s porušením Právního řádu (včetně PSP). 

3 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli na vrácení Vozidla z takovéto zóny

6

Odstavení Vozidla (bez ohledu na režim používání Vozidla), kterým došlo k porušení PSP, jiných právních předpisů či povinností stanovených VOP 

3 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli (odtah Vozidla apod.)

7

Ponechání Vozidla s běžícím motorem, neuzamčeného, s otevřenými okny/dveřmi/víkem kufru/kapotou, apod.

 

3 000 Kč + náhrada vzniklé škody

8

Ztráta nebo poškození dokladů k Vozidlu, ztráta povinné výbavy nebo její části, některého nebo obou dílů dálniční známky, ztráta příslušenství Vozidla 

3 000 Kč + náhrada nákladů spojených s obnovením ztracených nebo poškozených dokladů a předmětů, obnovením (nákupem) uvedených doplňků, výbavy a zařízení

9

Pokus zablokovaného Klienta využít Služby Anytime bez odstranění příčin blokování Uživatelského účtu, včetně vytvoření nového/dodatečného Uživatelského účtu a opakovaného pokusu o uzavření smlouvy Anytime

3 000 Kč

10

Nevrácení Vozidla v řádném technickém stavu

3 000 Kč + náhrada vzniklé škody, pokud není kryta ze spoluúčasti Klienta dle jeho aktuálního Tarifu

11

Odebrání Vozidla Pronajímatelem při porušování VOP

 

3 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli 

12

Porušení povinností dle čl. 7.2.8. – 7.2.16. VOP (neprovedení vizuální kontroly vozu, nenahlášení Dopravní nehody, nedodání dokumentů apod.)

3 000 Kč + náhrada vzniklé škody

13

Opuštění Povolené zóny

10 000 Kč + náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli na vrácení Vozidla do Domácí zóny

14

Užívání Vozidla v rozporu s VOP, PSP a dalšími právními předpisy, nebezpečné řízení Vozidla

10 000 Kč + náhrada vzniklé škody či náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu

15

Neoprávněná manipulace s Vozidlem (provádění úprav na Vozidle, poškození Vozidla, apod.)

10 000 Kč + náhrada vzniklé škody či náhrada nákladů vzniklých Pronajímateli v souvislosti s opětovným uvedením Vozidla do provozu

16

Předání (umožnění) řízení Vozidla Třetí osobě, předání (umožnění) řízení Vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu, toxické nebo jiné omamné látky nebo nemá oprávnění k řízení Vozidla 

20 000 Kč + náhrada vzniklé škody

17

Svévolné odpojení nebo poškození lokalizátoru ve Vozidle

 

50 000 Kč

18

Porušení dalších povinností vyplývajících z VOP

500 Kč

19

Poplatek za zaslání první upomínky k úhradě dluhu Klienta Pronajímatelem

100 Kč

20

Poplatek za zaslání druhé a další upomínky k úhradě dluhu Klienta Pronajímatelem

300 Kč

 

Výše uložené Pokuty vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu/porušení a rozhodnutí Pronajímatele.

V některých případech je nárok Pronajímatele zcela nebo částečně kryt ze spoluúčasti Klienta, a to dle příslušného Tarifu pro jeden případ poškození Vozidla, jak je podrobněji ujednáno v čl. 10.5. VOP.

Uložení a úhrada Pokuty nezprošťuje Klienta povinnosti nahradit Pronajímateli vzniklou škodu.

 

Příloha č. 2 k VOP

 

 

VÝPOVĚĎ SMLOUVY

 

 

 

Datum: _________________________________________________________

Klient (jméno, příjmení): _________________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________________

Doklad totožnosti (pas/OP č.): _________________________________________________________

Bytem: _________________________________________________________

Kontaktní číslo mobilního telefonu: _________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________

 

Vypovídám tímto Smlouvu o poskytnutí vozidel do dočasného užívání vozidel uzavřenou s vaší společností D-Mobility Czech Republic s.r.o. IČ: 07584466.

 

 

 

__________________

(podpis)